Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 937/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2017 roku

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ODWOŁAWCZY

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Krzysztof Wójcik (spr.)

Sędziowie: S.O. Iwona Godlewska, S.R. (del.) Paweł Hajdys

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Sasin – Oset

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...)” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.

przeciwko: J. W.

o zapłatę kwoty 12.558,20 zł

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 25 maja 2016r., sygn. akt XIII GC 1990/14

I.  oddal apelację;

II.  zasądza od J. W. na rzecz „ (...)” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Krzysztof Wójcik Iwona Godlewska Paweł Hajdys