Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 321/13

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26.04.2013 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Monika Kiwiorska-Pająk

Protokolant : sekretarz sądowy Dorota Kaźmierczak-Binder

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 26.04.2013 r. w Świdnicy

sprawy S. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o umorzenie należności z tytułu składek

na skutek odwołania S. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 29.01.2013 r. Nr (...)

oddala odwołanie.

VII U 321/13

UZASADNIENIE

Wnioskodawca S. K.odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W.z dnia (...). Nr (...), którą strona pozwana umorzyła postępowanie w zakresie umorzenia nieopłaconych należności (...) Sp. z o.o., za które wnioskodawca odpowiedzialny jest na podstawie decyzji ZUS z dnia (...)r. nr (...). Wnioskodawca wskazał, iż strona pozwana decyzją z dnia 27.03.2007 r. nr (...), przeniosła na niego jako osobę trzecią odpowiedzialność za nieopłacone składki spółki (...). W związku z powyższym wnioskodawca w dniu 17.01.2013 r. złożył u strony pozwanej wniosek o umorzenie należności wynikającej z w/w decyzji. Wnioskodawca wskazał, iż decyzja z 27.03.2007 r, pozostaje w kolizji z prawem gdyż zakładała, że wniosek o upadłość spółki wnioskodawca złożył jako jej prezes w niewłaściwym czasie w przeciwieństwie do Sądu Okręgowego w Świdnicy VI Wydziału Gospodarczego oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydziału I Cywilnego , które w wyrokach uznały, że zarząd (...)złożył wniosek o upadłość we właściwym czasie. Wnioskodawca podniósł, iż wielokrotnie zwracał się do strony pozwanej z wnioskami o umorzenie zobowiązań wynikających z decyzji z 27.03.2007 r. argumentując, że we właściwym czasie złożył wniosek o upadłość spółki jak również, że ma ciężką sytuację materialną, zdrowotną i nie jest w stanie spłacić zobowiązań spółki (...). Decyzje organu rentowego były zawsze negatywne. W związku z powyższym wnioskodawca wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz umorzenie przeniesionych na niego zobowiązań spółki (...).

Strona pozwana w odpowiedzi na odwołanie wniosła o oddalenie odwołania od decyzji z dnia 29.01.2013 r. oraz o zasądzenie od wnioskodawcy kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych podnosząc, że wnioskodawca został zobowiązany prawomocną decyzją do uregulowania nieopłaconych przez spółkę należności na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych pracowników za okres od XII 2001 r. do I 2003 r. Strona pozwana wskazała, że z uwagi na brak podstaw do umorzenia należności z tytułu składek za ubezpieczonych nie będących jednocześnie płatnikami za okres od stycznia 1999 r. postępowanie zostało umorzone.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją strony pozwanej z dnia 27.03.2007 r. znak : (...)obciążono wnioskodawcę S. K.jako prezesa zarządu (...)Sp. z.o.o w D.obowiązkiem zapłaty zaległych składek spółki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od grudnia 2001 r. do stycznia 2003 r. w łącznej kwocie 400 826,96 zł.

Decyzją z tego samego dnia 27.03.2007 r. (...) obciążono Z. K. odpowiedzialnością z tytułu zaległych składek za okres swojego członkostwa w zarządzie w łącznej kwocie 221 579,17 zł.

Od w/w decyzji wnioskodawca i Z. K. odwołali się do tut. Sądu

który wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2009 r. sygn. akt. VII U 1278/07 oddalił odwołanie wnioskodawcy od decyzji z dnia 27.03.2007 r., (...) i nie obciążył wnioskodawcy kosztami zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej oraz zmienił zaskarżoną decyzję strony pozwanej z dnia 27.03.2007 r. (...) w ten sposób, że nie obciążył Z. K. odpowiedzialnością z tytułu składek za okres od 23.05.2002 r. do 27.01.2003 r.

Od w/w wyroku wnioskodawca S. K. wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który wyrokiem z dnia 11.02.2010 r. sygn. akt. III AUa 1133/09 oddalił apelację.

Wnioskodawca S. K. od w/w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego Izby Pracy, (...) i Spraw Publicznych w W..

Postanowieniem z dnia 14.01.2011 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania.

W dniu 22.02.2010 r. wnioskodawca złożył u strony pozwanej wniosek w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek , wynikających z decyzji przenoszącej na niego odpowiedzialność za nie uregulowanie zobowiązania (...) Sp. z.o.o.

Decyzją strony pozwanej z dnia 26.04.2010 r. znak : (...)- (...) w pkt.1 na podstawie art.28 ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych strona pozwana nie wyraziła zgody na umorzenie składek za zatrudnionych pracowników na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz z odsetkami za zwłokę oraz odsetkami od należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych i odsetek na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 229935,93 zł, w pkt.2 strona pozwana działając na podstawie art.105 kpa w związku z art.30 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umorzyła postępowanie w części dotyczącej umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek za zatrudnionych pracowników na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne w części dotyczącej umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek za zatrudnionych pracowników na ubezpieczenia zdrowotne oraz na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych w łącznej kwocie 170.890,93 zł, w pkt. III strona pozwana na podstawie art.105 § 1 kpa w związku z art. 28 ust.3a ustawy o systemie ubezpieczeń Społecznych umorzyła postępowanie w części dotyczącej umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek za zatrudnionych w (...) Sp. z.o.o pracowników, do uregulowania których wnioskodawca zobowiązany został na mocy decyzji ZUS z dnia 27.03.2007 r., z uwagi na bezprzedmiotowość w tym zakresie.

W dniu 05.05.2010 r. wnioskodawca złożył ponowny wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu nie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za które jest odpowiedzialny.

