Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 282/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk

SR Krzysztof Turbiński

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. W. i S. S.

przeciwko U. W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 6 grudnia 2016 roku

sygn. akt I C 31/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz W. W. i S. S. kwoty po 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych dla każdej z nich tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.