Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 1754/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 10 lutego 2015 roku powód Z. S. wystąpił przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. (...) w Ł. o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i zobowiązanie pozwanego do zapłaty kwoty 30 955,99 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 27 499, 99 zł od dnia 14 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty i od kwoty 3 456 zł od dnia 10 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty. Powód Z. S. wniósł ponadto o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych.

Nakazem zapłaty z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt III Nc 187/15 wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny orzekł, że pozwany ma zapłacić na rzecz powoda kwotę 27 499,99 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty, kwotę 3 456 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 387 zł tytułem kosztów procesu w terminie dwutygodniowym od otrzymania nakazu zapłaty.

W dniu 24 kwietnia 2015 roku pozwana wniosła zarzuty od wskazanego nakazu zapłaty, zaskarżając go w całości i wnosząc o uchylenie nakazu i oddalenie powództwa.

W piśmie procesowym z dnia 9 marca 2016 roku pozwana zaproponowała, że zapłaci kwotę 5000 zł tytułem zaliczki na poczet wynagrodzenia z tytułu przebudowy węzła CO oraz kwoty 1250 zł tytułem wykonania projektu – dokumentacji technicznej. Pozostałą kwotę pozwana zobowiązała się zapłacić w terminie dwóch tygodni od przedstawienia przez powoda dokumentacji technicznej.

Mimo podjętych pertraktacji ugodowych do zawarcia ugody jednak nie doszło.

Wyrokiem z dnia 8 września 2016r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi uchylił w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 17 marca 2015r., zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 28.455,99 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 lipca 2014r. oraz kwotę 71,16 zł tytułem kosztów postępowania , w pozostałej części powództwo zostało oddalone.

Powyższe rozstrzygnięcie oparte zostało na następujących ustaleniach stanu faktycznego :

Wspólnota Mieszkaniowa położona przy ul. (...) w Ł. zawarła w dniu 7 czerwca 2013 roku umowę nr (...) z (...) SERWIS (...).O. W.-K. i Gaz Z. S. co do przebudowy węzła CO, wykonania instalacji wentylacji pomieszczenia węzła CO i węzła sanitarnego, modernizacji instalacji zasilania elektrycznego węzła CO, adaptacji pomieszczenia węzła CO poprzez odgrodzenie lekką ścianką pomieszczenia węzła od części technicznej, wymiany okien, budowy węzła sanitarnego, wymiany drzwi na stalowe z dwoma zamkami oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy i adaptacji pomieszczenia węzła CO, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa.

Powód na podstawie umowy został zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem robót związanych z modernizacją węzła do wykonania dokumentacji projektowej i uzgodnienia jej z firmą (...) (obecnie (...) Spółka Akcyjna). Każda wymiana urządzeń węzła cieplnego mogła być wykonana jedynie na podstawie uzgodnionego w (...) Spółka Akcyjna projektu budowlano-wykonawczego, który jest opracowywany na bazie wydanych Warunków (...) przez uprawnionego projektanta. Powód nie wykonał ciążącego na nim obowiązku, ponieważ powód mógł o nie wystąpić jedynie na podstawie udzielonego przez Wspólnotę Mieszkaniową pełnomocnictwa. Powód przystąpił do wykonywania prac bez uzyskania Warunków (...) dla potrzeb wykonania projektu modernizacji przedmiotowego węzła.

Rozpoczęcie prac przez Z. S. nastąpiło w dniu 1 lipca 2013 roku. Powód przystąpił do wykonywania umowy po wpłaceniu przez pozwaną zaliczki w kwocie 10 000 zł. Kwota ta została zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego powodowi. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonaną umowę po odliczeniu powyższej zaliczki wynosiło 27 499,99 zł. Kwota ta obejmowała sporządzenia dokumentacji powykonawczej przez powoda w kwocie 2500 zł brutto.

Termin zakończenia prac zgodnie z umową miał nastąpić w dniu 31 sierpnia 2013 roku, jednakże powodowi zlecono na podstawie ustnej umowy wykonanie płukania instalacji za wynagrodzeniem w wysokości 3456 zł. Powód poinformował pozwaną o tym, że płukanie instalacji spowoduje opóźnienie w wykonanie prac o dwa tygodnie. Powód prace zakończył 12 września 2013 roku po przeprowadzeniu m.in. próby szczelności, malowania antykorozyjnego, montażu instalacji termicznej i płukania instalacji, a następnie sporządził protokół wykonania badań kontrolnych węzła cieplnego.

