Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Pa 22/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2017r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Jacek Witkowski

Sędziowie : SO Katarzyna Antoniak

SO Jerzy Zalasiński (spr.)

Protokolant : st.sekr.sądowy Marzena Mazurek

po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 r. w Siedlcach

na rozprawie

sprawy z powództwa E. Ż.

przeciwko Zespołowi Szkół im. (...) i K. G. (1) w S.

o uznanie wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne

na skutek apelacji powódki E. Ż.

od wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 16 grudnia 2016r. sygn. akt IV P 138/16

I. oddala apelację,

II. zasądza od E. Ż. na rzecz Zespołu Szkół im. (...) i K. G. (1) w S. kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję.

K. A. J. J. Z.

Sygn. akt IV Pa 22/17

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach po rozpoznaniu sprawy z powództwa E. Ż. przeciwko Zespołowi Szkół im. (...) i K. G. (1) w S. o przywrócenie do pracy oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 377 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozstrzygnięcie to było wynikiem następujących ustaleń i wniosków Sądu Rejonowego:

W pozwie wniesionym w dniu 30 maja 2016 r. powódka E. Ż. domagała się uznania za bezskuteczne zmieniającego wypowiedzenia umowy o pracę z dnia 23 maja 2016 r., a w przypadku upływu okresu wypowiedzenia, przywrócenia jej do pracy w pozwanej szkole na dotychczasowych warunkach pracy i płacy, a także zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że była zatrudniona w pozwanej szkole na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, na stanowisku nauczyciela języka angielskiego i przedmiotów zawodowych, w pełnym wymiarze czasu pracy. W zakresie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego legitymuje się certyfikatem (...) for life level 2. Powódka wskazała, że to świadectwo kwalifikacji uzyskało potwierdzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskania kwalifikacji z zakresu (...) na poziomie w nim wskazanym oraz z zakresu I. and (...). Ówczesna dyrektor szkoły miała potwierdzenie z kuratorium oświaty, że kwalifikacje takie odpowiadają kwalifikacjom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, w brzmieniu wówczas obowiązującym. Powódka wskazała, że po zmianie dyrektora szkoły doszło do dwóch incydentów między z udziałem nauczycieli i uczniów, po których, w jej ocenie, dyrektor szkoły na nią przerzucił całą odpowiedzialność za te sytuacje i zaczął ja nierówno traktować. W dniu 23 maja 2016 r. wypowiedział jej warunki pracy i płacy, ograniczając etat do 6/22, pozbawiając jej wychowawstwa i nauczania języka angielskiego. Zdaniem powódki pozwany mógł utrzymać dla niej cały etat przydzielając jej wyłącznie przedmioty zawodowe. Powódka podniosła, że przez wiele lat jej pracy przełożeni nie mieli zastrzeżeń do niej i jej kwalifikacji. Podana jej przyczyna wypowiedzenia jest więc nieprawdziwa i nierzetelna. Zdaniem powódki była także możliwość jej dalszego zatrudniania na stanowisku nauczyciela języka angielskiego za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela. Pozwany naruszył przy tym art. 20 ust. 1 i art. 23 Karty Nauczyciela, gdyż nie zaistniały żadne okoliczności wskazane w tym przepisie pozwalające na wypowiedzenie warunków zatrudnienia.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz od powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Strona pozwana wskazała, że powódka nie posiada wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego, gdyż certyfikat, na który się powołuje, czyli (...) for life level 2, nie został wymieniony jako świadectwo potwierdzające znajomość języków obcych i zaawansowaną znajomość języka angielskiego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264). Powódka nie posiada więc, zdaniem pozwanego, kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w gimnazjum i technikum. Taką wiedzę dyrektor pozwanego powziął przygotowując się do kontroli z kuratorium oświaty, po przeanalizowaniu akt osobowych powódki. Nie było w nich żadnego dokumentu dotyczącego powódki, który dawałby możliwość uznania za równoważny z odpowiednim świadectwem polskim certyfikatu E. Ż., zgodnie z rozporządzeniem Ministra (...) z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. Pozwany sam zwrócił się do (...) Kuratora Oświaty pismem z dnia 29 marca 2016 r. z prośbą o zweryfikowanie kwalifikacji powódki z zakresu języka angielskiego. W odpowiedzi uzyskano stanowisko, zgodnie z którym E. Ż. nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego. Powódka nie dostarczyła zaś w zakreślonym jej terminie do dnia 10 maja 2016 r. dokumentów potwierdzających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem. Konieczne stało się więc wypowiedzenie jej warunków pracy i podana jej w tym zakresie przyczyna jest rzeczywista. Pozwany zaznaczył dodatkowo, że nie ma podstaw do stosowania w przypadku powódki § 28 rozporządzenia z dnia 12 marca 2009 r., gdyż przepis ten dotyczy tylko nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie tego przepisu, czyli 1 września 2009 r. Powódka jest zaś zatrudniona u pozwanego od 2011 r. Zdaniem pracodawcy nie naruszył on również w przypadku powódki przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy. Powódka jest bowiem nauczycielem kontraktowym, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Mógł więc wypowiedzieć jej warunki pracy powołując się na brak kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.

