Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1143/16

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30.09.2016 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Joanna Sawicz

Protokolant :st. sekretarz sądowy Gabriela Zaborowska

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 30.09.2016 r. w Świdnicy

sprawy M. M. i PUPH (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o ustalenie ubezpieczenia społecznego wraz z podstawą wymiaru składek

na skutek odwołania M. M. i PUPH (...) Sp. z o.o. w W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 08.04.2016 r. Nr (...)

I.  oddala odwołania;

II.  zasądza od strony powodowej (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz strony pozwanej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. kwotę 4800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.  nie obciąża ubezpieczonej M. M. kasztami zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VII U 1143/16

UZASADNIENIE

M. M. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 08.04.2016r., nr (...) stwierdzającej, że wnioskodawczyni podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika (...) sp. z o.o. w W. w okresach wskazanych w tej decyzji i ustalającej podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia. Wnioskodawczyni zarzuciła zaskarżonej decyzji pominięcie kwestii swobodnego kształtowania stosunku cywilnoprawnego i intencji stron. Wnioskodawczyni wskazała, że do wykonywania zawartych umów wykorzystywała umiejętności i specjalistyczną wiedzę, którą zdobyła pracując wcześniej jako samodzielna księgowa. Zdaniem wnioskodawczyni osiągnięcie rezultatu charakterystycznego dla umowy o dzieło było takie ustawienie parametrów produkcji, aby doprowadzić do zminimalizowania kosztów i zwiększenia osiąganych dochodów.

Płatnik składek (...) sp. z o.o. w W. również złożył odwołanie od ww. decyzji strony pozwanej, nie kwestionując ustaleń faktycznych strony pozwanej, zarzucając wyłącznie błędną ocenę zawartych umów. Płatnik składek wskazał, że umowy zawierane były zależnie od specyfikacji i rodzaju napływających zamówień, płatności następowały po wykonaniu dzieła, płatnik nie nadzorował pracy M. M., a efektem prac M. M. było powstanie kompleksowego planu produkcyjnego obejmującego koszt zamówienia komponentów produkcyjnych, czas ich sprowadzenia, koszt i czas pracy, optymalizację wykorzystania urządzeń, dostawę gotowego wyrobu, a ponadto zgodnym zamiarem stron było zawarcie i wykonanie umowy o dzieło.

Strona pozwana Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniosła o oddalenie odwołań i zasądzenie na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego. Strona pozwana wskazała, że umowy zawarte pomiędzy stronami zawierają sprzeczne określenia stron, a czynności objęte umowami polegały na działaniu technicznym, rutynowym i miały powtarzalny charakter, typowy dla świadczenia usług. Ponadto nie można było ich poddać sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych, a wykonawca nie miał obowiązku ich osobistego wykonania.

Postanowieniem z dnia 01.07.2016r. w oparciu o art. 219 k.p.c. Sąd połączył sprawy z powyższych odwołań do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygnaturą VII U 1143/16.

W piśmie procesowym z dnia 01.09.2016r. strona pozwana wskazała, że wartość przedmiotu sporu stanowi kwota zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wnioskodawczyni w wysokości 35.919,45 zł.

Na rozprawie w dniu 30.09.2016r. pełnomocnik płatnika oświadczył, że na skutek zawartych umów nie powstało dzieło o charakterze materialnym.

Sąd ustalił, co następuje:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe (...) sp. z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, sprzedaży detalicznej mebli, produkcji mebli, w tym mebli kuchennych. Spółka jest producentem frontów meblowych, wykonywanych na zamówienie kontrahentów, w tym zagranicznych. Strona powodowa od lat współpracuje z ok. 20-30 klientami . Zamówienia realizowane są w oparciu o stałe umowy, przy czym ich konkretyzacja następuje przez wskazanie kolorów, kształtów, wzorów, rodzaju materiału, z jakiego powinien zostać wytworzony zamawiany towar. W związku z tym płatnik składek dokonuje oszacowania wartości zamówienia . Przy czym wyliczenia dokonywane są przez księgową w oparciu o specyfikacje odnośnie poszczególnych elementów zamówienia. praca ta jest wykonywana w siedzibie strony powodowej, przy użyciu komputera i specjalistycznego programu, a następnie podlega weryfikacji przez osoby zarządzające firmą.

Dowód: akta ZUS , zeznania D. B. i D. P. e-protokół k.44 akt sprawy

M. M. pracowała u płatnika składek (...) na podstawie umowy o pracę od dnia 01.05.1998 r. na stanowisku samodzielnego księgowego-finansowego, początkowo w wymiarze 7/8 etatu, a następnie od dnia 01.09.2000r. w wymiarze pełnego etatu. Stosunek pracy wnioskodawczyni ustał z dniem 31.08.2009 r. za porozumieniem stron.

