Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 303/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Konin, dnia 14-02-2017 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Nawrocki

Protokolant: sekr.sąd. Jarosław Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 31-01-2017 r. w Koninie

sprawy z powództwa Z. F.

przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu w K.

o zapłatę

1.  Oddala powództwo.

2.  Zasądza od powoda Z. F. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w K.reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

3.  Nakazuje pobrać od powoda Z. F. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w K. kwotę 24.842 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Andrzej Nawrocki

Sygn. akt I C 303/15

UZASADNIENIE

Powód Z. F. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w K. kwoty 496.838 zł 52 gr tytułem odszkodowania. Powód wskazał, iż dochodzona w pozwie kwota stanowi odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wydania przez Sąd Okręgowy w K. w dniu 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...) prawomocnego wyroku oddalającego apelację Z. F. od wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 14.10.2010r. w sprawie sygn. akt I C(...), który to wyrok, na skutek skargi kasacyjnej został uchylony wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3.10.2012r. w sprawie II CSK (...), a następnie na skutek kolejnych wyroków Sądu Okręgowego z dnia 22.03.2013r. sygn. akt I 1 Ca (...) i Sądu Rejonowego w K. z dnia 13.06.2014r. sygn. akt I C (...) oraz Sądu Okręgowego w K. z dnia 5.12. 2014r. sygn. akt I 1 Ca (...) powództwo w stosunku do Z. F. zostało oddalone w całości. Powód wskazał również, że stanowisko Sądu Okręgowego w K. wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...), w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3.10.2012r. sygn. akt II CSK (...), należy ocenić jako niewyobrażalnie sprzeczne nie tylko z prawem ale i co najmniej ze zdrowym rozsądkiem, jak również negatywnie należy ocenić postępowanie sędziów Sądu Okręgowego w K. w sprawie nadania biegu skardze kasacyjnej złożonej w dniu 5.10.2011r. w Sądzie Okręgowym w K., a która dopiero w dniu 3.10.2012r. mogła być rozpoznana przez Sąd Najwyższy. W tym czasie – w dniu 13.07.2012r. – w toku postępowania egzekucyjnego sygn. akt Km (...) sprzedane zostało mieszkanie powoda Z. F., natomiast gdyby nie wadliwości w postępowaniu sędziów Sądu Okręgowego K., to należy przyjąć, iż Sąd Najwyższy sprawę rozpoznałby od początku lutego 2012r., w związku z czym postępowanie egzekucyjne nie mogłoby się toczyć i nie nastąpiłaby sprzedaż mieszkania powoda. Nadto powód wskazał, iż na dochodzoną w pozwie kwotę 496.838 zł 52 gr składa się kwota: - 300.000 zł tytułem zadośćuczynienia; - 115.200 zł tytułem utraty możliwości czerpania uzasadnionych korzyści; - 76.000 zł stanowiąca różnicę pomiędzy aktualną wartością mieszkania powoda, a kwotą 124.000 zł otrzymaną od komornika; - 2.222 zł 26 gr stanowiącą koszty poniesione przez powoda w sprawie Sądu Rejonowego w K. sygn. akt I C (...); - 3.416 zł 26 gr stanowiąca koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie sygn. akt Km (...) (k.2-3,43).

Pozwany Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w K., reprezentowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów postępowania według norm przepisanych na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwany, z uwagi na fakt, iż powód podaje różne podstawy faktyczne swoich roszczeń, z ostrożności procesowej podniósł zarzut przedawnienia części roszczeń dotyczących zdarzeń, które miały miejsce przed dniem 31.03.2012r. Nadto pozwany zaprzeczył twierdzeniom powoda, których wprost nie przyznaje. Pozwany wskazał także, że wprawdzie orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargo o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, to jednak wyrok Sądu Najwyższego uwzględniający skargę kasacyjną i uchylający zaskarżone orzeczenie nie oznacza, że uchylone orzeczenie jest niezgodne z prawem w rozumieniu art. 417 ( 1) § 2 k.c. w zw. z art. 424 ( 1a ) § 2 k.p.c. Pozwany wskazał przy tym, że z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wynika, że nie zgodził się on z oceną Sądu Okręgowego w Koninie w zakresie interpretacji art. 365 k.c. i art. 366 k.c. i skutków wynikających z ich wzajemnej relacji, jednakże nie wytknął temu sądowi żadnych oczywistych czy rażących uchybień w zakresie stosowania lub interpretacji prawa. Pozwany wskazał również, że problematyka prawomocności orzeczeń należy do spornych w nauce procesu, w związku z czym wyrok Sądu Najwyższego zawierający rozstrzygnięcie uzasadnione alternatywnym poglądem do poglądu wyrażonego przez Sąd Okręgowy w K.nie może stanowić dowodu „bezprawności judykacyjnej” uzasadniającej zastosowanie odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 417 1 § 2 k.c. Nadto pozwany wskazał, że powód nie wykazał szkody i jej wysokości, a także związku przyczynowego (k.37-40).

