Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: XVI C 404/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy dla W. M.w W. XVI Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Semeniuk

Protokólant: A. Z.

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2017 r. w W.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko A. Ż.

o zapłatę

1.  w części, co do której powództwo zostało cofnięte, postępowanie umarza;

2.  zasądza od pozwanego A. Ż. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W. kwotę 291,65 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

a.  od kwoty 58,33 zł (pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) za okres od dnia 19 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

b.  od kwoty 58,33 zł (pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) za okres od dnia 19 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

c.  od kwoty 58,33 zł (pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) za okres od dnia 19 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

d.  od kwoty 58,33 zł (pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) za okres od dnia 19 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

e.  od kwoty 58,33 zł (pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) za okres od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty;

3.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

4.  zasądza od powoda (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W. na rzecz pozwanego A. Ż. kwotę 865,28 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) tytułem zwrotu części kosztów postępowania w sprawie po ich stosunkowym rozdzieleniu.