Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1530/16

POSTANOWIENIE

Dnia 15 marca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Renata Jagura

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku W. M.

z udziałem N. M.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji uczestniczki od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt II Ns 623/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego Sądowi Rejonowemu dla Łodzi – Widzewa w Łodzi.