Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1747/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Sędziowie: SO Renata Jagura

SR Tomasz Milski

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L.

przeciwko S. G.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 czerwca 2016 roku, sygn. akt XVIII C 4305/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od S. G. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym .