Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 257/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy,

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Renata Jagura

Sędziowie: SO Sławomir Zieliński

SR Tomasz Kotkowski

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2017 roku w Łodzi,

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko A. A. działającej przez Oddział w Polsce z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt I C 122/15

1.  zmienia zaskarżony wyrok:

a)  w punkcie I.2. tiret 2. w ten sposób, że początkową datę płatności odsetek od kwoty 80,44 złotych określa na dzień 24 kwietnia 2014 roku,

b)  w punkcie I.3. w ten sposób, że zasądzoną kwotę 1.800 złotych obniża do kwoty 310 (trzysta dziesięć) złotych, a początkową datę płatności odsetek określa na dzień 28 lutego 2015 r.;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od A. A. działającej przez Oddział w Polsce z siedzibą w W. na rzecz A. W. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.