Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1405/15

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02.12.2015 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Iwona Iwanek

Protokolant :st. sekretarz sądowy Gabriela Zaborowska

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 02.12.2015 r. w Świdnicy

sprawy M. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego i podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania M. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 27.05.2015 r. Nr (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  zasądza od wnioskodawczyni na rzecz stro ny pozwanej kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VIIU 1405/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni M. W. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. stwierdzającej, że wnioskodawczyni podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu w okresie od 01.11.2005r. do 28.02.2009r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz określającej podstawy wymiaru składek. Wnioskodawczyni powołała się na wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 28.10.2009r., którym w ocenie wnioskodawczyni zaliczono do stażu ubezpieczeniowego okresy wykonywania pracy nakładczej.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana wniosła o jego oddalenie i zasądzenie od wnioskodawczyni na rzecz organu rentowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł. Strona pozwana wskazała, że zaskarżona decyzja jest konsekwencją prawomocnych decyzji ZUS z dnia 01.12.2014r. dotyczącą wyłączenia wnioskodawczyni z ubezpieczeń społecznych w związku z umową o pracę nakładczą na rzecz (...) Sp. z o.o. oraz decyzji ZUS z dnia 10.03.2015r. dotyczącą wyłączenia wnioskodawczyni z ubezpieczeń społecznych w związku z umową o pracę nakładczą na rzecz płatnika składek M. L.. Powyższe wyłączenia skutkowały zmianą tytułu do objęcia wnioskodawczyni ubezpieczeniami społecznym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni M. W. w dniu 06.02.2001r. dokonała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z tego tytułu dokonała zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. W okresie od 20.10.2004r. do 01.03.2009r. wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

W okresie wykonywanej działalności gospodarczej wnioskodawczyni była zgłaszana na terenie kraju do ubezpieczeń społecznych z tytułu umów zlecenia oraz z tytułu umowy o pracę nakładczą.

Wnioskodawczyni została zgłoszona m.in. do ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy o pracę nakładczą od 01.11.2005r. do 31.05.2006r. wykonywanej na rzecz płatnika składek (...)z/ s w Katowicach, oraz w okresach od 01.06.2006r. do 06.05.2008r. i od 01.08.2008r. do 28.02.2009r. z tytułu pracy nakładczej wykonywanej na rzecz płatnika składek (...) Sp. z o.o. w D..

Decyzjami ZUS Oddział w W.z dnia 13.08.2008r. oraz z dnia 12.03.2009r. odmówiono wnioskodawczyni prawa do emerytury z uwagi na to, że nie udowodniła wymaganego okresu 30 lat składkowych i nieskładkowych. Od powyższych decyzji wnioskodawczyni odwołała się do sądu. Prawomocnym wyrokiem Okręgowego w Ś.z dnia 28 października 2009r. sygn. VII U 2120/08 odwołania zostały oddalone. Sąd w powyższej sprawie nie badał prawidłowości zgłoszenia wnioskodawczyni do ubezpieczeń społecznych z tytułu umów o pracę nakładczą, a odwołania zostały oddalone z powodu braku wykazania przez wnioskodawczynie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego dla nabycia uprawnień do emerytury.

Decyzją z dnia 01.12.2014r. ZUS Oddział w L.stwierdził, że wnioskodawczyni jako osoba wykonująca pracę nakładczą u płatnika składek (...)Sp. z o.o. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresach od 01.06.2006 r. do 06.05.2008r. i od 01.08.2008r. do 28.02.2009r.

Decyzją z dnia 10.03.2015r. ZUS Oddział w C.stwierdził, że wnioskodawczyni jako osoba wykonująca pracę nakładczą u płatnika składek (...)nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresach od 01.11.2005r. i od 31.05.2006r.

W uzasadnieniach tych decyzji organy rentowe wskazywały, że umowy o prace nakładczą były umowami pozornymi i nie miały na celu faktycznej realizacji postanowień umów a tylko uniknięcie obowiązku uiszczania składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie miesięczne wnioskodawczyni z tytułu pracy nakładczej wynosiło w granicach 20 zł.

