Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ka 420/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – S ędzia: SO Krystyna Pisarska

Protokolant sekr. sąd. Dorota Lerka

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 roku

sprawy J. S. , syna C. i T. z domu S., urodzonego (...) w S.

obwinionego o czyn z art. 92a k.w.

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 2 listopada 2016 roku sygn. akt II W 669/15

na podstawie art. 437 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w., art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. i w zw. z art. 45 § 1 k.w. oraz art. 118 § 2 k.p.w.:

1.  uchyla zaskarżony wyrok i postępowanie w sprawie wobec obwinionego J. S. umarza;.

2.  kosztami postępowania w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt V Ka 420/17

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 2 listopada 2016 roku zapadłym w sprawie II W 669/15 Sąd Rejonowy w Pabianicach uznał obwinionego J. S. za winnego dokonania zarzucanego mu wykroczenia wyczerpującego dyspozycję art. 92a k.w. i za to na podstawie powyższego przepisu wymierzył obwinionemu karę grzywny w kwocie 100 złotych. Sąd zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 130 złotych tytułem kosztów postępowania.

Powyższy wyrok zaskarżył w całości, w przepisanym terminie obwiniony, wnosząc o uchylenie przedmiotowego orzeczenia i umorzenie postępowania w sprawie z uwagi na to, że zdaniem skarżącego, zaszła okoliczność wyłączająca postępowanie, określona w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. – nastąpiło przedawnienie orzekania.

Są d Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja obwinionego, okazała się zasadna, albowiem w wyniku zainicjowanej nią kontroli odwoławczej, zaskarżony wyrok należało uchylić, jednocześnie umarzając postępowanie przeciwko J. S. wobec przedawnienia karalności.

Obwiniony dopuścił się zarzucanego mu czynu (...) Zgodnie z art. 45 § 1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W związku z powyższym wystąpiła ujemna przesłana procesowa stypizowana w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. gdyż w dniu 07 stycznia 2017 roku nastąpiło przedawnienie orzekania w postępowaniu prowadzonym przeciwko obwinionemu J. S.. Stosownie do art. 62 § 1 k.p.w. okoliczności wyłączające orzekanie na podstawie niniejszego kodeksu uwzględnia się z urzędu w każdym stadium postępowania.

Ponieważ z chwilą ustania karalności wykroczenia nastąpiło przedawnienie orzekania (stanowiące negatywną przesłankę procesową określoną w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w.), merytoryczne rozpoznanie środka zaskarżenia okazało się już bezprzdmiotowe.

Wobec powyższego, na podstawie art. 437 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w., art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. i w zw. z art. 45 § 1 k.w., zaskarżony wyrok należało uchylić, zaś postępowanie przeciwko obwinionemu umorzyć, z uwagi na przedawnienie orzekania.

Orzeczenie o kosztach postępowania w sprawie znajduje oparcie i uzasadnienie w treści przepisu art. 118 § 2 k.p.w.