Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX C 5/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 23 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Arkadiusz Grzelczak

Protokolant: Joanna Górska

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 r. S.

sprawy z powództwa B. O.

przeciwko E. M.

- zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kpc)

oddalić powództwo

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 09 stycznia 201r. B. O. wniosła przeciwko E. M. pozew o zwolnienie od egzekucji zajętego przez Komornika Sądowego P. M. w sprawie o sygn. akt KMP 195/09 ruchomości w postaci samochodu M. (...) o nr rej (...) oraz o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż ruchomość nabyła 17 sierpnia 2016r od M. P..

Pozwana na rozprawie nie uznała powództwa.

W uzasadnieniu podała, że wierzycielem jest jej syn i zachodzi brak legitymacji procesowej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pismem z dnia 15 marca 2007r pozwana w imieniu O. K. złożyła do Komornika Sądowego P. M. wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi M. L. wraz z wnioskiem o zajęcie m.in. mienia ruchomego. Podstawą postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy – ugoda sądowa z dnia 03 marca 2006r w sprawie VIII RC 68/06.

Okoliczność bezsporna a nadto dowód:

- wniosek o wszczęcie egzekucji - k 1 akt Kmp 195/09

W dniu 17 marca 2014r asesor komorniczy A. K. zajął ruchomość samochód M. (...) o nr rej (...). W tym też dniu zwrócił się do Starostwa P. o dokonanie zastrzeżenia w rejestrze samochodu o zakazie sprzedaży wobec zajęcia. W dniu 25 marca 2014 dokonano zastrzeżenia.

W dniu 17 03 2014 zawiadomiono dłużnika o zajęciu a w dniu 02 04 2014 wezwano do wydania samochodu.

Okoliczność bezsporna a nadto dowód:

- zajęcie - k . 23 akt Kmp 195/09 tom II

- zastrzeżenie - k . 24 i 28 akt Kmp 195/09 tom II

- doręczenie zajęcia i wezwanie do wydania - k . 22 i 29 akt Kmp 195/09 tom II

W dniu 13 lipca 2016r M. P. poinformowała komornika, iż w dniu 01 kwietnia 2014r nabyła samochód marki M. od dłużnika. Komornik pismem z dnia 16 lipca 2016r poinformował o możliwości wytoczenia powództwa w trybie art. 841 kpc . Pismem z dnia 25 lipca 2016r M. P. poinformował komornika, iż wnosi o umorzenie egzekucji z zajętego samochodu i zobowiązuje się do zapłaty 3 500zł lub 4 000 złotych .

Pismem z dnia 28 listopada 2016r M. O. poinformowała komornika, iż sprzedała samochód w dniu 17 sierpnia 2016r Bacie O..

Okoliczność bezsporna a nadto dowód:

- pismo z dnia 13 07 2016 r - k . 95 akt Kmp 195/09 tom II

- umowa sprzedaży z 01 04 2014 r - k . 96 akt Kmp 195/09 tom II

- pismo z dnia 16 07 2016 r - k . 100 akt Kmp 195/09 tom II

- pismo z dnia 25 07 2016 r - k . 101 akt Kmp 195/09 tom II

- pismo z dnia 28 11 2016r - k. 118 akt Kmp 195/09 tom II

- umowa sprzedaży z 17 08 2016 - k . 123 akt Kmp 195/09 tom II

Są d zważył, co następuje:

Powództwo okazało się niezasadne.

Podstawę prawną wytoczonego powództwa stanowił art. art. 841 § 1 k.p.c., który stanowi, że osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Zgodnie z §3 tego artykułu powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Bierna legitymacja (po stronie pozwanej) służy wierzycielowi bądź wierzycielom, na rzecz których komornik dokonał zajęcia składnika majątku osoby trzeciej, a jeżeli dłużnik przeczy prawom tej osoby - należy pozwać również dłużnika. Wówczas po stronie wierzyciela i dłużnika występuje współuczestnictwo konieczne (por. postanowienie SN z dnia 25 listopada 1977 r., IV CZ 133/77).

Zgodnie z art. art. 65 . § 1. kpc - zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64 § 1 1 .

§ 2. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.

Natomiast według art. 66. kpc - osoba fizyczna niemająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego.

Jak wynika z tytułu wykonawczego wierzycielem jest małoletni O. K. a przedstawicielem ustawowym E. M. wobec powyższego pozwanym powinien być małoletni a nie jego przedstawiciel ustawowy.

Z tego też względu powództwo powinno zostać oddalone