Dowód: akta osobowe wnioskodawczyni

Płatnik składek (...) sp. z o.o. zawarła z wnioskodawczynią umowy nazwane „umowami o dzieło”:

z dnia 28.02.2011 r. na okres 01.02.2011-28.02.2011 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji, opłacalności produkcji i poszczególnych wyrobów, selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 11700 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 28.02.2011 r.

z dnia 31.05.2011 r. na okres 01.05.2011-31.05.2011 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 12900 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 31.05.2011 r.

z dnia 31.08.2011 r. na okres 01.05.2011-31.08.2011 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 4600 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 31.08.2011 r.

z dnia 30.11.2011 r. na okres 01.11.2011-30.11.2011 r. w przedmiocie analizy zużytych materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 6400 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 30.11.2011 r.

z dnia 31.12.2011 r. na okres 01.12.2011-31.12.2011 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 2500 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 31.12.2011 r.

z dnia 31.03.2012 r. na okres 01.03.2012-31.03.2012 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 10400 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 31.03.2012 r.

z dnia 31.05.2012 r. na okres 01.05.2012-31.05.2012 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 7300 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 31.05.2012 r.

z dnia 30.07.2012 r. na okres 01.07.2012-30.07.2012 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 7550 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 30.07.2012 r.

z dnia 30.09.2012 r. na okres 01.09.2012-30.09.2012 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 7600 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 30.09.2012 r.

z dnia 31.12.2012 r. na okres 01.12.2012-31.12.2012 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 11850 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 31.12.2012 r.

z dnia 31.01.2013 r. na okres 01.01.2013-31.01.2013 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 4000 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 31.01.2013 r.

z dnia 30.03.2013 r. na okres 01.03.2013-30.03.2013 r. w przedmiocie analizy zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów, za wynagrodzeniem brutto 11000 zł. Otrzymanie wynagrodzenia w tej kwocie zostało potwierdzone rachunkiem nr (...) z dnia 30.03.2013 r.

W w/w okresach wnioskodawczyni nie posiadała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawczyni pobierała w tym czasie emeryturę.

Dowód: umowy o dzieło wraz z rachunkami, oświadczenia wnioskodawczyni znajdujące się w aktach ZUS

W trakcie wykonywania powyższych umów nazwanych „umowami o dzieło”, wnioskodawczyni zajmowała się tymi samymi czynnościami, które wykonywała w ramach stosunku pracy ze spółką trwającego do sierpnia 2009 r. Po ustaniu stosunku pracy wnioskodawczyni płatnik składek nie zatrudniał innej księgowej na podstawie umowy o pracę, więc powierzył te czynności wnioskodawczyni na podstawie umów cywilnoprawnych. Czynności te polegały na wprowadzaniu do programu księgowego danych dotyczących zamówień, tj. wartości materiału, robocizny, czasu pracy. Były one wykonywane przez wnioskodawczynię w siedzibie płatnika, przy użyciu komputera i oprogramowania należącego do spółki (...), w tym oprogramowania księgowego. Przygotowane rozliczenia zamówień stanowiły podstawę dla zarządzających firma dla ustalenia wartości i ceny zamówienia. Wykonując umowy cywilnoprawne na rzecz płatnika, wnioskodawczyni zweryfikowała w ten sam sposób kilkaset zamówień.

Obecnie czynności te wykonuje pracownik - księgowa zatrudniony na umowę o pracę

Dowód: zeznania D. B. i D. P. e-protokół k.44 akt sprawy

Poza sporem pozostaje fakt, iż ubezpieczona w wyniku zawartych umów z płatnikiem składek nie wytworzyła żadnego "dzieła" o charakterze materialnym ( oświadczenie pełnomocnika strony powodowej na rozprawie w dniu 30.09.2016r.).

Strona pozwana przeprowadziła u płatnika składek (...) sp. z o.o. w W. kontrolę w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontrolą objęto okres od stycznia 2010 r. do grudnia 2014 r.

W ramach prowadzonego postępowania organ rentowy ustalił, że w/w płatnik zawarł umowy nazywane przez niego „umowami o dzieło” w zakresie archiwizacji dokumentów księgowych, handlowych i magazynowych firmy, sortowania odpadów poprodukcyjnych, zbijania palet z odpadów, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Umowy zawierane były kilkakrotnie z tymi samymi osobami i nosiły znamiona umów zlecenia. Na tej podstawie strona pozwana stwierdziła, że wnioskodawczyni M. M., nie posiadająca innego tytułu do ubezpieczenia, powinna zostać zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego jako wykonująca umowy zlecenia.

Płatnik składek złożył zastrzeżenia do protokołu kontroli, które nie zostały uwzględnione przez stronę pozwaną.

