Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 130/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 marca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

SR Wioletta Sychniak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 16 marca 2017 roku w Łodzi

sprawy z wniosku D. K.

z wniosku A. P., A. J. i M. J.

o zniesienie współwłasności i dział spadku

na skutek apelacji A. P.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 27 października 2016 roku, sygn. akt II Ns 1483/11

postanawia:

1.  oddalić apelację;

2.  przyznać i wypłacić adwokat E. K. z funduszy Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę (...) (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej D. K. z urzędu;

3.  przyznać i wypłacić adwokat B. M. z funduszy Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę (...) (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej A. P. z urzędu.