Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI K 116/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 września 2016r.

Sąd Rejonowy w Lesku, Zamiejscowy Wydział VI Karny z siedzibą w U. w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Różycka-Sroka

Protokolant Edyta Paszkiewicz

Prokurator Edward Martuszewski

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016r. w Ustrzykach Dolnych, na rozprawie

sprawy

R. P. (1) - s. M. i J. z domu P., ur. (...) w U., zam. (...)-(...) U., (...), obywatelstwa polskiego, nie karanego, pesel (...),

oskarżonego o to, że:

będąc funkcjonariuszem publicznym pełniącym funkcję Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony (...) Urzędu Miasta w U. i będąc odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji stanu przyrody, realizacji zadań z zakresu ustawy o ochronie środowiska i wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew – wydał decyzję nr (...).162.2012 w dniu 30.08.2012r. dotyczącą wycinki 31 sztuk drzew gatunku lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i wiązu oraz decyzję nr (...).311.2013 w dniu 17.01.2014r dotyczącą wycinki 24 drzew gatunku dębu bezszypułkowego i 7 drzew lipy drobnolistnej rosnących w U. przy ulicy P. – nie dopełniając obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16.04.2004r. „o ochronie przyrody” przez nierzetelne przeprowadzenie postępowania dowodowego spowodował na terenie parku krajobrazowego G. istotną szkodę, czym działał na szkodę interesu publicznego, jakim jest ochrona przyrody

tj. o czyn z art. 231 §1 kk i art. 181 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk

I.  u z n a j e oskarżonego R. P. (1) za winnego czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego przestępstwo z art. 231 §1 kk i art. 181 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk i za to na podstawie art. 231 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk przy zastosowaniu art. 37a kk w zw. z art. 33 §1 i §3 kk

s k a z u j e

go na karę grzywny w liczbie 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) złotych,

II.  na podstawie art. 627 kpk oraz art. 17 ust. 1 ustawy „o opłatach w sprawach karnych” z dnia 23.06.1973 r. (Dz.U. z 1983r. Nr49, poz.223 z zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości i zwalnia od uiszczenia opłaty sądowej.

sygn. akt VI K 116/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 6 września 2016r.

Wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2012r. (...) spółka z o.o. wystąpiła do Burmistrza U. o wydanie zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr (...) położone w U.. Wniosek dotyczył 15 sztuk drzewa gatunku dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia drzewa na wysokości 130 cm od 95 do 175 cm, 13 sztuk drzew gatunku lipa, obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm od 65 do 200 cm, 3 sztuk drzewa gatunku brzoza, obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm od 110 do 160 cm. Jako przyczynę zamierzonego usunięcia drzew podano, iż na działkach tych planowana jest inwestycja budowlana, ponadto drzewa zagrażają bezpieczeństwu osób. Termin ich usunięcia podano do dnia 31 grudnia 2012r. Wniosek został podpasany przez J. S. prezesa ww. spółki.

Burmistrz U. zadekretował ww. wniosek do rozpoznania R. P. (1). R. P. (1) w tym czasie pełnił w Urzędzie Miejskim w U. funkcję Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony (...). Zarządzeniem nr (...) Burmistrz U. nadał Urzędowi Miejskiemu w U. regulamin. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w U. obowiązywał od dania 3 stycznia 2011r. Zgodnie z tym regulaminem ( § 12 ) do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony (...) należało miedzy innymi: prowadzenie dokumentacji stanu przyrody ( pkt. 14 §12), realizacja zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska ( pkt. 21 §12), przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew ( pkt. 24 §12 ). Z powyższego regulaminu wynikało, iż R. P. (1) jako Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony (...), był osobą upoważnioną do wydania decyzji zezwalającej na usuniecie drzew położonych na terytorium U.. W związku z wpłynięciem wniosku spółki (...) na wycięcie drzew R. P. (1) zlecił pracownikowi podległego mu wydziału dokonanie oględzin ww. drzew na nieruchomości. Oględziny wykonała B. I. Wydziału (...) wraz ze stażystką A. M. w dniu 24 sierpnia 2012r. Z powyższych oględzin został sporządzony proroków, gdzie wpisano, ilość drzew, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz użytkowników drogi gminnej. Opisano 15 sztuk drzew podając ich gatunek i obwód liczony prawdopodobnie na wysokości 130 cm, bowiem w protokole nie jest to zapisane dokładnie. W protokole podano także ilość drzew, które zostaną wycięte w związku z planowaną inwestycją budowlaną, podając ich ilość na 11 sztuk, ich gatunek i obwód. Wpisano, iż jedno drzewo jest obumarłe i jest to wiąz o ob. 267 cm oraz że jedno drzewo stanowi zagrożenie dla linii przesyłowej i była to lipa drobnolistna o ob. 140 cm. Do protokołu dołączono zdjęcia w liczbie 9 sztuk.

