Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1176/16 Sprostowano postanowieniem z dnia 04.05.2017 r.

POSTANOWIENIE

Dnia 16 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie : SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk, SR Wioletta Sychniak

Protokolant : Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 16 marca 2017 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku B. G.

z udziałem Z. O., B. R., S. R., G. S., D. T. i M. W.

o stwierdzenie nabycia udziału we współwłasności nieruchomości przez zasiedzenie

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 12 maja 2016 r.

sygn. akt I Ns 1739/15

p o s t a n a w i a :

1.oddalić apelację;

2.przyznać adwokat M. B. wynagrodzenie za udzielenie wnioskodawczyni pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 1.660,50 ( jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt 50/100) zł i nakazać wypłacenie tej kwoty ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;

3.ustalić, iż w pozostałym zakresie uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.