Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 253/17

POSTANOWIENIE

K., dnia 13 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Chmura

Sędziowie: SSO Barbara Mokras (spr.)

SSO Janusz Roszewski

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. S.

z udziałem G. B., K. S. i W. D.

o zniesienie współwłasności

w przedmiocie zażalenia wnioskodawczyni i uczestników postępowania

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarocinie

z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt I Ns 171/15

p o s t a n a w i a :

zmienić zaskarżone postanowienie w ten tylko sposób, że przyznać biegłej sądowej U. Ż. wynagrodzenie w kwocie 1.567,20 zł (tysiąc pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) za sporządzenie pisemnej opinii z dnia 9 stycznia 2017 r.

SSO Barbara Mokras SSO Jacek Chmura SSO Janusz Roszewski

Dnia 14 czerwca 2017 roku

Sygn. akt II Cz 253/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Jarocinie przyznał biegłej sądowej U. Ż. wynagrodzenie w kwocie 3.067,20 zł
za sporządzenie pisemnej opinii z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz zwrot wydatków w kwocie 352,42 zł.

W uzasadnieniu wskazano, że przedłożony przez biegłą rachunek jest prawidłowy
i zgodny z obowiązującymi przepisami, poniesione wydatki zostały udokumentowane,
a objęta nim kwota wynagrodzenia jest adekwatna do nakładu pracy biegłej potrzebnego do sporządzenia przedmiotowej opinii.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła wnioskodawczyni oraz uczestnicy postępowania, zaskarżając je w części, tj. w zakresie, w jakiej przyznane wynagrodzenie przekracza kwotę 1.567,20 zł.

Skarżący zarzucili zaskarżonemu postanowieniu naruszenie przepisu art. 288 k.p.c. oraz art. 89 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez przyznanie biegłej sądowej wynagrodzenia za czynności, które zostały częściowo dokonane sprzecznie z tezą dowodową.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, skarżący wnieśli o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie biegłej sądowej wynagrodzenia za wykonaną pracę
w kwocie 1.567,20 zł, adekwatnej do niezbędnego czasu pracy koniecznego do sporządzenia opinii zgodnie z tezą dowodową.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z akt sprawy, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r., uzupełnionym postanowieniem z dnia 11 października 2016 r., Sąd Rejonowy w Jarocinie dopuścił dowód
z opinii biegłego sądowego celem ustalenia dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego położonego we wsi (...), w skład którego wchodzi nieruchomość o pow. 12,08 ha, zapisana w KZ1J/(...), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia przez biegłego, iż podział gospodarstwa rolnego jest niedopuszczalny, biegły został zobowiązany do wydania opinii co do aktualności opinii z dnia 23 listopada 2015 r.

Jak wynika z treści sporządzonej przez biegłą sądową opinii z dnia 9 stycznia 2017 r., biegła stwierdziła, że istnieje możliwość dokonania fizycznego podziału przedmiotowego gospodarstwa rolnego przy zachowaniu warunków opisanych w niniejszej opinii, tj. prawnego ustanowienia dostępu działek do drogi publicznej, przy czym możliwe jest wyznaczenie drogi koniecznej przez teren innej działki, należącej obecnie do jednej z uczestniczek postępowania – K. S.. Biegła podała przy tym, że podczas oględzin gospodarstwa przeprowadzonych w dniu 5 stycznia 2017 r., K. S. wyraziła zgodę na przebieg drogi konicznej przez swoją nieruchomość.

Mając na uwadze powyższe, należy poznać rację skarżącym, że z uwagi na stwierdzenie przez biegłą w toku sporządzania zleconej opinii istnienia teoretycznej możliwości dopuszczalności podziału fizycznego, dokonanie przez biegłą czynności
w zakresie aktualności opinii z dnia 23 listopada 2015 r., stanowiło wyjście poza zakres tezy dowodowej i było co najmniej przedwczesne, a zatem biegłej nie należy się wynagrodzenie za dokonanie tych czynności.

Dlatego, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.
i art. 13 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji.

SSO Barbara Mokras SSO Jacek Chmura SSO Janusz Roszewski