Sąd ustalił, co następuje:

Powód Z. F. i I. F. byli małżeństwem do 25.10.2001r., przy czym z tego związku małżeńskiego powód i I. F. mają pełnoletnią córkę M. F.. W Sądzie Rejonowym w K. toczyło się postępowanie o podział majątku wspólnego sygn. akt I Ns (...), w wyniku którego powód m.in. otrzymał prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) (dowód: zeznania powoda Z. F. k.73-74,175).

Sąd Rejonowy wK.prawomocnym wyrokiem z dnia 22.10.2008r. sygn. akt I C (...), w sprawie z powództwa Z. F. przeciwko I. F. i M. F., nakazał I. F., aby opróżniła, opuściła i wydała Z. F. lokal mieszkalny położony w K. przy ul. (...) wraz z przynależnościami, pod warunkiem zapłaty przez Z. F. na rzecz I. F. kwoty 59.432 zł; nakazał M. F., aby opróżniła, opuściła i wydała Z. F. lokal mieszkalny położony w K. przy ul. (...) wraz z przynależnościami; oddalił powództwo w pozostałym zakresie i nie przyznał I. F. oraz M. F. prawa do lokalu socjalnego; zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu oraz nakazał pobrać od Z. F. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w K.kwotę 2.222 zł 26 gr tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych. Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 17.07.2009r. sygn. akt I 1 Ca (...)oddalił apelację Z. F. od powyższego wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 22.10.2008r. sygn. akt I C (...) (dowód: k. 261,391 akt Sądu Rejonowego w K. sygn. I C (...)).

W tym czasie powód Z. F. mieszkał na terenie K. w wynajętym mieszkaniu, jednakże powód nie pamięta, gdzie wówczas mieszkał (dowód: zeznania powoda Z. F. k.73-74,175).

Sąd Rejonowy w K.wyrokiem z dnia 14.10.2010r. sygn. akt I C (...) zasądził od Z. F. na rzecz I. F. kwotę 59.4342 zł wraz z ustawowymi odsetkami; oddalił powództwo w pozostałym zakresie i orzekł o kosztach procesu. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Rejonowy w K. wskazał, iż I. F. wystąpiła w niniejszej sprawie o zwrot nakładów poczynionych na lokal mieszkalny Z. F. przez M. K. (1), którą to wierzytelność M. K. (1) zbyła na rzecz I. F.. Nadto Sąd Rejonowy w K. w uzasadnieniu tego wyroku wskazał, iż w sprawie sygn. akt I Ns (...) Sąd Rejonowy w K. dokonując podziału majątku stron wspólnego stron ustalił, iż w skład tego majątku wchodzi lokal mieszkalny w stanie surowym, a jego wykończenie zostało przeprowadzone przez M. F., co oznacza, że w niniejszej sprawie sąd jest związany tą okolicznością, gdyż orzeczenie Sądu Rejonowego w K. w sprawie sygn. akt I Ns (...) tworzyło pewien stan prawny, który musi zostać uwzględniony w toku tego postępowania. Sąd Rejonowy w K. w uzasadnieniu tego wyroku wskazał także, że w toku postępowania w sprawie I C (...) Sąd Rejonowy w K. przyjął, że nakłady w lokalu zostały zrobione przez M. F. i uwzględnił zgłoszony przez I. F. zarzut zatrzymania (dowód: k. 316,326-328 akt Sądu Rejonowego w K. sygn. I C (...)).

Sąd Okręgowy w K.wyrokiem z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...) oddalił obie apelacje od powyższego wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 14.10.2010r. sygn. akt I C (...). W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Okręgowy w K. wskazał, iż obie apelacje nie były uzasadnione, jak również wskazał, że apelacja Z. F. nietrafnie zarzucała błędne zastosowanie przez sąd I instancji art. 365 k.c. Nadto Sąd Okręgowy w K. wskazał, iż kwestia o charakterze prejudycjalnym, a mianowicie okoliczność, że nakłady czynione były ze środków nie pochodzących z majątku wspólnego stron i nie przez powódkę, a przez ich córkę, rozstrzygnięta została zarówno postanowieniem dokonującym podziału majątku wspólnego stron, jak i wyrokiem zasądzającym powódkę na wydanie pozwanemu mieszkania w części uwzględniającej zarzut zatrzymania i rozstrzygnięcie to wiąże sąd w niniejszej sprawie (dowód: k. 431,439-442 akt Sądu Rejonowego wK. sygn. I C (...)).

