Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1180/15

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25.08.2015 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Iwona Iwanek

Protokolant :st. sekretarz sądowy Kamila Rakowska

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 25.08.2015 r. w Świdnicy

sprawy K. Ś.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o wysokość emerytury

na skutek odwołania K. Ś.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 20.04.2015 r. Nr (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  nie obciąża wnioskodawczyni kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej.

Sygn. akt VII U 1180/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni K. Ś. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 20.04.2015 r., którą strona pozwana z urzędu przeliczyła jej emeryturę od 06.06.2014 r. tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego. Wskazała, że strona pozwana ustalając wysokość emerytury nieprawidłowo ustaliła jej staż pracowniczy jak również w gospodarstwie rolnym co spowodowało zaniżenie jej wysokości. W ocenie wnioskodawczyni staż pracy wynosił przeszło 20 lat.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana wniosła o jego oddalenie podnosząc, że do wysokości emerytury uwzględniono 8 lat 21 dni okresu składkowego z tytułu zatrudnienia od 02.08.1972r. do 21.08.1980r. oraz 5 lat i 23 dni okresów nieskładkowych z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4 ograniczonego do 1/3 okresów składkowych tj. 2 lata 8 miesięcy i 7 dni.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Wnioskodawczyni K. Ś. ur. (...) wykonywała zatrudnienie w oparciu i umowę o pracę w okresie od 02.08.1972r. do 21.08.1980r. oraz od 22.08.1980r. do 19.12.1983r.

W okresie od 01.01.1984 r. do 31.12.1995r. wnioskodawczyni podlegała z mocy ustawy w zakresie emerytalno- rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako małżonka rolnika.

W okresach od 01.09.1995r. do 28.02.2009r. oraz od 01.04.2009r. do 31.01.2013r. wnioskodawczyni pobierała rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Po tym okresie nie podlegała ubezpieczeniom.

Dowód : akta KRUS,

zeznania wnioskodawczyni e- protokół k.22

W dniu 06.05.2014 r. wnioskodawczyni złożyła u strony pozwanej wniosek o prawo do emerytury.

Decyzją z dnia 24.06.2014r. strona pozwana po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.05.2014. przyznała wnioskodawczyni emeryturę w kwocie zaliczkowej 751,50zł do czasu rozstrzygnięcia sprawy o dalsze prawo do renty rolniczej.

Decyzją z dnia 20.04.2015 r. strona pozwana (po ustaleniu, że odwołanie wnioskodawczyni w sprawie o rentę rolniczą zostało oddalone wyrokiem sądu) z urzędu przeliczyła emeryturę wnioskodawczyni od 06.06.2014r. tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wobec braku możliwości wyliczenia podstawy wymiaru emerytury wnioskodawczyni w oparciu o przepis art. 53 ustawy emerytalnej organ rentowy przyjął, że emerytura wynosi 24% kwoty bazowej tj. kwotę 766,06zł. Do ustalenia wysokości emerytury przyjęto okresy składkowe 8 lat 21 dni, nieskładkowe związane z wychowywaniem dzieci - ograniczone do 1/3 składkowych – w wymiarze 2 lat 8 miesięcy i 7 dni oraz okresy uzupełniające z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze w wymiarze 10 lat 3 miesięcy 17 dni. Wysokość emerytury obliczonej w ten sposób wraz ze zwiększeniem z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników w kwocie 101,33 zł wyniosła 867,39zł.

Emerytura obliczona na podstawie art. 26 przy uwzględnieniu kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i średniego dalszego trwania życia wyniosła 747,86zł, a wraz ze zwiększeniem z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników w kwocie 101,33 zł – 849,19 zł.

Wobec osiągnięcia wieku emerytalnego w roku 2014r organ rentowy zastosował przepis art.183 ustawy przez wyliczenie emerytury w wysokości 20% emerytury wyliczonej w oparciu o art. 53 oraz 80% emerytury obliczonej zgodnie z zasadami z art. 26 ustawy.

Emerytura wyniosła kwotę 852,84 zł łącznie ze zwiększeniem z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Dowód : akta ZUS wnioskodawczyni

W oparciu o powyższe ustalenia Sąd zważył :

Odwołanie nie podlegało uwzględnieniu.

Wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2015r. sprecyzowała ostatecznie, że okresy zatrudnienia zostały przez stronę pozwaną właściwie wyliczone a tylko domagała się aby okres jej pracy w gospodarstwie rolnym, a zatem okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników został potraktowany jak okres składkowy w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS i wyliczony według wskaźnika 1,3% za każdy rok takiego okresu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 5 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2015.748 j.t.) przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się, z zastrzeżeniem ust. 2-5, okresy składkowe wymienione w art. 6 i nieskładkowe, o których mowa w art. 7. W wymienionych w sposób enumeratywny okresach składkowych i nieskładkowych nie zostały wymienione okresy podlegania ubezpieczeniu rolniczemu, a zatem żądanie wnioskodawczyni aby okres opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze potraktować jako okres zatrudnienia nie znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Okres ten jako odrębnie uregulowany art. 10 ustawy uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości, traktując go, z zastrzeżeniem art. 56, jak okres składkowy, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Wnioskodawczyni nie posiadała wymaganych przepisami okresów składkowych i nieskładkowych gdyż udokumentowała je tylko w wymiarze łącznym 10 lat 8 miesięcy 28 dni. Stosując powyższy przepis, strona pozwana zatem uzupełniła brakujący okres stażu ubezpieczeniowego wnioskodawczyni przez doliczenie okresów pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek z tego tytułu od 14.09.1985r. do 31.12.1995r.

Wyliczając wysokość świadczenia organ rentowy był zobowiązany do uwzględnienia zasady wynikającej z treści art. 56 ust. 1 ustawy wskazującej, że osobie, której przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględniono okresy pracy w gospodarstwie rolnym określone w art. 10, oblicza się wysokość przysługującego świadczenia jako część świadczenia obliczonego w myśl art. 53, z uwzględnieniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym, proporcjonalnie do udziału okresów składkowych i nieskładkowych w okresie stanowiącym sumę okresów składkowych, nieskładkowych i uwzględnionych okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

Z tych też przyczyn Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie wnioskodawczyni jako niezasadne. Orzeczenie o kosztach oparto o przepis art. 102 k.p.c.