E. Ż. od 1 września 2011 r. jest pracownikiem Zespołu Szkół im. (...) i K. G. (1) w S., zatrudnionym na stanowisku nauczyciela języka angielskiego i przedmiotów zawodowych, od dnia 1 września 2012 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Powódka ma wykształcenie wyższe magisterskie. Legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole ponadgimnazjalnej.

Do końca roku szkolnego 2015/2016 wymiar zatrudnienia powódki wynosił pełny etat, w ramach którego ostatnie dwa lata szkolne uczyła wyłącznie języka angielskiego. Oprócz powódki kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych mają także zatrudnione w pozwanej szkole M. P. – nauczyciel kontraktowy, zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i A. P. - zatrudniona na podstawie mianowania. Na rok szkolny 2016/2017 z przewidzianych 51 godzin przedmiotów zawodowych obie otrzymały po 22 godziny, tj. pełny etat.

W zakresie znajomości języka angielskiego E. Ż. posiada certyfikat (...) for life level 2.

W dniu 30 listopada 2015 r. dyrektor pozwanego poinformował powódkę, że po analizie dokumentów zawartych w jej aktach osobowych doszedł do wniosku, iż nie posiada ona kwalifikacji do nauczania języka angielskiego określonych właściwymi przepisami. Jednocześnie zakreślił E. Ż. termin do 10 maja 2016 r. na uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej jej kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w gimnazjum i technikum. W zakreślonym terminie powódka swoich kwalifikacji z zakresu języka angielskiego nie uzupełniła, nie podejmując żadnych czynności w tym kierunku.

W dniu 23 maja 2016 r. pracodawca wypowiedział powódce dotychczasowe warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę z dnia 31 sierpnia 2012 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jako przyczynę wskazując brak kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego określonych w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), a w szczególności brak świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym zgodnego z załącznikiem do tego rozporządzenia. Jednocześnie pracodawca zaproponował powódce dalsze zatrudnienie w wymiarze 6/22 etatu jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Sąd Rejonowy uznał, że powództwo E. Ż. nie miało uzasadnionych podstaw, stąd podlegało oddaleniu.

Na wstępie wskazać należy, że w błędzie jest powódka twierdząc, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pracodawca nie może dokonać wypowiedzenia warunków pracy w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Nie ma takiej możliwości w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, zaś powódka jest nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie zwykłej umowy o pracę. Pozwany miał więc możliwość zastosowania wobec niej instytucji wypowiedzenia zmieniającego określonej w art. 42 kp, stosowanego w związku z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych uzasadniających takie wypowiedzenie.