W dniu 5.10.2011r. do Sadu Okręgowego w K.wpłynęła skarga kasacyjna Z. F. od powyższego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...). W dniu 24.11.2011r. akta powyższej sprawy zostały przesłane do Sądu Najwyższego. Następnie w dniu 11.05.2012r. akta sprawy zostały przesłane z Sądu Najwyższego do Sądu Okręgowego w K. celem rozpoznania zawartego w skardze kasacyjnej wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Sąd Okręgowy w K. postanowieniem z dnia 15.05.2012r. sygn. akt I 1 Ca (...) przywrócił Z. F. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...). Następnie w dniu 11.06.2012r. akta powyższej sprawy zostały ponownie przesłane do Sądu Najwyższego (dowód: k. 487-490,508,510,511,512,516 akt Sądu Rejonowego w K. sygn. I C (...)).

W dniu 14.06.2012r. do Sądu Rejonowego w K. wpłynął wniosek Z. F. o udzielenie zabezpieczenia przez wstrzymanie I licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), o której obwieszczenie wydał Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. w sprawie Km (...), do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy w sprawie II CSK (...), a której termin rozpoznania został wyznaczony na sierpień 2012r. Sąd Rejonowy w K. postanowieniem z dnia 11.07.2012r. sygn. akt I C (...) oddalił powyższy wniosek Z. F. o udzielenie zabezpieczenia. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 6.08.2012r. sygn. akt II CSK (...) przyjął skargę kasacyjną Z. F. do rozpoznania (dowód: k. 517-518,530,532,537 akt Sądu Rejonowego w K. sygn. I C (...)).

W dniu 23.08.2012r. do Sądu Okręgowego w K. wpłynął wniosek Z. F. o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 14.10.2010r. sygn. akt I C (...) oraz wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...), w związku z przyjęciem jego skargi kasacyjnej do rozpoznania. Sąd Okręgowy wK. postanowieniem z dnia 11.09.2012r. sygn. akt I 1 Ca (...) wstrzymał wykonalność wyroku Sądu Okręgowego w K.z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...) oraz wykonalność wyroku Sądu Rejonowego w K.z dnia 14.10.2010r. sygn. akt I C (...)do czasu ukończenie postępowania kasacyjnego (dowód: k. 540,543 akt Sądu Rejonowego w K. sygn. I C (...)).

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 3.10.2012r. sygn. akt II CSK (...), po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Z. F. od wyroku Sądu Okręgowego w K.z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...), uchylił zaskarżony wyrok w punkcie oddalającym apelację Z. F. i w punkcie orzekającym o kosztach pomocy prawnej i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że nietrafne było stanowisko Sądu Okręgowego w K., który przyjął, że podnoszone przez pozwanego kwestie nie mogą być w sprawie niniejszej badane, jak również przypisujące znaczenie prejudycjalne dla niniejszej sprawy rozstrzygnięciom wydanym w sprawie o podział majątku dorobkowego i w sprawie o wydanie lokalu. Nadto Sąd Najwyższy wskazał, iż nie istnieje związanie o charakterze prejudycjalnym ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez sąd działowy co do osoby dokonującej nakładów na lokal i źródła ich finansowania. Natomiast rozważając z kolei znaczenie wyroku wydanego w sprawie I C (...) Sąd Najwyższy wskazał, iż Sąd Okręgowy w K. wykluczył w niniejszej sprawie res iudicata (art.366 k.p.c.), ale jednocześnie przyjął prejudycjalność rozstrzygnięcia (art.365 k.p.c.) co do zarzutu zatrzymania czyli okoliczności faktycznych uzasadniających jego zastosowanie i kwoty. Nadto Sąd Najwyższy wskazał, iż w okolicznościach sprawy, na skutek uwzględnienia zarzutu zatrzymania, nie doszło do częściowego oddalenia powództwa, to mimo rozważań sądu o okoliczności faktyczne związane z tym zarzutem i ich ocenę prawną, nie ma podstaw do przyjęcia, że zarzut został „osądzony”, gdyż wyrok rozstrzyga o prawie zgłoszonym przez powoda, stąd też tylko w tej części wyrok korzysta ze skutków osądzenia sprawy o jakich stanowią zarówno art. 365 k.p.c. jak i art. 366 k.p.c. W odniesieniu do sprawy I C (...) skutki z art. 365 k.p.c. i art. 366 k.p.c. dotyczą więc wyłącznie rozstrzygnięcia o obowiązku I. F. wydania lokalu. Sąd Najwyższy wskazał, że w niniejszym procesie o zapłatę kwoty stanowiącej, według twierdzeń pozwu, równowartość nakładów poczynionych przez córkę stron w lokalu spółdzielczym, którą to wierzytelność powódka nabyła przez przelew, pozwany może nie tylko kwestionować wysokość wierzytelności, ale również jej istnienie. W konsekwencji Sąd Najwyższy uznał, iż zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy wK. art.365 § 1 k.c. okazał się trafny (dowód: k. 550-553 akt Sądu Rejonowego w K. sygn. I C (...)).

Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 22.03.2013r. sygn. akt I 1 Ca(...)uchylił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 14.10.2010r. sygn. akt I C (...) w punktach I,III,IV,V i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w K. do ponownego rozpoznania pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. Sąd Rejonowy w K. wyrokiem z dnia 13.06.2014r. sygn. akt I C (...) zasądził od Z. F. na rzecz I. F. kwotę 15.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23.04.2009r.; oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz zasądził od Z. F. na rzecz I. F. kwotę 2.901 zł 84 gr tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu, jak również orzekł o nieuiszczonych kosztach sądowych i kosztach zastępstwa procesowego. Sąd Okręgowy w K.wyrokiem z dnia 5.12.2014r. sygn. akt I 1 Ca (...), na skutek apelacji Z. F., zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 13.06.2014r. sygn. akt I C (...) w ten sposób, że oddalił powództwo i zasądził od I. F. na rzecz Z. F. kwotę 8.856 zł brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu, jak również zasądził od I. F. na rzecz Z. F. kwotę 738 zł brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu w postępowaniu apelacyjnym (dowód: k. 560,856,888 akt Sądu Rejonowego w K. sygn. I C(...)).

W dniu 29.04.2011r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. wpłynął wniosek wierzyciela I. F. o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi Z. F., na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 14.10.2010r. w sprawie sygn. akt I C (...), zaopatrzonego w dniu 14.04.2011r. w klauzulę wykonalności, przy czym we wniosku wierzyciel wniósł o skierowanie egzekucji w stosunku do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) stanowiącego własność dłużnika. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. pismem z dnia 29.04.2011r. poinformował Z. F. o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w powyższej sprawie sygn. Km (...)oraz o wszczęciu postępowania egzekucyjnego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w K. przy ul. (...). W dniu 27.06.2011r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym wK. M. W. wpłynęło pismo M. K. (2) informujące o przyłączeniu się do postępowania egzekucyjnego w sprawie sygn. Km (...), w którym wniosła ona o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi Z. F. na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 17.05.2011r. w sprawie sygn. akt VIII Ca (...), zaopatrzonego w dniu 25.04.2011r. w klauzulę wykonalności i skierowanie tej egzekucji w stosunku do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...). W dniu 24.09.2012r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. wpłynął wniosek dłużnika Z. F. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podst. art. 820 k.p.c. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. postanowieniem z dnia 27.09.2012r. sygn. akt Km (...) na podst. art. 820 k.p.c. zawiesił w części postępowanie egzekucyjne w przedmiotowej sprawie, prowadzone w oparciu o tytuł wykonawczy: wyrok Sądu Rejonowego w K. z dnia 14.10.2010r. w sprawie sygn. akt I C (...) oraz kontynuował dalej postępowanie egzekucyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone w oparciu o inne tytuły wykonawcze (dowód: k.1-2,7,8,17,262,265 akt Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. sygn. Km (...)).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. postanowieniem z dnia 26.08.2013r. sygn. akt Km (...) sporządził projekt planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), ustalając sumę podlegającą podziałowi na kwotę 131.847 zł 37 gr; ustalając koszty sądowe należne Skarbowi Państwa (Sąd Rejonowy w K.) za zatwierdzenie planu podziału na kwotę 100 zł; wymieniając wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale, oznaczając sumy podlegające wypłaceniu w następujący sposób: - wierzytelności Km (...) I. F. w kwocie 1.104 zł 49 gr; - suma przypadająca każdemu w wierzycieli: I. F. w kwocie 1.104 zł 49 gr; zwracając dłużnikowi środki pieniężne stanowiące nadpłatę po sprzedaży nieruchomości w kwocie 130.642 zł 88 gr (dowód: k.337 akt Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. sygn. Km (...)).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. postanowieniem z dnia 28.01.2014r. sygn. akt Km (...) zakończył postępowanie egzekucyjne, prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Okręgowego wT.z dnia 17.05.2011r. w sprawie sygn. akt VIII Ca (...)oraz wyroku Sądu Okręgowego wK. z dnia 17.11.2011r. w sprawie sygn. akt I C (...), wobec wyegzekwowania należności i ustalił koszty postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.765 zł 46 gr, która została wyegzekwowana od dłużnika Z. F. oraz ustalił koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 1.800 zł, które także zostały wyegzekwowane (dowód: k.361 akt Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. sygn. Km (...)).