W dniu 10 maja 2016 roku zostały wydane Warunki (...) 203/16 dla potrzeb wykonania projektu modernizacji przedmiotowego węzła i przekazana do firmy (...) i Gaz. Na podstawie Warunków (...) należało sporządzić dokumentację powykonawczą przebudowy i adaptacji pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania ul. (...)

W dniu 12 września 2013 roku włączono instalację centralnego ogrzewania w nieruchomości położonej na ul. (...). Ogrzewanie zostało włączone pomimo faktu, że nie została przez powoda wykonana dokumentacja powykonawcza przebudowy i adaptacji pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania ul. (...). W sytuacji braku odpowiedniej dokumentacji (...) Spółka Akcyjna dostarcza ciepło z węzła w grupie taryfowej WP0.

W dniu 28 listopada 2013 roku (...) spółka akcyjna sporządziła protokół kontroli nr (...) węzła cieplnego w celu sprawdzenia prawidłowości eksploatacji i działania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz rozliczeń zużycia ciepła.

Z tytułu wykonanej umowy nr (...) powód wystawił fakturę VAT nr (...) z dnia 2 grudnia 2013 roku na kwotę 27 499, 99 zł i podpisaną przez (...) spółka cywilna.

W dniu 6 grudnia 2013 roku powód wystawił fakturę VAT nr (...), która korygowała fakturę VAT nr (...) z dnia 2 grudnia 2013 roku poprzez uzupełnienie braku słownego podania kwoty oraz terminu płatności. Termin płatności należności w kwocie 27 499, 99 zł wynosił 7 dni i upływał w dniu 13 grudnia 2013 roku.

Z tytułu wykonania płukania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania przed przebudową węzła cieplnego w dniu 2 grudnia 2013 roku powód wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 3456 zł i podpisaną przez (...) spółka cywilna. Termin płatności należności w kwocie 3456 zł wynosił 7 dni i upływał w dniu 9 grudnia 2013 roku.

W dniu 25 czerwca 2014 roku wezwano pozwaną do zapłaty kwoty 30 955, 99 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 10 grudnia 2013 roku w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. Wezwanie do zapłaty doręczono A. K. i E. G. (K.) w dniu 28 czerwca 2014 roku. P. K. (1) nie podjął pisma w terminie. Pozwana mimo wezwań nie zapłaciła wynagrodzenia powodowi za wykonaną umowę.

(...) SERWIS (...).O. Wodno-Kanalizacyjne i Gaz pomijając Warunki (...) z 10 maja 2016 roku zawarło umowę, której przedmiotem było sporządzenie dokumentacji powykonawczej przebudowy i adaptacji pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania ul. (...). Dokumentacja została sporządzona w czerwcu 2016 roku na podstawie inwentaryzacji węzła oraz dostępnej dokumentacji fotograficznej.

Węzeł cieplny wykonany przez powoda cały czas jest sprawny. Wspólnota mieszkaniowa nie ma żadnych uwag co do jakości wykonania prac przez powoda.

Koszty sporządzenia dokumentacji związanej z modernizacją węzła w toku postępowania zgodnie ustalono na 2500 zł.

Sąd I instancji oddalił wniosek pozwanej o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego do spraw instalacji sanitarnych i ciepłowniczych na okoliczność prawidłowości wykonania umowy przez powoda, konieczności wykonania dokumentacji projektowej na remont węzła, skutków wynikających z braku takiej dokumentacji oraz kosztów sporządzenia takiej dokumentacji. Sąd I instancji podniósł, że bezspornym było, iż instalacja została wykonana prawidłowo. Bezsporny był również przebieg procedury związanej z modernizacją węzła. Z kolei koszty sporządzenia dokumentacji również były bezsporne. Strony ustaliły je zgodnie na 2500 zł.

Przy takich ustaleniach stanu faktycznego Sąd I instancji wywiódł, że powództwo jest zasadne w przeważającej części.

Strony zawarły umowę o wykonanie prac remontowych o znacznym rozmiarze. Zdaniem Sądu I instancji, do oceny prawnej powstałego stosunku prawnego należało zastosować przepisy umowy o roboty budowlane.

Określony przez strony przedmiot umowy, bez wątpienia wskazuje na to, że chodziło o staranne wykonanie określonych czynności (przebudowę węzła CO, wykonanie instalacji wentylacji pomieszczenia węzła CO i węzła sanitarnego, modernizacji instalację zasilania elektrycznego węzła CO, adaptację pomieszczenia węzła CO poprzez odgrodzenie lekką ścianką pomieszczenia węzła od części technicznej, wymianę okien, budowę węzła sanitarnego, wymianę drzwi na stalowe z dwoma zamkami oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy i adaptacji pomieszczenia węzła CO, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa), ale na pewno nieprzynoszących rezultatu w postaci indywidualnie określonego dzieła. Czynności wykonywane przez powoda na rzecz pozwanej nie miały charakteru zindywidualizowanego, nie prowadziły do stworzenia żadnego nowego, unikatowego wytworu o zindywidualizowanych cechach i właściwościach określonych w umowie.