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4 ppkt b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3, 4 i 9, z wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych, posiada osoba, która ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Bezsporne jest, że powódka ma ukończone studia wyższe i posiada przygotowanie pedagogiczne. Załącznik, o którym wyżej mowa wymienia natomiast wszystkie świadectwa znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, których posiadanie świadczy o kwalifikacjach danego nauczyciela do nauczania języka angielskiego. W dokumencie tym nie wyliczono certyfikatu, którym legitymuje się E. Ż., a więc (...) for life level 2. Powódka nie ma więc wymaganych kwalifikacji do nauczania w pozwanej szkole języka angielskiego. Stanowisko takie prezentuje również (...) Kurator Oświaty w swoim piśmie z dnia 29 marca 2016 r. skierowanym do dyrektora pozwanej szkoły (k. 38). Tej oceny nie zmieniają w tym zakresie przedkładane przez powódkę opinie zagranicznych instytucji na temat porównania poziomów poszczególnych certyfikatów znajomości języka angielskiego. Odnosząc się do pisma skierowanego do E. Ż. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (k. 43) należy zaś zauważyć, że sprawy związane z kształceniem na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz zatrudniania nauczycieli w tego rodzaju placówkach oświatowych nie leżą w gestii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo to ma więc wyłącznie charakter niewiążącej opinii.

Okoliczność, że E. Ż. przez kilka ostatnich lat pracowała w pozwanej szkole jako nauczyciel języka angielskiego mimo, jak się okazało, braku do tego formalnych kwalifikacji nie powoduje, że kwalifikacje te nabyła przez sam upływ czasu pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego i nie jest możliwe zakwestionowanie przez pracodawcę tego niezgodnego z przepisami stanu rzeczy. Należy w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2008 r., w którym wskazano, że świadome i niezgodne z prawem zatrudnienie kontraktowego nauczyciela języka obcego, który nie legitymuje się wymaganymi kwalifikacjami do zajmowania tego stanowiska, nie prowadzi do wygaśnięcia z mocy prawa stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ale umożliwia wypowiedzenie umowy o pracę zawartej wbrew zakazowi z art. 10 ust. 8 tej ustawy (sygn. akt I PK 195/07, OSNP 2009/7-8/90). Pozwany pracodawca miał więc wszelkie podstawy tak prawne, jak i faktyczne do wypowiedzenia powódce warunków pracy, skoro była dotąd zatrudniona bez wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego.

Również w zakresie zachowania wymogów formalnych, takich jak forma pisemna wypowiedzenia ze wskazaniem terminu biegu wypowiedzenia i jego zakończenia, wskazanie przyczyny, dla której pracodawca podjął taką decyzję, Sąd Rejonowy nie doszukał się uchybień pracodawcy.

Zdaniem Sądu I instancji, dyrektor szkoły dał powódce dużo czasu na uzupełnienie wykształcenia tak, żeby nigdy już nie było wątpliwości co do jej kwalifikacji w zakresie możliwości nauczania języka angielskiego. Powódka nic w tym zakresie jednak nie zrobiła, pozostając w subiektywnym przekonaniu, że z punktu widzenia formalnego jej kwalifikacje uprawniają ją do nauczania języka angielskiego w pozwanej szkole, chociaż wiedziała, że negatywne stanowisko w tym zakresie zajęło kuratorium oświaty, do którego należy zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami.

Zdaniem Sądu Rejonowego, w okolicznościach niniejszej sprawy nie ma podstaw do wymagania od dyrektora pozwanego, aby pozbawił innych nauczycieli przedmiotów zawodowych dotychczasowego wymiaru zatrudnienia tylko po to, żeby uzupełnić ich godzinami z tych przedmiotów wymiar etatu powódki, skoro przyczyna, w związku którą powódka otrzymała wypowiedzenie zmieniające leży wyłącznie po jej stronie. Poza tym z dwóch osób pozostałych zatrudnionych na stanowiskach nauczyciela przedmiotów zawodowych A. P. ma wyższy stopień awansu zawodowego niż powódka, jest bowiem nauczycielem mianowanym, a M. P. ma większy niż powódka staż nauczania zawodowego i na kolejny rok szkolny wraca z urlopu macierzyńskiego, w związku z czym pracodawca ma obowiązek zapewnić jej pełny wymiar zatrudnienia zgodny z kwalifikacjami, które w jej przypadku dotyczą tylko przedmiotów zawodowych.

