Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 378/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie : SO Radosław Olewczyński

SR Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w Ł. przy ul. (...)

przeciwko A. R.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 27 października 2016r. sygn. akt I C 910/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od A. R. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w Ł. przy ul. (...) kwotę 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.