Na podstawie tego protokołu w dniu 30 sierpnia 2012r. R. P. (1) Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony (...) wydał decyzję nr (...).162.2012, w której zezwolił na wycięcie w terminie do 31 grudnia 2012r. rosnących na nieruchomościach stanowiących własność wnioskodawcy działkach nr ew. 228 i 229/5 położonych w U. szczegółowo opisanych w wykazie drzew. Były to 3 sztuk dębu czerwonego, 12 sztuk dębów szypułkowych, 12 sztuk lipy drobnolistnej, 3 sztuk brzozy brodawkowatej i 1 sztuki wiąza. Zezwolenie na wycięcie ww. drzew uzależniono od posadzenia przez wnioskodawcę 22 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny (...) na nieruchomościach nr ew. 228 i 229/5 w terminie do 31 grudnia 2012r. Ustalono opłatę za usuniecie drzew gatunku dąb szypułkowany oraz brzoza brodawkowata na kwotę 452 115,51 złotych. W decyzji podano ponadto, iż odracza się uiszczenie ww. opłaty na okres 3 lat od dnia wydania decyzji oraz że powyższa opłata ulegnie umorzeniu jeżeli w terminie 3 lat posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza. W przeciwnym wypadki posiadacz nieruchomości będzie obowiązany do niezwłocznego uiszczenia opłaty powyżej naliczonej. W decyzji podano również, iż za usunięcia pozostałych wymienionych w decyzji drzew nie pobiera się opłaty. W uzasadnieniu decyzji podano, iż przeprowadzone w dniu 24 sierpnia 2012r oględziny ujawniły , że wnioskowane do usunięcia drzewa z działek nr ew. 228 i 229/5 rosną na działce budowlanej, że drzewa przeznaczone do usunięcia są bardzo wysokie, rosną blisko drogi gminnej , przez co stwarzają zagrożenie dla jej użytkowników oraz dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, że występują liczne zmiany chorobowe drzew. Podano, iż nie ustalono opłaty za usuniecie drzew wymienionych w pkt. od 1 do 20 na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4,5 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, która określa, że nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Ponadto zgody na usuniecie drzew wymienionych w pkt. od 21 do 31 udzielono pod warunkiem posadzenia przez wnioskodawcę 22 sztuk drzew o gatunku klon zwyczajny G.. Podano podstawy prawne wyliczenia opłaty za usuniecie drzew oraz podstawy prawne odroczenia uiszczanie tej opłaty. Po uprawomocnieniu decyzję wydano wnioskodawcy. ( kserokopie decyzji k- 86, 87,88, protokołu oględzin k- 89,90,materiału fotograficznego k- 91,92,93, wniosku z dnia 01.08. 2012r.wypisu z rejestru gruntów k-95 i mapy k-96,97)

Następnie wnioskiem z dnia 3 grudnia 2013r. złożonym w Urzędzie Miejskim w U. w dniu 30 grudnia 2013r. (...) spółka z o.o. wystąpiła do Burmistrza U. o wydanie zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr (...) położonej w U.. Wniosek dotyczył 24 sztuk drzewa gatunku dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia drzewa na wysokości 130 cm od 55 do 165 cm, 7 sztuk drzew gatunku lipa , obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm od 60 do 160. Jako przyczynę zamierzonego usunięcia drzew podano, iż na działce tej planowana jest inwestycja budowlana, ponadto drzewa zagrażają bezpieczeństwu osób, znajdują się wzdłuż ulicy PCK. Termin usunięcia drzew podano do dnia 10 grudnia 2013r. Wniosek został podpasany przez J. S. prezesa ww. spółki. Podano, iż wydanie decyzji nastąpi po dokonaniu oględzin w terminie ustalonym z wnioskodawcą oraz dołączono załączniki .