Z tych wszystkich względów Sąd oddalił powództwo E. Ż., o kosztach procesu rozstrzygając w oparciu o art. 98 § 1 kpc oraz § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.).

Od powyższego wyroku apelację złożyła powódka zaskarżając go w całości i zarzucając mu:

-naruszenie prawa materialnego, tj. art. 27 § 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3-5 Karty Nauczyciela poprzez ich niezastosowanie, w sytuacji, gdy do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się w/w przepisy, co znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 42 kp w zw. z art. 91 c Karty Nauczyciela;

-naruszenie prawa materialnego art. 30 § 1 pkt 2 kp w zw. z art. 91 c ust. 1 Karty Nauczyciela poprzez błędną ich wykładnię i przyjęcie, że mogą być stosowane do nauczyciela kontraktowego w oderwaniu od przepisów Karty Nauczyciela, które stanowią lex specialis;

-błąd w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że podana przyczyna wypowiedzenia warunków płacy i pracy była rzeczywista i jedyna, w sytuacji, gdy nawet przyjmując brak kwalifikacji powódki wymaganych rozporządzeniem, miał możliwość dalszego jej zatrudnienia jako nauczyciela języka angielskiego na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, bądź umożliwienia kontynuowania stażu zatrudniając powódkę łącznie na co najmniej ½ etatu przedmiotów zawodowych, zamiast przydzielać 5 godzin brakujących powódce do połowy etatu, nauczycielowi geografii K. G. (2), która nie ma kwalifikacji do ich nauczania, a jedynie niechęć wicedyrektora do powódki zadecydowała o wypowiedzeniu zmieniającym i jego treści.

Powódka wyniosła o zmianę zaskarżonego orzeczenia i przywrócenie jej do pracy na dotychczasowych warunkach płacy i pracy.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych. Pozwany wniósł również o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów: aktów nadania, dyplomów ukończenia studiów i zaświadczenia, na okoliczność posiadania przez K. G. (2) kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja powódki okazała się bezzasadna i jako taka podlegała oddaleniu.

Sąd Okręgowy podziela ustalenia faktyczne i ocenę prawną dokonaną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach. W ocenie Sądu Okręgowego zarzuty i wnioski apelacyjne nie mogły odnieść zamierzonego skutku, gdyż Sąd Rejonowy wydał prawidłowy wyrok oraz należycie i w sposób wyczerpujący go uzasadnił.

