Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 26/17

POSTANOWIENIE

Dnia 15 maja 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący : Sędzia SO Karol Kotyński

Sędziowie: Sędzia SO Magdalena Lisowska

del. Sędzia SR Anna Przybylska (spr.)

Protokolant: stażysta Justyna Czołnowska

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku M. Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o zasiłek chorobowy

na skutek apelacji organu rentowego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie sygn. akt XI U 393/16

postanawia:

1. z urzędu sprostować oczywistą niedokładność w wyroku przez wskazanie, iż odwołanie M. Ł. dotyczy także decyzji z dnia 30 marca 2016 roku znak: 210000/CW/00590280;

2. uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie;

3. zawarty w odwołaniach z dnia 21 marca 2016 roku i 8 kwietnia 2016 roku wniosek o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego zgłoszony przez M. Ł. z tytułu ubezpieczenia pracowniczego przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. do rozpoznania.

SSO Magdalena Lisowska SSO Karol Kotyński del. SSR Anna Przybylska