Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1159/13

POSTANOWIENIE

Dnia 27 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSA Joanna Kurpierz Sędzia

SA Elżbieta Karpeta

Sędzia SO del. Beata Bijak - Filipiak

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. P.

przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) i Dyrektora Izby Skarbowej w (...)

zapłatę

na skutek zażalenia powoda od postanowienia Sądu Okręgowego Katowicach

z dnia 25 lipca 2013 r.

sygn. akt II C 616/12

postanawia:

oddalić zażalenie

sygn. akt I ACz 1159/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił apelację powoda.

Uzasadniając, Sąd Okręgowy wskazał, że wyrokiem z dnia 19 czerwca 2013r., powództwo złożone przez powoda zostało oddalone. Powód nadal w urzędzie pocztowym apelację, jednak dopiero w dniu 16 lipca 2013r. Odrzucając apelację Sąd Okręgowy wskazał, że powód nic złożył wniosku o uzasadnienie wyroku na piśmie, a jedynie wniosek (nadany dnia 21 czerwca 2013r.) o doręczenie odpisów wyroku i protokołów. Sąd I instancji wskazał na brzmienie art. 328 par. 1 kpc, art. 369 par. 2 kpc i uznał, że termin do złożenia apelacji upłynął dla powoda dnia 10 lipca 2013r. Zatem apelacja powoda złożona dnia 16 lipca 2013r jest apelacją spóźnioną

Zaskarżone orzeczenie wydano w oparciu o art. 370 kpc.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł powód zaskarżając je w całości i zarzucając, że składał wniosek o doręczenie wyroku „w domyśle wyroku z uzasadnieniem”. Formułując powyższy zarzut skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia, a nadto skarżący wniósł o przywrócenie uchybionego terminu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2013r., Sąd Okręgowy oddalił powództwo J. P.. Wyrok wydano w terminie publikacyjnym, o czym powód był powiadomiony na rozprawie dnia 12 czerwca 2013r., w toku której odroczono termin ogłoszenia wyroku. Istotnie pismem z dnia 21 czerwca 2013r., złożonym w terminie otwartym dla złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie, powód złożył wniosek o doręczenie wyłącznie wyroku i kopii protokołów. Z pisma tego nie wynika, aby powód składając ten wniosek zamierzał złożyć apelację. Nie można zatem wywodzić jak czyni to skarżący w zażaleniu, że pismo to w domyśle zawierało wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku.

Apelacja powoda została złożona dopiero dnia 16 lipca 2013r. (data nadania w urzędzie pocztowym. W tej sytuacji apelacja została złożona po upływie ustawowego terminu przewidzianego dla jej złożenia. Zgodnie, bowiem z art. 369 § 1 i 2 kpc, apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Powołany przepis wyznacza zatem zarówno początek, jak i koniec biegu terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia, zaś prawo procesowe nie przewiduje żadnych jego modyfikacji. Nie może on bowiem zostać skrócony ani wydłużony na podstawie decyzji organu procesowego lub w drodze czynności strony. Czynności procesowe dokonane po ich upływie są bezskuteczne (art. 167 k.p.c.) i ich upływ sąd uwzględnia z urzędu.

W przedmiotowej sprawie termin tygodniowy dla złożenia wniosku i uzasadnienie wyroku upłynął z dniem 26 czerwca 2013r., natomiast termin do złożenia apelacji upłynął z dniem 10 lipca 2013r., zatem apelacja złożona dnia 16 lipca 2013r., jest apelacją spóźnioną i jako taka podlega odrzuceniu. Zgodnie bowiem z art. 370 kpc, sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu. Zatem zaskarżone orzeczenie jest prawidłowe, a zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w ramach postępowania zażaleniowego na postanowienie w przedmiocie odrzucenia apelacji nie podlega rozpoznaniu wniosek powoda o przywrócenie terminu. Wniosek ten będzie podlegał odrębnemu rozpoznaniu.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny z mocy art. 385 kpc w zw. Z art.397 par. 2 kpc oddalił zażalenie powoda