Burmistrz U. ponownie zadekretował ww. wniosek do rozpoznania R. P. (1). W związku z wpłynięciem kolejnego wniosku spółki (...) na wycięcie drzew R. P. (1) zlecił pracownikowi podległego mu wydziału dokonanie oględzin ww. drzew na nieruchomości. Oględziny wykonała B. I. w Wydziału (...) w dniu 15 stycznia 2014r. Z oględzin B. B. sporządziła protokół , w którym stwierdziła, że „ wnioskowane do usunięcia drzewa rosną na działce nr ew. 229/7 wzdłuż granicy działki oraz w pobliżu drogi gminnej. Drzewa przeznaczone do usunięcia są bardzo wysokie, a suche konary sięgające nad drogę stwarzają duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz ruchu drogowego. Ponadto konary niektórych drzew wrastają w istniejące oświetlenie uliczne zagrażając bezpieczeństwu funkcjonowania urządzeń. Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień”.

Po otrzymaniu tego protokołu R. P. (1) Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony (...) w dniu 17 stycznia 2014r. wydał decyzję nr (...).311.2013, w której postanowił zezwolić na usuniecie drzew w ilości 24 sztuk gatunku dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym od 55 cm do 165cm , 7 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym od 60 cm do 160 cm rosnących na nieruchomości nr ew. 229/7 w U.. Podano termin usunięcia drzew do dnia 15 marca 2014r. oraz że za usuniecie ww. drzew nie pobiera się opłat. W uzasadnieniu decyzji podano, że po oględzinach w terenie w dniu 15.01.2014r. stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewa rosną na działce nr ew. 229/7 wzdłuż granicy działki oraz w pobliżu drogi gminnej, że drzewa przeznaczone do usunięcia są bardzo wysokie, a suche konary sięgające nad drogę stwarzają duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz ruchu drogowego, ponadto konary niektórych drzew wrastają w istniejące oświetlenie uliczne zagrażając bezpieczeństwu funkcjonowania urządzeń. Podano, że w czasie przeprowadzonych oględzin wizualnie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych w obrębie miejsc zadrzewienia. Podano, iż w przypadku stwierdzenia miejsc lęgowych i miejsc bytowania ptaków lub siedlisk gatunków chronionych podczas prowadzenia prac, koniecznym będzie uzyskanie przez wnioskodawcę stosownego zezwolenia , o którym mowa w art. 56 ust 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody. Nie ustalono opłaty za usuniecie drzew wymienionych w decyzji na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4,5 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, która określa, że nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew , które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Decyzję wydano wnioskodawcy. ( kserokopie decyzji k- 79, protokołu oględzin k- 81, materiału fotograficznego k- 82, wniosku z dnia 03.12. 2013r. k-83, wypisu z rejestru gruntów k-85 i mapy k-84)

Po wycięciu ww. drzew przez wnioskodawcę do Prokuratury Rejonowej w Lesku zaczęły napływać zgłoszenia od mieszkańców U. mówiące, o tym, iż doszło do przedwczesnego wycięcia ww. drzew, a wydając zezwolenie na ich wycięcie R. P. (1) nie dopełnił swoich obowiązków. W związku z powyższym Prokuratura Rejonowa w Lesku zleciła przeprowadzeni oględzin miejsca wycinki drzew z udziałem podleśniczego leśnictwa U..

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentacji przedłożonej przez C. K. (k. 8 do 16 oraz 23), odpisu regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w U. (k. od 42 do 60), protokołu oględzin miejsca wycinki drzew (k- 115,116,117, oraz 127), materiału poglądowego przedłożonego przez oskarżonego (k.156 do 160), dowodów zacytowanych powyżej oraz na podstawie zeznań świadka C. K. (2) (k- 6,7), A. R. (k- 3,5), T. W. (k- 63,64), B. B. ( k- 65,66), J. S. ( k- 100,101) oraz w części na podstawie wyjaśnień oskarżonego R. P. (1) (k-153,155).

