Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACz 1221/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 grudnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSA Zofia Kołaczyk

Sędziowie: SSA Urszula Bożałkińska

SSA Anna Tabak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa F. S.

przeciwko K. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach – Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

z dnia 13 września 2013 r., sygn. akt II C 14/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt V ACz 1221/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach - na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - odrzucił apelację powoda od wyroku tegoż Sądu z dnia 19 czerwca 2013 r., jako opłaconą po upływie ustawowego terminu. Na powyższe postanowienie powód wniósł zażalenie, domagając się jego uchylenia. Zdaniem skarżącego, art. 112 ust. 3 u.o.k.s.c. ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy w toku instancji sąd oddalił w całości wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Przepis ten bowiem winien być interpretowany zgodnie z regułami wykładni celowościowej oraz podstawowymi zasadami postępowania cywilnego, w tym zasadą, iż wykonalne jest wyłączenie orzeczenie prawomocne. Wskazał, iż ustawodawca łącznie wymienia w powyższym przepisie postanowienie sądu I i II instancji, tymczasem, aby strony były związane orzeczeniem, musi ono być prawomocne. W ocenie skarżącego, postanowienie sądu I instancji o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych, nie jest orzeczeniem ani prawomocnym, ani też natychmiast wykonalnym, bowiem może ono zastać zaskarżone, w terminie 7 dni, do sądu II instancji. Od daty zaś prawomocności tego orzeczenia rozpoczyna dopiero bieg termin siedmiodniowy do jego wykonania. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie, zaś rozstrzygnięcie Sądu I instancji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W myśl art. 112 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie: u.o.k.s.c., jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 k.p.c. Jednakże przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli pismo podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. W takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia (ust. 3 art. 112 u.o.k.s.c.). W niniejszej sprawie, powód zawarł w apelacji sporządzonej przez adwokata wniosek o zwolnienie ich od kosztów sądowych w zakresie opłaty od apelacji. Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy zwolnił powoda od opłaty sądowej od apelacji ponad kwotę 1 000 zł, a w pozostałej części oddalił jego wniosek. Postanowienie powyższe zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 26 sierpnia 2013 r. (akta sprawy k. 503). Zważyć należało, że ustawodawca w art. 112 u.o.k.s.c. – wbrew twierdzeniom skarżącego - nie ograniczył zastosowania normy w nim wyrażonej tylko do całkowitego oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Częściowe oddalenie wniosku o zwolnienie strony od kosztów sądowych, którego konsekwencją jest konieczność uiszczenia przez stronę opłaty w części, z której nie została zwolniona, nie zmienia charakteru tej opłaty wynikającego z przepisów u.o.k.s.c., określających jakiej opłacie podlega dane pismo procesowe. Zmienia się jedynie wysokość tej opłaty stosownie do postanowienia sądu określającego zakres zwolnienia strony od kosztów sądowych. Wysokość tej opłaty jest określona wprost w postanowieniu sądu o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych (tak jak w niniejszej sprawie) /por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. akt I CZ 51/11, LEX nr 1274946/. W konsekwencji prawidłowo Sąd I instancji uznał, że termin do uiszczenia wymaganej opłaty sądowej od apelacji (w zakresie w jakim nie przyznano skarżącemu zwolnienia od kosztów tj. powyżej kwoty 1 000 zł) rozpoczął bieg w dniu 26 sierpnia 2013 r., tj. od daty doręczenia pełnomocnikowi powoda odpisu postanowienia tegoż Sądu z dnia 19 sierpnia 2013 r. w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i tym samym upłynął w dniu 2 września 2013 r. Ponieważ zaś powód uiścił opłatę dopiero w dniu 5 września 2013 r., to prawidłowo Sąd Okręgowy przyjął, że apelacja powoda została opłacona po terminie. Z tych przyczyn, skoro powód - reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika - nie opłacił apelacji w terminie o którym mowa w art. 112 ust. 3 u.o.k.s.c., apelacja ta podlegała odrzuceniu na mocy art. 373 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c., co słusznie uczynił Sąd I instancji.

Wobec powyższego, zażalenie – jako bezzasadne – podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.