Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1665/15

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31.05.2016 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Iwona Iwanek

Protokolant :st. sekretarz sądowy Kamila Rakowska

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 31.05.2016 r. w Świdnicy

sprawy A. K. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o składki nieopłacone przez spółkę

na skutek odwołania A. K. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 15.07.2015 r. Nr (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  zasądza od wnioskodawcy na rzecz strony pozwanej kwotę 2 400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VII U 1665/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca A. K. (1) odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia 15 lipca 2015r., którą strona pozwana ustaliła odpowiedzialność wnioskodawcy jako członka zarządu za zaległości z tytułu nieopłaconych składek płatnika (...) Sp. z.o.o. w L. w łącznej kwocie wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 21 323, 91 zł. Wnioskodawca wskazał, że według jego wiedzy w czasie pełnienia obowiązków prezesa spółki w firmie była zatrudniona tylko jedna osoba - A. K. (2) przez okres około 3-4 miesięcy i jej składki nie odpowiadały kwotom podanym w zaskarżonej decyzji.

Strona pozwana w odpowiedzi na odwołanie wniosła o jego oddalenie oraz zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego podnosząc, że z ustaleń organu rentowego wynika, że odwołujący pełnił funkcję członka zarządu (...) w okresie którego dotyczy zadłużenie, a bezskuteczność egzekucji z majątku Spółki potwierdza postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia 02.07.2014r. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ rentowy podkreślił , że odwołujący nie wykazał żadnych przesłanek, na podstawie których mógłby być zwolniony z odpowiedzialności za zaległości składkowe Spółki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Wnioskodawca A. K. (1) pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce (...) z siedzibą w L. od dnia 10 maja 2011r. zaś w dniu 15.08.2012 r. z tej funkcji został odwołany.

W okresie wyżej wskazanym Spółka nie wywiązywała się z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, w tym za zatrudnionych pracowników S. B., E. K., A. S., A. K. (2).

W związku powstałymi zaległościami Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie egzekucyjne wobec majątku Spółki.

Wobec bezskuteczności egzekucji postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. z dnia 02.07.2014 r. umorzono postępowanie egzekucyjne. Wskazano w uzasadnieniu postanowienia, że z ustaleń poborcy skarbowego wynika, że spółka nie prowadzi działalności gospodarczej zarówno pod wskazanym jak i innym adresem, a z zajętego w roku 2010 rachunku bankowego nie uzyskano żadnych środków finansowych. Organ skarbowy ustalił, że spółka nie jest właścicielem nieruchomości ani ruchomości.

Decyzją z dnia 08.06.2015 r. strona pozwana orzekła, że wnioskodawca z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (...) Spółki z o.o. z siedzibą w L. ponosi osobistą odpowiedzialność za zaległości składkowe w/w Spółki za okres od maja 2011r. do października 2013r.

Od decyzji tej wnioskodawca wniósł odwołanie załączając uchwałę nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki z dnia 15.08.2012r. o odwołaniu wnioskodawcy ze stanowiska prezesa zarządu (...) Spółka z.o.o.

Organ rentowy zaskarżoną decyzją z dnia 15.07.2015r. ograniczył osobistą odpowiedzialność wnioskodawcy do zaległości składkowych Spółki za okres od maja 2011r. do lipca 2012r., tj. do okresu, w którym odwołujący pełnił funkcję członka zarządu Spółki. W decyzji tej organ rentowy określił należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na kwotę 21 323,91 zł, z czego kwotę 5 646,00 zł stanowią odsetki za zwłokę a 1 247,50 zł koszty egzekucyjne.

dowód: akta ZUS

Zaległości spółki dotyczyły osób, które spółka zgłosiła do ubezpieczenia w okresie od maja 2011 r. do lipca 2012r., a to S. B., E. K., A. S., i A. K. (2).

Strona pozwana prowadzi jednocześnie postępowania w stosunku do pozostałych członków zarządu spółki celem przeniesienia odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki, jednak zaległości te dotyczą innych okresów niż odpowiedzialność wnioskodawcy.

dowód : akta ZUS

informacja strony pozwanej wraz z zestawieniem osób zgłoszonych do

ubezpieczenia k. 22-55

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy jest niezasadne..

Zgodnie z przepisami art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2013.1442 t.j.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących, w szczególności ustalenia wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek. Natomiast w myśl art. 31 w/w ustawy do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33 § 1, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3-5, art. 72 § 1pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77 § 1 pkt 1 lit. a), b) i d), art. 77b, art. 78 § 1, 3 pkt 1 i 3, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2,5 i 7, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1,2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1-4 i § 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749 t.j.) w art. 116 §1 stanowi, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy,

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Wnioskodawca w niniejszej sprawie nie przedstawił jakiejkolwiek okoliczności powodującej uwolnienie się od odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki w okresie, kiedy pozostawał prezesem spółki.

Odpowiedzialność członka zarządu jest odpowiedzialnością tzw. subsydiarną (wtórną) w stosunku do odpowiedzialności samej spółki jako osoby prawnej. Ten charakter odpowiedzialności członków zarządu wyraża się w tym, że stają się oni odpowiedzialni względem wierzyciela spółki – organu ubezpieczeniowego dopiero z chwilą, gdy egzekucja przeciwko spółce za jej zobowiązania wobec wierzyciela okaże się bezskuteczna.

Strona pozwana wykazała dokumentacją urzędu skarbowego bezskuteczność egzekucji w stosunku do spółki.

Okoliczności podnoszone przez wnioskodawcę w postaci zawyżonej kwoty zaległych składek wobec braku zatrudniania przez spółkę innych osób poza A. K. (2) nie znalazły potwierdzenia w materiale dowodowym, z którego wynika, że spółka dokonywała zgłoszenia do ubezpieczenia jeszcze innych osób.

Wnioskodawca nie podniósł żadnych innych okoliczności, ani nie przedstawił jakichkolwiek dowodów mających potwierdzać brak jego odpowiedzialności za nieopłacone przez spółkę składki. Wnioskodawca dwukrotnie wzywany na rozprawę celem złożenia zeznań, nie stawiał się, przy czym usprawiedliwienie w postaci oświadczenia o konieczności odbycia wyjazdów służbowych sąd uznał za niewystarczające.

Mając powyższe na uwadze sąd na podstawie art. 477 (14) § 1 k.p.c. oddalił odwołanie wnioskodawcy jako niezasadne. O kosztach zastępstwa procesowego postępowania Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie przepisu art. 98 k.p.c. i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. Dz.U. 2013 poz.490 ) mając na względzie wartość przedmiotu sporu, która w niniejszej sprawie wynosiła 21 323,91 zł. Zgodnie z § 6 cyt. rozporządzenia stawka minimalna przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 zł do 50.000 zł wynoszą 2400 zł.