Oskarżony R. P. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. W swoich wyjaśnieniach złożonych w toku postępowania przygotowawczego, które zostały przez sąd odczytane na rozprawie podał, iż obie decyzje wydał na wniosek właściciela nieruchomości oraz na podstawie obowiązujących przepisów. Podał, iż przy pierwszym wniosku zlecił przeprowadzenie oględzin pracownikowi wydziału B. B. oraz stażystce A. M., że obie panie dokonały pomiarów drzew oraz wykonały dokumentację fotograficzną, że w protokole oględzin potwierdziły istniejące zagrożenie. Oskarżony podał ponadto, że obie panie stwierdziły liczne zmiany chorobowe drzew. Podał również, że gdy właścicielem tych działek była gmina U. to wzywano strażaków z O. Ł. do przycinania konarów tych drzew, gdyż spadające z nich gałęzie uszkadzały stojące na poboczu drogi pojazdy. Podał, iż w decyzji z dnia 30.08.2012r. na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o ochronie przyrody obliczono opłatę za wycięcie drzew, przy czym równocześnie nakazano właścicielowi posadzenie drzew innego gatunku, odraczając termin zapłaty opłaty od tego czy drzewa przyjmą się na gruncie, a wówczas opłata zostanie umorzona. Oskarżony wyjaśnił, iż od dnia 26 czerwca 2014r. nie wykonywał swoich obowiązków w Urzędzie Miejskim w U., gdyż przebywał na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, natomiast od dnia 18 marca 2016r. przebywa na rencie. Podał, iż z tego powodu nie mógł stwierdzić skuteczności kompensacji posadzeniowej drzew. Co do decyzji z dnia 30.08.2012r. oskarżony podał ponadto, iż nie pobrano opłat za usuniecie drzew wskazanych do wycięcia, gdyż zastosowano art. 86 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, że ustawa o ochronie przyrody nie nakładała obowiązku obecności geodety w oględzinach w terenie, że z pewnością w protokole z dnia 24.08.2012r. obwody drzew zmierzona na wysokości 130 cm, ponieważ obliguje do tego ustawa, że wniosek z dnia 01.08.2012r. nie dotyczył dębów czerwonych oraz wiązu, jednak podczas oględzin w terenie stwierdzono ich obecność, że nie pamięta dlaczego w protokole oględzin nie wpisano, że występują lub nie występują gatunki chronione, że nie było obowiązku uczestnictwa wnioskodawcy w oględzinach w terenie , gdyż obowiązku tego nie nakładała wówczas ustawa o ochronie przyrody oraz że uważał, iż materiał dowodowy został zgromadzony w sposób wyczerpujący i całościowo udokumentowany zdjęciami fotograficznymi przed wydaniem decyzji z dnia 30.08.2012r.

Odnośnie wydania decyzji z dnia 17.01.2014r. oskarżony podał , że decyzję wydano na wniosek wnioskodawcy, że wniosek zawierał dane drzew, które miały ulec wycięciu, że oględzin terenu w dniu 15.01.2014r. dokonała B. B., że stwierdziła w protokole, iż drzewa rosną wzdłuż granicy drogi gminnej, są bardzo wysokie, a suche konary sięgające nad drogę stwarzają duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz ruchu drogowego , że nie stwierdziła występowania gatunków chronionych, że wykonała zdjęcia terenu. Oskarżony wyjaśnił, iż w dniu 17.01.2014r. wydał decyzję, w której zezwolił na wycięcie drzew w ilości wskazanej w decyzji. Podał ponadto, że nie mierzono każdego drzewa z osobna, ponieważ wniosek na usunięcie drzew i wydanie zezwolenia dopuszcza taka możliwość, że nie zlecono nasadzenia drzew w miejsce usuniętych, ponieważ u ich podnóża było nasadzonych 52 sztuki świerka, że zwolnienie z opłaty za usuniecie drzew nastąpiło na podstawie ar. 86 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody. Podał ponadto, że drzewa były podcięte do wysokość 9-10 metrów i były zbyt wysokie, aby dokonać formowania ich konarów, że nie powołano biegłego z zakresu ochrony drzew ponieważ nie nakładała takiego obowiązku ustawa o ochronie przyrody, że nie zachodziła również konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej ponieważ nie nakładała takiego obowiązku ustawa. W ocenie oskarżonego nieprawdą jest, że drzewa nie stanowiły realnego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia, ruchu drogowego oraz że nieprawda jest, że brano pod uwagę tylko interes inwestora a nie czynnik społeczny. ( wyjaśnienia oskarżonego R. P.- k 153,154,155)

