Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 216/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie – Wydział II Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Izabela Chłopecka

Protokolant: stażysta Dorota Kowalska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 19 maja 2016 roku, 4 lipca 2016 roku, 4 sierpnia 2016 roku, 7 listopada 2016 roku i 28 listopada 2016 roku

sprawy z oskarżenia prywatnego Z. B.

przeciwko A. P. (1), synowi S. i S. z domu M., ur. (...) w W., o nr PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 listopada 2015 roku w miejscowości D., około godziny 15:00, na podwórzu swojej posesji, naruszył nietykalność cielesną Z. B. w ten sposób, że uderzył go w twarz, powodując u niego ranę szarpaną wargi górnej,

to jest o przestępstwo z art. 217 § 1 kk

ORZEKA:

1.  ustalając, że oskarżony A. P. (1) dopuścił się popełnienia czynu polegającego na tym, że w dniu 15 listopada 2015 roku w miejscowości D., około godziny 15:00, na podwórzu swojej posesji, naruszył czynność ciała Z. B. w ten sposób, że uderzył go w twarz, powodując u niego ranę szarpaną wargi górnej, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres nie dłuższy niż 7 dni, to jest występku z art. 157 § 2 kk oraz przyjmując, iż wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk w związku z art. 67 § 1 kk prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne warunkowo umarza na okres 1 (jednego) roku próby;

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego Z. B. nawiązkę w kwocie 200 (dwieście) złotych;

3.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk i art. 619 § 1 kpk zasądza od Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie) na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. A. P. (2) kwotę 648,00 zł (sześćset czterdzieści osiem złotych) powiększoną o należny podatek VAT w stawce 23 % tytułem wydatków związanych z ustanowieniem dla oskarżyciela prywatnego pełnomocnika z urzędu;

4.  na podstawie art. 629 kpk w zw. z art. 628 pkt 2 kpk i art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity Dz.U.1983r., Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie) opłatę w kwocie 60 (sześćdziesiąt) złotych a na podstawie art. 624 § 1 kpk wydatkami obciąża Skarb Państwa.