Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 235/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko K. M.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z dnia 12 października 2016 r. sygn. akt VIII C 1960/16

oddala apelację.