Sąd wyjaśnieniom oskarżonego dał wiarę jedynie w części.

W sprawie został powołany biegły z zakresu zieleni, dendrologii, ogrodnictwa i terenów zieleni T. K. (1). Z opinii tego biegłego wynika, iż oskarżony R. P. (1) jako Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony (...) w Urzędzie Miejskim w U. wydawał decyzję z dnia 30.08.202r. nr (...).162.2012 oraz decyzję nr (...).311.2013 z dnia 17.01.2014r. Z opinii biegłego wynika ponadto, iż oba wnioski, pierwszy z dnia 01.08. 2012r. i drugi z dnia 03.12.2013r. o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew były niekompletne, występowały w nich braki formalne, do uzupełnienia, których nie wezwano wnioskodawcy. Np. nie podano obwodu każdego drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, ale obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm w przedziałach np. od 95 cm do 175 cm oraz inne szczegółowo opisane przez biegłego braki formalne (opinia k-139,140). Ponadto przed wydawaniem decyzji nr (...).162.2012 z dnia 30.08.2012r. pracownik wydziału przeprowadził wraz ze stażystą oględziny w dniu 24.08.2012r. W toku prowadzonych oględzin urzędnik powinien zweryfikować dane zamieszczone we wniosku tj. liczbę drzew, ich gatunki, stan zdrowia, obwód pnia każdego drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od ziemi. W protokole z dnia 24.08.2012r. podano liczbę drzew, ich gatunek oraz obwód pnia każdego drzewa, z tym że nie wpisano czy zmierzono obwód pinia na wysokości 130 cm od ziemi. Ponadto w ogóle nie opisano 3 ze wszystkich 31 wnioskowanych do usunięcia drzew, a wydano decyzje na ich usuniecie razem ze wszystkimi pozostałymi opisanymi. ( 3 drzewa szczegółowo opisane w opinii biegłego k-139a). Skutkowało to tym, iż nie naliczono i nie pobrano za te 3 drzewa opłat, nie podano na jakiej podstawie zwolniono te 3 drzewa z pobierania opłat oraz jakie były przyczyny ich usunięcia. Ponadto wniosek z dnia 01.08.2012r. nie dotyczył dębów czerwonych i wiązu, a w decyzji zezwolono na wycięcie tych drzew bez przeprowadzenia rzetelnego postepowania wyjaśniającego. Również w protokole oględzin z tego dnia, brak jest informacji o przeprowadzeniu oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych, chociaż oględziny zostały przeprowadzone w dniu 24.08.2012r., a decyzja wydana w dniu 30.08.2012r, tj. w okresie wegetacyjnym, gdzie były warunki do przeprowadzenia wiarygodnych i rzetelnych oględzin w celu sprawdzenia występowania chronionych gatunków. Organ właściwy do wydawania zezwolenia na usunięcie drzew, przed jego wydaniem obowiązkowo dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych, o czym mowa w art. 83 ust. 2c ustawy o ochronie przyrody, w brzmieniu obowiązującym w 2012r. Ponadto oględziny odbywały się bez udziału strony – wnioskodawcy, sporządzono dokumentację fotograficzną , ale nie każdego drzewa, tylko w formie widoków na drzewa , dokumentacji fotograficznej nie opisano. Nie powołano biegłego z zakresu stanu drzew, uznając, iż wiedza pracowników prowadzących postepowanie jest wystarczająca, aby móc ocenić gatunek drzew, ich stan zdrowia, wiek, czy występowanie gatunków chronionych. W decyzji z dnia 30.08.2013r. wskazano termin nasadzeń zastępczych, ale nie nałożono obowiązku poinformowania organu o dokonaniu nasadzeń zastępczych, brak jest również informacji czy i kiedy posadzono nowe klony zwyczajne G. w ilości 22 sztuk na terenie tej samej nieruchomości.