Zaskarżoną decyzją z dnia 08.04.2016r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. stwierdził, że M. M. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) Sp. z o.o. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresach wskazanych w decyzji oraz ustaliła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

dowód: akta ZUS

Poza sporem pozostaje fakt, że w okresach wskazanych w zaskarżonej decyzji M. M. nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów. Pobierała wówczas świadczenie emerytalne. Bezsporne są także okresy wykonywania pracy wskazane w zaskarżonych decyzjach oraz wysokość wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołania nie zasługują na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszego postępowania była tylko kwestia ustalenia obowiązku ubezpieczenia społecznego, natomiast podstawa wymiaru składek nie była kwestionowana przez stronę powodową. Kwestią sporną zatem w niniejszej sprawie była ocena prawna zawartych przez strony umów nazwanych przez nie "umowami o dzieło".

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2016.963 j.t.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są: osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwane zleceniobiorcami. Przy czym należy zauważyć, że na podstawie art. 9 ust. 4a ustawy systemowej, osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2c i 4b. Nadto w myśl przepisu art. 12 cyt. ustawy – obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają, osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy - art. 13 ust. 2 w/w ustawy systemowej. Przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt. 9 i 10 będący odpłatnością za wykonywanie tej umowy ustalony m.in. kwotowo - art. 18 ust. 1 i ust. 3 w/w ustawy systemowej.

Umowa o dzieło według definicji określonej w art. 627 k.c. ma za przedmiot zobowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania za zapłatą określonego w umowie dzieła tj. osiągnięcia uzgodnionego przez strony rezultatu. Umowa ta ma przynieść określony trwały efekt gospodarczy o charakterze materialnym powstały zarówno w wyniku stworzenia nowego jak i przetworzenia istniejącego przedmiotu. W umowach rezultatu nie chodzi bowiem o ocenę czynności składających się na pracę do wykonania określonego w przedmiocie dzieła, ale o dający się wyodrębnić efekt, czyli rezultat, niezależnie od tego czy ma on mieć charakter materialny, czy też niematerialny. Za każdym razem istotne jest jednak wytworzenie nowego produktu, nowego rezultatu, nowej jakości. Zgodnie z art. 734 k.c. umowa zlecenia ma natomiast za przedmiot zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenia. Jeżeli umowa obejmuje zobowiązanie do świadczenia usług czyli do dokonania pewnych czynności faktycznych, zgodnie z art. 750 k.c. stosujemy do niej także przepisy o zleceniu. Zadaniem wykonawcy zlecenia jest nie tyle uzyskanie efektu stanowiącego odrębne dobro prawne czy materialne, ile podjęcie wszelkich starań aby powierzona do wykonania praca została wykonana jak najsumienniej. Praca taka ma charakter powtarzalnych, realizowanych w określonym przez strony czasie czynności, w sposób typowy i przewidywalny. Przy czym umowa zlecenia także podlega ocenie, w szczególności jej wykonanie – jej efekt. W tym przypadku zleceniodawca również dokonuje oceny czynności wykonanych przez zleceniobiorcę, tj. czy wykonał on je z należytą starannością.

