Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 26 września 2016r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Węgorek

Protokolant: sekr. sąd. Natalia Modlibowska

W obecności oskarżyciela Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu Roberta Pinkowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 04.05.2016 r. , 19.07.2016r i 21.09.2016r.

sprawy

W. W., s. J. i J. z d. K. , ur. (...) w J. W.. ,

oskarżonego o to, że:

w dniu 10 października 2015 r. w miejscowości D. na ul. (...) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki P. (...) o nr rej. (...) w stanie nietrzeźwości, gdzie wynik badania wynosił kolejno 0,84 mg/l oraz 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

1.  oskarżonego W. W. uznaje za winnego zarzucanego mu występku z art. 178a § 1 k.k. z tą zmianą, iż przyjmuje że miał on miejsce w dniu 12 października 2015r. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1, § 1a pkt 1 i § 2 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 ( dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

2.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat.

3.  na podstawie art. 63 § 2 k.k. na poczet orzeczonego w punkcie 2 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy o nr (...) od dnia 12.10.2015 r. do dnia 26.09.2016r. i nadal.

4.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

5.  na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w J. W. na okres 30 (trzydziestu) dni.

6.  Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 728,88 złotych, a w oparciu o art. 1, art. 2 ust 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r., Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) wymierza mu opłatę w kwocie 180 złotych.

SSR Agnieszka Węgorek