Przed wydawaniem decyzji nr (...).311.2013 z dnia 17.01.2014r. pracownik wydziału przeprowadził oględziny w dniu 15.01.2014r. W protokole z dnia 15.01.2014r. nie stwierdzono liczby drzew, nazw gatunków , stanu zdrowia , obwodu pnia każdego drzewa zmierzonego na wysokości 130 cm od ziemi, nie opisano kondycji biologicznej drzew, nie wyjaśniono dlaczego na mapie jest 27 symboli drzew a wnioskowanych do usunięcia jest 31 sztuk. Protokół z oględzin został sporządzony lakonicznie, nie można na jego podstawie stwierdzić czy dane z wniosku odpowiadały stanowi faktycznemu. W protokole umieszczono informacje, że nie stwierdzono występowania chronionych gatunków w obrębie zadrzewień. Niemniej jednak w zimie nie było możliwe przeprowadzenie wiarygodnej inwentaryzacji przyrodniczej przy jednoczesnym określeniu czy na danym terenie występowały gatunki chronione. Stanowi o tym „ zasada przezorności” szczegółowo opisana przez biegłego w opinii (k-140a). Oględziny odbywały się bez udziału strony – wnioskodawcy, sporządzono bardzo skąpą dokumentację fotograficzną, wykonano jedynie 2 zdjęcia podlegających wycięciu 31 drzew. Nie powołano biegłego z zakresu stanu drzew, uznając, iż wiedza pracownika prowadzącego postępowanie jest wystarczająca, aby móc ocenić gatunek drzew, ich stan zdrowia, wiek, czy występowanie gatunków chronionych. W decyzji z dnia 17.01. 2014r. nie ustalono opłat za usuniecie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody. Na mocy tego artykułu nie pobiera się opłat za usuniecie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń , o których mowa w art. 49 § 1 kc oraz które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Z materiału dowodowego zebranego przy rozpoznawaniu wniosku z dnia 3 grudnia 2013r. nie wynika, aby były podstawy do zwolnienia z opłaty w decyzji z dnia 17.01.2014r. Organ wydający pozwolenie na usuniecie drzew powinien naliczyć opłaty i pobrać je albo odroczyć na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia termin uiszczenia opłaty za ich usuniecie, jeżeli zezwolenie przewidywało przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.