Wnioskodawczyni nie wniosła do sądu odwołań od tych decyzji, wobec czego stały się one prawomocne.

W następstwie tych decyzji, aktualnie zaskarżoną decyzją z dnia 27.05.2015r. stwierdzono, że wnioskodawczyni w okresach, w których została wyłączona z ubezpieczeń z tytułu umów o pracę nakładczą, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej nieprzerwanie działalności gospodarczej, a ponadto ustalono podstawy wymiaru należnych składek.

dowód: akta ZUS

akta tut. Sądu sygn. VII U 2120/08

W oparciu o powyższe ustalenia Sąd zważył:

Odwołanie jest niezasadne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.) upoważniony jest do kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń przez płatników składek. Kontrola ta obejmuje między innymi zgłoszenie do ubezpieczenia oraz prawidłowość i rzetelność obliczenia, potrącenia i płacenia składki. Oznacza to przyznanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kompetencji do badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i ważności jej poszczególnych postanowień i - w ramach obowiązującej go procedury - zakwestionowania tych postanowień umowy, które pozostają w kolizji z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Odnosząc powyższe do stanu niniejszej sprawy wskazać należy, że organy rentowe przy wydaniu decyzji z dnia 01.12.2014r. oraz z dnia 10.03.2015r. były uprawnione do weryfikacji treści umów o pracę nakładczą. Postępowania zakończyły się decyzjami ustalającymi nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu pracy nakładczej, a decyzje wobec braku ich zaskarżenia do sądu stały się prawomocne. Skoro wnioskodawczyni nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą, organ rentowy w niniejszej sprawie, będąc związany prawomocnymi decyzjami, zasadnie stwierdził podleganie wnioskodawczyni ubezpieczeniom w związku z prowadzoną działalnością.

Nie podlegały uwzględnieniu twierdzenia wnioskodawczyni jakoby okresy pracy nakładczej zostały uwzględnione prawomocnym wyrokiem sądu.

Zgodnie z art. 366 k.p.c. wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami. W sprawie tut. Sądu VII U 2120/08 spór dotyczył uprawnień wnioskodawczyni do emerytury, a nie okresów podlegania ubezpieczeniom. Żądane świadczenie nie zostało wnioskodawczyni przyznane gdyż nie legitymowała się wymaganymi okresami składkowymi i nieskładkowymi. Okoliczność, że w uzasadnieniu wyroku sąd wskazał na istnienie umów o pracę nakładczą i że wnioskodawczyni była z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczeń, nie stanowi też podstawy do związania sądu tą okolicznością w niniejszej sprawie, stosownie do treści art. 365 § k.p.c.. Przepis ten stanowi, że orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby i stanowi zakaz ponownego prowadzenia sporu co do okoliczności faktycznych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia zakończonego sporu sądowego. Sąd w niniejszej sprawie był związany prawomocnym orzeczeniem sądu tylko w tym zakresie, że oddalał on odwołanie wnioskodawczyni od decyzji odmawiającej prawa do emerytury.

Zgodnie z treścią art. 6 ust 1 pkt 5 i art. 12 ust 1 oraz art. 8 ust. 6 pkt 1 i art. 13 pkt 14 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu podlegają w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni w spornym okresie, tj. od 01.11.2005 r. do 28.02.2009r. nie posiadała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych poza działalnością gospodarczą, co wskazuje na prawidłowość zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. odwołanie oddalił. Orzeczenie o kosztach oparto o przepis art. 98 k.p.c. który stanowi, że strona przegrywająca zobowiązana jest na żądanie przeciwnika zwrócić mu koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu) w zw. z § 2 i § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013r., poz. 490), zobowiązując wnioskodawczynię do zwrotu na rzecz strony pozwanej koszty zastępstwa procesowego według stawki minimalnej.