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. pismem z dnia 29.04.2011r. poinformował Z. F. o wszczęciu postępowania egzekucyjnego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w K. przy ul. (...), przy czym termin I licytacji został wyznaczony na dzień 13.07.2012r. Sąd Rejonowy w K. postanowieniem z dnia 13.07.2012r. sygn. akt I Co (...) udzielił przybicia własnościowemu spółdzielczemu prawu do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), będącemu przedmiotem przetargu w dniu 13.07.2012r. na rzecz F. C. c. A. i M. za cenę 130.000 zł. Następnie Sąd Rejonowy w K.postanowieniem z dnia 20.03.2013r. sygn. akt I Co (...) przysądził spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), w Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. F. C. c. A. i M. w cenie 130.000 zł. Sąd Okręgowy w K. postanowieniem z dnia 17.06.2013r. sygn. akt I 1 Cz (...) oddalił zażalenie dłużnika Z. F. na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego w K.z dnia 20.03.2013r. sygn. akt I Co (...). Sąd Rejonowy w K. postanowieniem z dnia 30.09.2013r. sygn. akt I Co (...) zatwierdził projekt planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), sporządzony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. postanowieniem z dnia 26.08.2013r. oraz stwierdził, że wskutek przysądzenia nabywczyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wygasło prawo Z. F.. (dowód: k. 2,14,34,91-92,121-123,141 akt Sądu Rejonowego w Koninie sygn. I Co (...)).

W dniu 3.10.2013r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. wpłynął wniosek wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi Z. F., na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w K.z dnia 27.09.2013r. w sprawie sygn. akt I C (...). Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. zarządzeniem z dnia 3.10.2013r. przyłączył powyższą sprawę egzekucyjną sygn. akt Km (...) do sprawy Km(...) (dowód: k.1,8 akt Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. sygn. Km(...)).

W dniu 4.03.2014r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. wpłynął wniosek wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi Z. F., na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 30.09.2013r. w sprawie sygn. akt I C (...). Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. zarządzeniem z dnia 4.03.2014r. przyłączył powyższą sprawę egzekucyjną sygn. akt Km(...) do sprawy Km (...) (dowód: k.1,9 akt Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym wK. M. W. sygn. Km (...)).

W dniu 14.10.2014r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. wpłynął wniosek wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi Z. F., na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w K. w sprawie sygn. akt I C (...)i wyroku Sądu Okręgowego K. w sprawie sygn. akt I 1 Ca (...). Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. postanowieniem z dnia 31.03.2015r. sygn. akt Km (...) zakończył powyższe postępowanie egzekucyjne wobec wyegzekwowania należności i ustalił koszty tego postępowania na kwotę 454 zł 39 gr oraz koszty zastępstwa prawnego na kwotę 150 zł (dowód: k.1,38 akt Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym wK. M. W. sygn. Km (...)).

W dniu 25.11.2014r. do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. wpłynął wniosek wierzyciela Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi Z. F., na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Rejonowego w K. w sprawie sygn. akt I C (...) i wyroku Sądu Okręgowego K. w sprawie sygn. akt I 1 Ca (...). Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. zarządzeniem z dnia 25.11.2014r. przyłączył powyższą sprawę egzekucyjną sygn. akt Km (...) do sprawy Km (...)(dowód: k.1,8 akt Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. sygn. Km (...)).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. prowadził postępowanie egzekucyjne w sprawie sygn. akt Km (...)na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 17.05.2011r. w sprawie sygn. akt VIII Ca (...) oraz wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 17.11.2011r. w sprawie sygn. akt I C (...) (dowód: k.177). Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. zarządzeniem z dnia 3.10.2013r. przyłączył sprawę egzekucyjną sygn. akt Km (...) do sprawy Km (...), a zarządzeniem z dnia 4.03.2014r. przyłączył sprawę egzekucyjną sygn. akt Km(...) do sprawy Km (...)(bezsporne).