W postepowaniu dowodowym przeprowadzonym przed wydaniem decyzji z dnia 17.01.2014r. należy dokładnie ustalić czy drzewa wskazane do usunięcia realnie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia. Jak wynika z opinii biegłego( k- 135a) były to drzewa wysokie i w dobrej kondycji biologicznej. Drzewa były od dołu przycięte, korony znajdowały się wysoko, pojedyncze gałęzie dorastające do latarni można było usuwać na bieżąco. Zdaniem biegłego należało zostawić drzewa i utrzymać koronę powyżej latarni. Należało również przyciąć koronę jeżeli za szeroko wyrastała nad pasem drogowym. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ( art. 82 ust 1 a ustawy o ochronie przyrody) zabiegi w obrębie koron drzew mogły obejmować wyłącznie usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. W świetle obowiązujących wówczas przepisów, można było również utrzymać formowany kształt korony drzewa. Przy normalnych warunkach pogodowych i odpowiedniej pielęgnacji drzewa nie stanowiłyby rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia, ruchu drogowego. Chodnik znajdował się po drugiej stronie ulicy, gałęzie nie rysowały samochodów poruszających się ulica PCK, gałęzie nie utrudniały poruszania się pieszym. Jeżeli korony drzew byłyby za bardzo rozbudowane to można było przyciąć je zgodnie ze sztuką ogrodniczą, wystarczyłoby obciąć gałęzie, a drzewa mogły rosnąć dalej. Jeżeli usuwa się posusz z drzewa i dokonuje cyklicznie zabiegi pielęgnacyjne to drzewo nie zagraża realnie bezpieczeństwu. Korony drzew można było przyciąć w taki sposób zgodnie ze sztuką ogrodniczą, aby drzewa zachowały żywotność i nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa podczas porywistych wiatrów czy innych niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W danej sprawie organ mający do dyspozycji szeroki wachlarz środków dowodowych w tym oględziny, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, powołanie biegłego oraz wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej, nie skorzystał ze wszystkich tych środków. P. dowodowe ograniczono do minimum wykonując jedynie oględziny i sporządzając niekompletny materiał fotograficzny. Co daje podstawy do tego, aby przyjąć, iż dano pierwszeństwo interesom inwestora, a interes publiczny jakim jest ochrona przyrody traktowany był jako drugorzędny. W postępowaniu nie badano wartości przyrodniczej drzew, nie rozpoznawano rozwiązań alternatywnych, a opierano się głównie na dowodach przedłożonych przez inwestora. Nierzetelnie zbadano przesłanki zezwalające na zwolnienie z pobierania opłat za usuniecie drzew. Jeżeli organ decyduje się na zezwolenie na usuniecie drzew i daje priorytet prawu własności, to powinien jednocześnie zadbać o ochronę tej wartości, która musi w tym momencie ustąpić. Taką role pełni nasadzenie następcze. Decyzja z dnia 17.01.2014r. nie uzależniała dokonania usunięcia drzew od wykonania rekompensaty przyrodniczej w postaci nasadzeń. Zgodnie z art. 85 ustawy o ochronie przyrod, opłatę za usuniecie drzew ustalało się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Z wyliczeń dokonanych przez biegłego ( opinia k- 134 ) wynika, iż za wycięcie drzew wskazanych w decyzji z dnia 17.01.2014r. powinna być wyliczona opłata w kwocie 1.019.583,69 złotych.( opinia biegłego T. K. (1) k. od 131 do 144)

Sąd w całości podziela wywody zawarte w opinii biegłego T. K. (1). Zdaniem sądu opina jest kompletna, merytoryczna i opiera się na obowiązujących w dniu wydania przez oskarżonego decyzji przepisach prawa. Wnioski zawarte w opinii są logiczne i rzeczowe, nie zawierają sprzeczności , które dyskredytowałyby ich moc dowodową.

W ocenie sądu dokumentacja przedłożona przez Urząd Miejski w U. dotyczącą wydania decyzji z dnia 30.08.202r. nr (...).162.2012 oraz decyzji nr (...).311.2013 z dnia 17.01.2014r. nie pozwala na stwierdzenie, że w toku przeprowadzenia postępowań dowodowych dołożono należytej staranności w wyważeniu interesu stron i interesu społecznego. P. dowodowe nie było prowadzone i udokumentowane rzetelnie. O czym świadczą powyżej opisane uchybienia.

Sąd w całości w zakresie dotyczącym przedmiotowej sprawy dał wiarę zeznaniom świadków C. K. (2) (k- 6,7), A. R. (k- 3,5), T. W. (k- 63,64). Świadkowi ci to mieszkańcy U. , którzy zareagowali na usuniecie drzew z gruntów położonych na działkach nr (...) w U..

Sąd w części dał wiarę zeznaniom świadków B. B. ( k- 65,66) i J. S. ( k- 100,101). Świadek B. B. to pracownik wydziału (...) w U.. Świadek ten dokonywała oględzin drzew, które następnie w wyniku decyzji wydanej przez jej przełożonego zostały usunięte. Z kolie J. S. to prezes spółki E., która występowała z wnioskami o usuniecie przedmiotowych drzew.

Reasumując powyższe oskarżony R. P. (1) jako Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony (...), był osobą upoważnioną do wydania decyzji zezwalającej na usuniecie drzew położonych na terytorium gminy U.. Jako osoba upoważniona wydał decyzję z dnia 30.08.202r. nr (...).162.2012 oraz decyzja nr (...).311.2013 z dnia 17.01.2014r. nie dopełniając obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16.04.2014r. o ochronie przyrody.

