Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 45/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

SR Michał Krakowiak

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. O.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 27 października 2016 roku

sygn. akt II C 1320/15

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda kosztami postępowania apelacyjnego.