Nie ma podstaw by stwierdzić, że Sąd Rejonowy dopuścił się błędu w ustaleniach faktycznych w zakresie, w jakim ustalił, że podana przyczyna wypowiedzenia warunków płacy i pracy była jedyna i rzeczywista. Nie budzi wątpliwości, iż, jak trafnie wskazał Sąd Rejonowy, powódka nie miała wymaganych przepisami prawa, tj. § 11 ust. 2 pkt 4 ppkt b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264) oraz załącznika do tego rozporządzenia, kwalifikacji do nauczania języka angielskiego. Niemożliwym było, zatrudnienie powódki na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, gdyż nie została spełniona wymieniona w tym przepisie przesłanka zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Przypomnieć należy, iż nadzór ten, w myśl art. 31 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, sprawuje kurator oświaty przy pomocy kuratorium oświaty. Powódka nie udowodniła, by uzyskała stosowną zgodę kuratora oświaty na jej zatrudnienie pomimo niepełnych kwalifikacji. Dokumentu takiego nie zawierają również akta osobowe powódki. Jednocześnie, w piśmie z dnia 29 marca 2016 r. (k. 38), (...) Kurator Oświaty wyraźnie podał, iż powódka nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do nauczania języka angielskiego. W tej sytuacji zatem nie ma podstaw do zastosowania przywołanego przepisu. Tym samym nie ma przeszkód do przyjęcia, iż brak kwalifikacji powódki stanowił jedyną przyczynę wypowiedzenia jej warunków pracy i płacy, a twierdzenia powódki, jakoby powodem przedmiotowego wypowiedzenia był konflikt z wicedyrektor, nie są poparte w zebranym materiale dowodowym. Trafnie wskazał Sąd Rejonowy podając, iż nie ma podstaw do wymagania od pozwanego, aby pozbawił innych nauczycieli- przedmiotów zawodowych- dotychczasowego wymiaru zatrudnienia celem uzupełnienia wymiaru etatu E. Ż. tym bardziej, że A. P. ma wyższy stopień awansu zawodowego, zaś M. P. większy staż pracy. Nieuprawnione są wywody apelującej, jakoby K. G. (2) nie posiadała kwalifikacji do nauczenia przedmiotów zawodowych. Na tę okoliczność bowiem pozwana przedłożyła dyplomy poświadczające zdobycie wykształcenia wyższego na kierunkach geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna jak również przygotowania pedagogicznego (k. 202-205 a. s.). Jest ona zatem, w myśl § 5 pkt 1 w zw. z § 2 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia z 12 marca 2009 r., uprawniona do nauczania przedmiotu zawodowego- geografia turystyczna. Skoro zatem, powierzenie K. G. (2) 5 godzin geografii turystycznej nastąpiło w arkuszu organizacyjnym w dniu 28 kwietnia 2016 r., czyli w czasie, kiedy powódce nie upłynął termin do wykazania posiadania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego, to nie ma przyczyn by wymagać od pozwanego, aby godziny przywołanego przedmiotu miały zostać przekazane powódce kosztem K. G. (2). Na marginesie zauważyć należy, iż zastosowana przez pozwanego przyczyna była uzasadniona. Powódka miała bowiem wystarczającą ilość czasu, by podjąć działania w kierunku nabycia uprawnień do nauczania języka angielskiego. Nie udowodniła, by w tym zakresie podjęła jakieś działania. A zatem, podana powódce przyczyna wypowiedzenia warunków pracy i płacy była jedyna, rzeczywista i uzasadniona.

Nieuzasadnione okazały się wyrażone w apelacji zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego.

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 30 § 1 pkt 2 kp w zw. z art. 91 c ust. 1 Karty Nauczyciela, Sąd Okręgowy stwierdza, iż nie może on przynieść zamierzonego przez autora rezultatu. Nie ma bowiem podstaw do twierdzenia, iż treść Karty Nauczyciela wyłącza zastosowanie przywołanego przepisu kodeksu pracy. Wręcz przeciwnie, art. 91 c ust. 1 Karty Nauczyciela zawiera odesłanie do pierwszego z przytoczonych przepisów jak również do art. 42 § 1-3 kp. Powódka była zatrudniona jako nauczyciel kontraktowy i nie było przeszkód do zastosowania w jej przypadku art. 30 § 1 pkt 2 kp w zw. z art. 42 § 1 kp. Zgodnie z poglądami orzecznictwa (przywołanymi chociażby w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2015 r. II PK 11/15), art. 42 § 1-3 kp ma zastosowanie do zmiany warunków pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Nie ma natomiast zastosowania do nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. Tym samym prezentowany przez apelującą model wykładni jest niewłaściwy i nie ma poparcia w ugruntowanej linii orzeczniczej. Ponadto, w przywołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy jasno wskazał, że art. 27 Karty Nauczyciela (tj. przepis, na który powoływała się apelująca) nie dotyczy wypowiedzenia zmieniającego, lecz rozwiązania stosunku pracy. A zatem, Sąd pierwszej instancji prawidłowo nie zastosował podanego przez powódkę art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3-5 Karty Nauczyciela, gdyż w przypadku wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy nauczyciela kontraktowego, jakim była powódka, stosuje się odesłanie zawarte w art. 91 c ust. 1 Karty Nauczyciela, nie zaś w art. 27 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art.385 kpc apelację powódki oddalił.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł zgodnie z art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 99 kpc, ustalając wysokość wynagrodzenia pełnomocnik pozwanego w oparciu o przepis § 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.).