Strona pozwana decyzją z dnia 06.07.2010 r. uchyliła w całości decyzję z dnia 26.04.2010 r. nr (...)- (...) w sprawie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu nie opłaconych składek, wynikającego z decyzji przenoszącej na wnioskodawcę odpowiedzialność za nie uregulowane zobowiązania (...) Spółka z o.o. i umorzyła postępowanie Inspektoratu ZUS w D.. Uzasadniając w/w decyzję strona pozwana wskazała, że złożony przez wnioskodawcę wniosek dotyczył składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek. W stosunku do tego rodzaju składek niedopuszczalne jest badanie istnienia przesłanek umorzenia należności w oparciu o przepisy art.28 ust.3a i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

W dniu 17.01.2013 r. wnioskodawca złożył u strony pozwanej ponownie wniosek o umorzenie należności wynikających z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości z tytułu nieopłaconych składek przez (...) Sp. z o.o.

Strona pozwana decyzją z dnia 29.01.2013 r. nr (...) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność ( Dz.U. z 2012 r., poz.1551 ) oraz na podstawie art. 105 § 1 kpa w związku z art. 123 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych umorzyła postępowanie w zakresie umorzenia nieopłaconych należności (...) Sp. z o.o. za które wnioskodawca odpowiedzialny jest na podstawie decyzji ZUS z dnia 27.03.2007 r. nr (...). Uzasadniając zaskarżoną decyzję strona pozwana wskazała, że wnioskodawca w dniu 17.01.2013 r. zwrócił się z wnioskiem o umorzenie nieopłaconych należności wynikających z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości z tytułu składek (...) Sp. z.o.o. W trakcie analizy sprawy ustalono, iż wnioskodawca na podstawie decyzji ZUS z dnia 27.03.2007 r. nr (...) zobowiązany został do uregulowania nieopłaconych przez (...) należności na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od 12/2001 do 01/2003. Mając na uwadze, że odpowiedzialność wnioskodawcy obejmuje wyłącznie zobowiązania z tytułu składek za pracowników zatrudnionych w Spółce, stwierdzono brak należności podlegających umorzeniu na podstawie powołanej ustawy tym samym brak przedmiotu postępowania. Z uwagi na to, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe strona pozwana na podstawie art. 105§1 kpa umorzyła postępowanie.

Dowód : - akta sprawy VII U 1278/07

- akta ZUS

- zeznania wnioskodawcy E- protokół k. 12

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie podlega uwzględnieniu.

Wskazać należy, iż Sąd rozpoznając odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest związany zakresem tej decyzji. Z kolei zakres decyzji wyznacza ramy postępowania, co oznacza , że zarzuty dotyczące prawomocnej decyzji dotyczącej przeniesienia odpowiedzialności z tytułu składek na wnioskodawcę pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Zaskarżona decyzja została wydana w następstwie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcy o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek wynikających z decyzji z dnia 27.03.2007 r o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości z tytułu nieopłaconych składek przez (...) Sp. z o.o. Strona pozwana na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą odmówiła wnioskodawcy umorzenia powyższych zaległości z uwagi na fakt, że obejmują one należności z tytułu ubezpieczenia zatrudnionych w spółce pracowników.

Sąd nie rozpatrywał podniesionych w odwołaniu zarzutów wnioskodawcy do decyzji z dnia 27.03.2007 r. albowiem decyzja ta jest prawomocna. Wnioskodawca wyczerpał wszelkie środki odwoławcze od powyższej decyzji, które składał kwestionując jej zasadność. Okoliczność, że wnioskodawca do dnia dzisiejszego nie zgadza się z przeniesieniem przedmiotowej odpowiedzialności i według niego przeniesienie tej odpowiedzialności jest niezasadne nie zmienia faktu, iż decyzja z dnia 27.03.2007 r. jest prawomocna i doszło do przeniesienia tej odpowiedzialności.

Zdaniem tut. Sądu zaskarżona decyzja jest prawidłowa. Strona pozwana rozpatrując wniosek wnioskodawcy o umorzenie zaległości z tytułu składek była ściśle związana przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność ( Dz.U. z 31.12.2012 r., nr 1551 ),

Zgodnie z przepisem art. 1 cyt. ustawy, na wniosek osoby podlegającej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu art.8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz.1585 z póź. zm )

1/ która przed dniem 01.09.2012 r. zakończyła prowadzenie pozarolniczej działalności i nie prowadzi jej w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust.8

2/ innej niż wymieniona w pkt.1

-

umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę , opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność wniosek o umorzenie składa płatnik składek ( ust.2 )

Stosownie do art.2 ust.1 cyt. ustawy z wnioskiem o umorzenie należności, o których mowa w art.1 ust.1 może wystąpić spadkobierca lub osoba trzecia, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności ( art. 2 ust.1 cyt. ustawy ).

Wskazać należy, iż w świetle cytowanych przepisów strona pozwana słusznie odmówiła wnioskodawcy umorzenia należności wynikających z decyzji z dnia 27.03.2007 r. , bowiem przepisy pozwalają na umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r., ale tylko przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 2 ust.1 cyt. ustawy taki wniosek może złożyć nie tylko osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ale także osoba trzecia jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o jej odpowiedzialności. Z uwagi na to, że decyzja z dnia 27.03.2007 r. obejmuje zobowiązania z tytułu składek za pracowników zatrudnionych w Spółce strona pozwana słusznie odmówiła wnioskodawcy umorzenia tych zobowiązań ponieważ cytowana ustawa tych należności nie obejmuje. Z tych też względów wniosek wnioskodawcy o umorzenie należności wynikających z decyzji z dnia 27.03.2007 r., nie mógł być uwzględniony.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie wnioskodawcy jako niezasadne.