W ocenie Sądu umów zawartych pomiędzy wnioskodawczynią i płatnikiem składek nie można uznać za umowy o dzieło. Po pierwsze celem wykonywanych przez wnioskodawczynię czynności nie było wykonanie konkretnego dzieła, ale wykonywanie typowych czynności księgowych określonych jako analiza zużycia materiałów do produkcji i selekcjonowania wyrobów. Wnioskodawczyni w ramach tych umów wykonywała czynności związane z oszacowaniem i analizą materiałów do zużycia na produkcji. Wnioskodawczyni wprowadzała dane dotyczące danego zamówienia, takie jakie wartość materiału, wartość robocizny i czas pracy. Wszystkie prace były wykonywane w siedzibie płatnika przy użyciu sprzętu komputerowego i oprogramowania należącego do płatnika. Wskutek wykonywania tych czynności nie doszło jednakże do powstania dzieła w znaczeniu materialnego wytworu jej pracy. Analiza zużycia materiałów była wykonywana na podstawie zamówień składanych przez klientów płatnika, a wszystkie zawarte umowy cywilnoprawne dotyczyły wykonania tych samych czynności; ponadto czynności identycznych z czynnościami wykonywanym przez wnioskodawczynię w ramach stosunku pracy trwającego do sierpnia 2009r. To zaś oznacza, że wnioskodawczyni była zobowiązana do wykonywania tych czynności jedynie z należytą starannością. Trudno zatem przyjąć argumentację wnioskodawczyni i płatnika, że zakres czynności w ramach każdej umowy był zindywidualizowany przez zamówienie złożone przez klienta płatnika, bowiem w istocie wykonywała ona powtarzalne czynności, polegające jedynie na dokonywaniu obliczeń przy użyciu księgowego programu komputerowego. Wbrew twierdzeniom stron , trudno uznać pracę księgowej za wykonywanie dzieła. Czynności wykonywane przez powódkę nie wytwarzały żadnego "dzieła", żadnej nowej wartości materialnej, natomiast stanowiły jedynie szereg określonych czynności rachunkowo-księgowych, które były przedmiotem zawartych umów. Stąd też same strony w umowach będących przedmiotem sporu nie oznaczyły dzieła - jako określonego rezultatu, ponieważ z przyczyn oczywistych takiego określenia być nie mogło. Zawarte umowy nie charakteryzowały się zatem żadnymi szczególnymi tylko dla nich cechami, podkreślającymi ich twórczy charakter, były bowiem związane z pracami odnoszącymi się do dokonywania obliczeń danych liczbowych. Wszystkie umowy cywilnoprawne zawierane z wnioskodawczynią cechowała ta sama treść, co jednoznacznie wskazuje na powtarzalność wykonywanych czynności. Co również istotne, czynności wykonywane w ramach tych umów, były przez wnioskodawczynię wykonywane w ramach obowiązującego strony do sierpnia 2009 r. stosunku pracy, podobnie obecnie wykonuje je księgowała zatrudniona w oparciu o stosunek pracy. Sąd uznał, że wykonywane czynności były powtarzalne, nie miały charakteru zindywidualizowanego. Sporne umowy nie charakteryzowały się szczególnymi dla nich cechami, podkreślającymi ich indywidualny i niepowtarzalny charakter. Umowy były wykonywane w siedzibie płatnika, przy użyciu jego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto również pełnomocnik płatnika przyznał, że wykonanie umów nie doprowadziło do powstania materialnego wytworu dzieła. Natomiast jednym z kryteriów pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Taka możliwość w przypadku zawartych umów z wnioskodawczynią nie istniała, ponieważ nie istniał materialny produkt finalny jej pracy.

Wskazać należy, że samo nazwanie umowy, niezgodnie z jej treścią i charakterem, nie oznacza, że nabywa ona cech umowy o dzieło, a jedynie potwierdza, że takie określenie w tytule stwarza zarzut obejścia prawa w tym zakresie w myśl art. 58 §1 k.c. odnośnie przepisów regulujących zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Nadto należy wskazać, że zasada swobody zawierania umów nie może prowadzić do omijania przepisów dotyczących umów w tym umów zlecenia oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Jakkolwiek oczywiście strony mogą swobodnie układać treść stosunku prawnego, to jednak - zgodnie z art. 353 1 k.c. - granice tej swobody wyznaczone są właściwością danego stosunku prawnego, a także ustawą i zasadami współżycia społecznego. W wyroku z dnia 30.07.2014 r. sygn. II CKS 563/13 Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 353 1 k.c. należy do kategorii przepisów iuris cogentis, a więc naruszenie któregokolwiek z wymienionych w nim kryteriów swobody kontraktowej i w rezultacie sprzeczność treści lub celu umowy z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub naturą stosunku wykreowanego przez tę umowę powoduje nieważność czynności prawnej lub jej części na podstawie art. 58 k.c. Ocenie pod kątem kryteriów wskazanych w art. 353 1 k.c. podlega nie tylko treść kwestionowanego postanowienia umownego, ale także jego cel. Natomiast jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, celem umów zawartych przez wnioskodawczynię i płatnika było ominięcie przepisów dotyczących obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne wnioskodawczyni, co nie może zasługiwać na aprobatę Sądu.

Mając powyższe rozważania na uwadze, Sąd na podstawie art. 477 14 §1 k.p.c. oddalił odwołania.

Orzeczenie o kosztach sądowych jak w punkcie II sentencji oparto o przepis art. 98 k.p.c. w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804), mając na uwadze wartość przedmiotu sporu określoną przez pozwanego na kwotę 35.919,45 zł i niekwestionowaną przez płatnika, wynikającą z kwoty należnych składek na ubezpieczenia społeczne wnioskodawczyni. Należy bowiem przytoczyć, iż zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2016 r. sygn. III UZP 2/16 , której Sąd Najwyższy nadał moc zasady prawnej - w sprawie o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku ubezpieczenia społecznego lub jego zakresu (o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego; o podleganie ubezpieczeniom społecznym) do niezbędnych kosztów procesu zalicza się wynagrodzenie reprezentującego stronę radcy prawnego, biorąc za podstawę zasądzenia opłaty za jego czynności z tytułu zastępstwa prawnego stawki minimalne określone w § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.).

Na podstawie art. 102 k.p.c. Sąd nie obciążył M. M. kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej jak w punkcie III sentencji.