Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 669/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Bielczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Nowakowska-Birke

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej
w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie

I.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej
w W. na rzecz R. S.:

1.  kwotę 198.000 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami:

A.  od kwoty 46.000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych):

a.  ustawowymi od dnia 8 listopada 2010 roku do dnia
31 grudnia 2015 roku,

b.  ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016
do dnia zapłaty,

B.  od kwoty 4.000 zł (cztery tysiące złotych):

a.  ustawowymi od dnia 29 kwietnia 2014 do dnia 31 grudnia 2015 roku,

b.  ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016
do dnia zapłaty,

C.  od kwoty 115.000 zł (sto piętnaście tysięcy złotych) – ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 do dnia zapłaty,

D.  od kwoty 33.000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych) – od dnia 8 maja 2017 roku;

2.  kwotę 8.244,14 zł (osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 14/100) tytułem odszkodowania wraz z odsetkami:

A.  od kwoty 4.444,14 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote14/100):

a.  ustawowymi od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia
do dnia 31 grudnia 2015 roku,

b.  ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku
do dnia zapłaty;

B.  od kwoty 1.000 zł (jeden tysiąc złotych):

a.  ustawowymi od dnia 8 listopada 2010 roku do dnia
31 grudnia 2015 roku,

b.  ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

C.  od kwoty 2.800 zł (dwa tysiące osiemset) z ustawowymi
za opóźnienie od dnia 27 maja 2016 roku do dnia zapłaty,

3.  rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwotach po 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie, poczynając od 1 maja 2016 roku
i na przyszłość, płatną z góry do 10-go każdego miesiąca wraz
z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

4.  kwotę 1.511,22 zł (jeden tysiąc pięćset jedenaście złotych 22/100) tytułem skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami:

a.  ustawowymi od dnia 30 grudnia 2013 roku do dnia
31 grudnia 2015 roku;

b.  ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

II.  ustala odpowiedzialność (...) Spółki Akcyjnej w W. za szkody mogące powstać u R. S. w przyszłości na skutek wypadku z dnia 17 listopada 2009 roku;

III.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

IV.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej
w W. na rzecz R. S. kwotę 9.385,10 zł (dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 10/100) tytułem zwrotu kosztów procesu ;

V.  obciąża (...) Spółkę Akcyjną
w W. obowiązkiem uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwoty 9.202,30 zł (dziewięć tysięcy dwieście dwa złote 30/100) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych;

VI.  nakazuje zwrócić R. S. kwotę 217,60 zł (dwieście siedemnaście złotych 60/100) z zaliczki zaksięgowanej pod poz. 2411 161095 tytułem zwrotu nadpłaconych zaliczek.