W niniejszej sprawie, powód pomimo wykonania niewadliwych robót budowlanych nie otrzymał całego wynagrodzenia.

Niewątpliwie, wynagrodzenie za roboty budowlane może być uregulowane podobnie jak w umowie o dzieło. Może mieć zatem charakter ryczałtowy albo kosztorysowy. Zgodnie z treścią art. 632 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość nie była kwestionowana. Co do zasady powód powinien zatem otrzymać całość umówionego wynagrodzenia. Węzeł cieplny działa bez żadnych usterek, a inwestor nie ma żadnych zastrzeżeń co do jakości i estetyki prac, ani funkcjonalności zastosowanych urządzeń.

Tym nie mniej, powód nie wykonał całego dzieła zgodnie z umową. Nie przedstawił bowiem powykonawczej dokumentacji technicznej.

Zgodnie z treścią art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W toku procesu powód podjął nieskuteczną próbę wykazania, że nie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji technicznej. W ocenie Sądu I instancji, obowiązek taki ciążył na wykonawcy, co wynika wprost z zeznań J. B..

Wynagrodzenie należne powodowi powinno być zatem obniżone o wartość jaką zyskał nie sporządzając i nie rejestrując tejże dokumentacji. Wydatek ten będzie musiała obecnie ponieść wspólnota mieszkaniowa. Strony zgodnie ustaliły, że koszt ten wynosił

2500 zł.

Zgodnie z treścią § 6 pkt 1 przedmiotowej umowy powód miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 37 500 zł, przy czym zgodnie z § 6 pkt 2 umowy warunkiem rozpoczęcia przez powoda przystąpienia do wykonania umowy jest zapłata zaliczki w kwocie 10 000 zł w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Powód otrzymał zaliczkę od pozwanej.

Pozwana nie zapłaciła powodowi za wykonaną pracę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 27499,99 zł, uzasadniając to nienależytym wykonaniem umowy tj. niesporządzeniem dokumentacji powykonawczej przebudowy i adaptacji pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania. Ponadto, pozwana nie zapłaciła powodowi wynagrodzenia za wykonanie czynności płukania instalacji na kwotę 3 456 zł.

W związku z tym, że powód udowodnił wszystkie przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, uzasadnione było zasądzenie kwot należności wynikających z faktur VAT nr (...) z dnia 2 grudnia 2013 roku (27 499, 99 zł brutto) i nr (...) z dnia 2 grudnia 2013 roku (3 456 zł brutto), tj. łącznie 30 955, 99 zł.

Sąd I instancji wziął pod uwagę fakt, że powód na podstawie § 4 umowy nr (...) był zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania prac montażowych do dokonania uzgodnień z (...) Spółka Akcyjna Ł. (obecnie (...) Spółka Akcyjna) oraz zatwierdzenie projektu budowlano-wykonawczego węzła CO. Mogła ona być ona sporządzona jedynie na podstawie Warunków (...). Został on również zobowiązany na podstawie § 1 pkt e) umowy nr (...) do sporządzenia dokumentacji powykonawczej budowy. Obowiązek ten wykonał dopiero w czerwcu 2016. Koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej przebudowy i adaptacji pomieszczenia w wysokości 2500 zł ponosi zatem powód.

Z uwagi na to, że powód udowodnił przesłanki odpowiedzialności kontraktowej Sąd I instancji żądaną przez powoda kwotę w wysokości 30.955, 99 zł pomniejszył o koszty sporządzenia dokumentacji, której sporządzenie spoczywało na powodzie.

W pozostałym zakresie powództwo podlegało oddaleniu jako niezasadne.

W zakresie żądanych odsetek Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. stosując zasadę stosunkowego rozliczenia kosztów procesu.

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wywiodła strona pozwana.