Z opinii biegłego T. K. (2) wynika ponadto, iż wycięcie drzew jakie nastąpiło w wykonaniu obu przedmiotowych decyzji nie spowodowało zniszczenia w świecie roślinnym w znacznych rozmiarach, gdyż dotyczyło kilkudziesięciu drzew nieobjętych ochroną pomnikową i na niewielkiej powierzchni o charakterze nieleśnym. Odpowiedzialność z art. 182 §2 kk uzależniona jest od spowodowania „ istotnej” szkody oraz od działania na terenie objętym ochroną. U. położone są na terenie Parku Krajobrazowego G.. Natomiast szkoda „ istotna” to szkoda istotna pod względem przyrodniczym, niekoniecznie majątkowym. W ocenie biegłego doszło w tej sprawie do powstania szkody pod względem przyrodniczym, bowiem opłata za usuniecie 31 sztuk drzew wynosiłaby ponad 1 milion złotych, z kolei wartość materialna wyciętych 31 sztuk drzew wynosiłaby w przybliżeniu 24 tyś złotych.

Nierzetelnie przeprowadzenie przez oskarżonego R. P. (1) postepowań dowodowych przy wydawaniu powyższych decyzji w konsekwencji w ocenie sądu doprowadziło do spowodowania na terenie parku Krajobrazowego G. istotnej szkody.

W danej sprawie oskarżony R. P. (1) poddał się dobrowolnie karze. Uwzględniając jego wniosek oraz mając na uwadze powyższe sąd uznał oskarżonego R. P. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego przestępstwo z art. 231 §1 kk i art. 181 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk i za to na podstawie art. 231 § kk w zw. z art. 11 §3 kk przy zastosowaniu art. 37a kk w zw. z art. 33 §1 i §3 kk skazał go na karę grzywny w liczbie 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 złotych.

Zdaniem Sądu kara wymierzona oskarżonemu jest adekwatna do jego winy i stopnia społecznej szkodliwości czynu jakiego się dopuścił, jak również spełni wobec niego cele zapobiegawcze i wychowawcze.

Oskarżony R. P. (1) nie jest obecnie pracownikiem Urzędu Miejskiego w U.. W dniu 18 marca 2016r. przeszedł na rentę. Jak wynika z dołączonej przez oskarżonego dokumentacji fotograficznej (k-156) w miejscu wycięcia 31 sztuk drzew na działce nr (...) właściciel posadził świerki. Jak wynika z wyjaśnień oskarżonego świerki te były już posadzone w dniu wydania przez niego decyzji (...) 61.311.2013 z dnia 17.01.2014r. Nie zostało to jednak nigdzie udokumentowane, poza dwoma niewyraźnymi fotografiami dołączonymi do akt sprawy (k- 82).

W danej sprawie niewątpliwie materiał dowodowy zebrany przez oskarżonego R. P. (1) przed wydaniem obu decyzji był zbyt skąpy do ich wydania. Nie można wykluczyć jednak, że prawidłowo i rzetelnie przeprowadzone postępowanie dowodowe, przede wszystkim przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami doprowadziłoby do wydania takich samych decyzji, tj. do zezwolenia na usuniecie przedmiotowych drzew. Niemniej jednak oskarżony działał w ocenie sądu ze zbytnim pośpiechem, nie wykorzystując możliwości jakie dawała mu ustawa o ochronie przyrody. Co w ocenie sądu daje podstawy do przyjęcia, iż nie kierował się interesem ogółu, a wyłącznie interesem inwestora. Zdaniem sądu oskarżony wziął pod uwagę tylko interes inwestora zezwalając na wycięcie przedmiotowych drzew nie sprawdzając nawet czy możliwe byłoby ich przycięcie w taki sposób, aby nie stanowiły realnego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz ruchu drogowego.

Jako okoliczność łagodzącą przy wymierzaniu kary Sąd przyjął to, iż oskarżony był wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w U. i swoje obowiązki wykonywał w miarę sumienie.

Jako okoliczność obciążająca przy wymierzeniu kary Sąd przyjął to, że oskarżony uważał, iż samodzielnie posiada taką wiedzę, aby móc bez pomocy biegłych decydować o wycięciu tak dużej ilości drzew.

Orzeczenie o kosztach sądowych i opłacie sądowej oparto na powołanych w pkt. II wyroku przepisach prawa.