Skarżąca zarzuciła rozstrzygnięciu :

I. naruszenie prawa materialnego, a to :

1.art. 65 § 2 k.c. w zw. z § 1 pkt 1 e umowy z dnia 7 czerwca 2013r. poprzez błędną wykładnię dokonana z pominięciem zgodnego zamiaru stron i celu umowy, a polegająca na chybionym ustaleniu, że powód wykonał § 1 pkt 1 e wskazanej umowy, tj. sporządził dokumentację powykonawczą budowy i adaptacji pomieszczenia węzła CO w czerwcu 2016r., w sytuacji gdy dokumentacja uzgodniona i zatwierdzona przez dostawcę ciepła nigdy nie została sporządzona, a tym samym powód nie wykonał obowiązku, o jakim mowa we wskazanym powyżej postanowieniu umowy;

II. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a to :

1.art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, polegającą na :

- chybionym ustaleniu, że koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynosi 25000 zł, w sytuacji, gdy strona nigdy nie przyznała tej okoliczności i nie wynika ona z treści zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego;

- nietrafnym uznaniu, że parce wynikające z umowy z dnia 7 czerwca 2013r. zostały zakończone przez powoda w dniu 12 września 2013r. i tego dnia włączono instalację , w sytuacji gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności zeznania świadka A. M. (1), czy przesłuchania w charakterze strony P. K. (2) wskazują na inny termin zakończenia prac ;

2.art. 207 § 3 w zw. z ar. 7 k.p.c. poprzez dokonanie zwrotu pisma pozwanej Wspólnoty z dnia 27 czerwca 2016r. wobec braku zezwolenia sądu na jego złożenie w sytuacji gdy wskazane pismo zawierało wyłącznie wniosek dowodowy o zobowiązanie świadka A. M. (1) do złożenia do akt niniejszej sprawy protokołu odbioru robót wynikających z umowy z dnia 7 czerwca 2013r., a zatem nie wymagało stosownego postanowienia zezwalającego na złożenie przedmiotowego pisma ;

3.art. 217 § 1 w zw. art. 227 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego do spraw instalacji sanitarnych i ciepłowniczych , w sytuacji gdy – wobec kwestionowania przez stronę pozwaną roszczenia co do zasady, jak i wysokości niezbędnym było ustalenie kosztów sporządzenia dokumentacji powykonawczej, które według Sądu I instancji jest bezsporne;

4. art. 328 § 2 k.p.c. poprzez zaniechania wskazania w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku , przyczyn dla których Sąd I instancji odmówił waloru wiarygodności świadka A. M. (1) oraz przesłuchanego w charakterze strony P. K. (2), w zakresie w jakim wskazali oni, że powód zakończył prace wynikające z umowy z dnia 7 czerwca 2013r. znacznie później niż 12 września 2013r.

W konkluzji skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez uchylenie nakazu i oddalenie powództwa, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi I instancji.

Skarżąca nadto wniosła o zasądzenie na jej rzecz od powoda kosztów postępowania za I i II instancję.

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Apelacja nie jest zasadna.

Wbrew zarzutom skarżącego, Sąd I instancji dokonał prawidłowych ustaleń stanu faktycznego, znajdujących pełne oparcie w zebranym w sprawie materiale dowodowym i trafnie określił konsekwencje prawne z nich wynikające. Ustalenia stanu faktycznego i rozważania prawne poczynione przez Sąd I instancji Sąd Okręgowy przyjmuje za własne bez konieczności ponownego ich przytaczania.

W szczególności, bezzasadne są zarzuty naruszenia przez Sąd I instancji art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnej oceny materiału dowodowego. Ocena materiału dowodowego dokonana przez Sąd I instancji jest swobodna lecz na pewno nie dowolna. Sąd I instancji wskazał dowody, na podstawie których dokonał ustaleń stanu faktycznego w rozpoznawanej sprawie.

W ocenie Sądu Okręgowego, Sąd I instancji zasadnie oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu instalacji sanitarnych i ciepłowniczych na okoliczność prawidłowości wykonania umowy przez powoda, konieczności wykonani dokumentacji projektowej oraz kosztów sporządzenia tej opinii.

Stosownie do art. 227 k.p.c. przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

W rozpoznawanej sprawie strona pozwana nie kwestionowała tej okoliczności, że prace związane z przebudowa węzła ciepłowniczego zostały wykonane przez powoda w sposób prawidłowy. Jak wynika z materiału dowodowego - w szczególności z protokołu z kontroli z dnia 28 listopada 2013r. również Dalkia nie kwestionowała prawidłowości dokonanych prac, co zresztą skutkowało zgodą na wykorzystywanie przebudowanego węzła ciepłowniczego do dostarczania energii cieplnej dla budynku. Jak wynika z pisma nadesłanego przez (...) S.A., pod numerem (...) w archiwum (...) została zarejestrowana dokumentacja projektowa na wykonanie węzła c.o. dla budynku przy ul. (...) w Ł. , która zaginęła ( pismo -k. 107 akt). W tej sytuacji twierdzenie powoda, że przed przystąpieniem do prac, przedstawił dostawcy ciepła projekt przebudowy węzła znajduje oparcie w zebranym w sprawie materiale dowodowym. Skoro strona pozwana w zarzutach od nakazu zapłaty nie kwestionował prawidłowości wykonanych przez powoda prac, brak było podstaw do przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w tym zakresie.

Sąd I instancji ustalił na kwotę 2500 złotych koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej. Na rozprawie w dniu 9 czerwca 2016r. ( -k. 112 ) pełnomocnik pozwanego oświadczył, że połowa kosztów tego projektu wynosi 1250 złotych . Nadto skarżący pomija, że koszt wykonania dokumentacji powykonawczej określony na kwotę 2500 złoty wynikał także z oferty sporządzonej przez powoda w dniu 21 kwietnia 2014r. ( oferta –k. 17 ), która to oferta została przyjęta przez stronę pozwaną.

W tej sytuacji, w ocenie Sądu Okręgowego, brak było podstaw do przyjęcia, że wysokość kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej przekraczała kwotę 2500 złotych, a tym samym dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego w tym przedmiocie było zbędne.

Bezzasadny jest zarzut naruszenia przepisu art.207 § 3 w zw. z § 7 k.p.c. poprzez dokonanie zwrotu pisma zawierającego wniosek o zobowiązanie świadka A. M. (1) do złożenia do akt protokołu odbioru robót wynikających z umowy z dnia 7 czerwca 2013r. Świadek A. M. (2) był przesłuchiwany na rozprawie w dniu 9 czerwca 2016 r.. Podczas przesłuchania świadek zeznał, że wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy z powodem znajdują się w posiadaniu pozwanej Wspólnoty ( zapis protokołu –k. 114, nagranie protokołu rozprawy 00 : 17 :46 ). Skoro świadek zeznał, że wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy znajdują się w dyspozycji pozwanej Wspólnoty, to brak było podstawy do zobowiązywania świadka do przedłożenia protokołu z odbioru robót.

Brak jest także podstaw do przyjęcia, że termin zakończenia robót przez pozwanego był inny, niż wskazany przez Sąd I instancji tj. 12 września 2013r..

W dniu 12 września 2013r. wykonane zostało płukanie instalacji węzła cieplnego i próba szczelności ( protokół –k. 49 ). Dokumenty te zostały także powołane przez powoda w piśmie z dnia 2 października 2015r., skierowanym do (...) S.A. ( pismo –k. 48 )

W tej sytuacji, w ocenie Sądu Okręgowego, przyjęcie przez Sąd I instancji, że prace w zakresie przebudowy węzła ciepłowniczego zostały zakończone przez powoda w dniu 12 września 2013r. było w pełni uzasadnione. Skoro próba szczelności przebudowanego węzła ciepłowniczego została przeprowadzona w dniu 12 września 2013r. , to brak jest podstaw do twierdzenia, że powód zakończył prace związane z przebudową węzła pod koniec października 2013r. Zeznania P. K. (2) i świadka A. M. (1) w tym zakresie są sprzeczne z materiałem dowodowym zebranym w sprawie – w tym z dokumentami znajdującymi się na k. 48 i 49 akt.

W ocenie Sądu Okręgowego, brak jest także podstaw do twierdzenia, że Sąd I instancji naruszył przepisy prawa materialnego, w szczególności art. 65 § 2 w zw. z § 1 pkt 1 e umowy.

Jak wynika z punktu 1 e umowy łączącej strony wykonawca został zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy i adaptacji pomieszczenia węzła c.o. jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa. Sąd I instancji ustalił, że powód nie wykonał całego dzieła zgodnego z umową, bowiem nie przedstawił powykonawczej dokumentacji technicznej. Zgodzić należy się z Sądem I instancji, że obowiązek taki istniał po stronie powoda, co wynikało wprost z zeznań świadka J. B.. Z tego tytułu zasadnie Sąd I instancji obniżył wynagrodzenie należne powodowi o wartość jaką zyskał nie sporządzając i nie rejestrując tejże dokumentacji. Wydatek ten będzie musiała ponieść Wspólnota, z tego tytułu Sąd I instancji obniżył należne powodowi wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę 2500 złotych, tj. wartość dokumentacji powykonawczej.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację jako bezzasadną.

O kosztach postępowania apelacyjnego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., uznając, że strona pozwana przegrała postępowanie apelacyjne w całości.

Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika powoda została ustalona na podstawie § 2 ust. 5 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( Dz.U. poz. 1804 ).