W dniu 6.03.2014r. do Sądu Rejonowego w K., do sprawy sygn. akt I Co (...), wpłynęło pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. z dnia 4.03.2014r. sygn. akt Km (...), dotyczące zajęcia wierzytelności dłużnika Z. F. z tytułu nadpłaty po sprzedaży nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w K. przy ul. (...). Sąd Rejonowy w K., zgodnie z pismem z dnia 3.04.2014r., przekazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. kwotę 129.900 zł, z doliczeniem do sumy podlegającej podziałowi odsetek w kwocie 1.847 zł 37 gr, celem: - wykonania planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości dłużnika: - zajęcia wierzytelności zgodnie z pismem Komornika z dnia 3.10.2013r. w sprawie Km (...) oraz pismem Komornika z dnia 4.03.2014r. w sprawie Km (...); - zwrotu dłużnikowi Z. F. kwoty pozostałej po wykonaniu planu podziału i zrealizowaniu zajęć w sprawach Km (...) i Km (...) (dowód: k. 157,159 akt Sądu Rejonowego w K. sygn. I Co(...)).

Ostatecznie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. zwrócił powodowi Z. F. kwotę 124.162 zł 21 gr (bezsporne). Powód Z. F. do chwili obecnej dysponuje z tego tytułu kwotą około 115.000 zł (dowód: zeznania powoda Z. F. k.73-74,175).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: zeznań powoda Z. F. (k.73-74,175) i pisma Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. z dnia 3.01.2017r. sygn. akt Km (...) (k.177) oraz dokumentów znajdujących się w: aktach Sądu Rejonowego w K. sygn. I C (...) i I Co (...); aktach Sądu Rejonowego w K.sygn. I C (...); aktach Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. sygn. Km (...), Km(...), Km (...), Km (...), Km (...).

Sąd dał wiarę zeznaniom powoda Z. F., gdyż znajdują one potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Wartość dowodowa dokumentów zaliczonych w poczet dowodów nie budziła zdaniem Sądu wątpliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Powód Z. F. wniósł o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w K.kwoty 496.838 zł 52 gr tytułem odszkodowania. Powód wskazał, iż dochodzona w pozwie kwota stanowi odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wydania przez Sąd Okręgowy w K.w dniu 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca(...) prawomocnego wyroku oddalającego apelację Z. F. od wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 14.10.2010r. w sprawie sygn. akt I C (...), który to wyrok, na skutek skargi kasacyjnej został uchylony wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3.10.2012r. w sprawie II CSK (...), a następnie na skutek kolejnych wyroków Sądu Okręgowego z dnia 22.03.2013r. sygn. akt I 1 Ca (...) i Sądu Rejonowego w K.z dnia 13.06.2014r. sygn. akt I C (...)oraz Sądu Okręgowego w K.z dnia 5.12. 2014r. sygn. akt I 1 Ca (...) powództwo w stosunku do Z. F. zostało oddalone w całości. Nadto powód wskazał, iż źródła swojej szkody upatruje w wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...), jak również wskazał, iż swoje roszczenie opiera na rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego rozpoznającego skargę kasacyjną powoda oraz na treści wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 5.12. 2014r. sygn. akt I 1 Ca (...) (k.43,73v).

Powód wskazał, iż na dochodzoną w pozwie kwotę 496.838 zł 52 gr składa się kwota: - 300.000 zł tytułem zadośćuczynienia za okres od 2002r. za krzywdy, które powód doznał od urzędników państwowych, także sądowych, gdyż powód nie mógł spać, leczy się na serce; - 115.200 zł za okres od kwietnia 2006r. do czerwca 2014r. tytułem utraty możliwości czerpania uzasadnionych korzyści, gdyż powód nie miał mieszkania i musiał wynajmować mieszkanie, przy czym powód nie potrafił podać jakie kwoty płacił za wynajem; - 76.000 zł stanowiąca różnicę pomiędzy aktualną wartością mieszkania powoda, a kwotą 124.000 zł otrzymaną od komornika; - 2.222 zł 26 gr stanowiącą koszty poniesione przez powoda w sprawie Sądu Rejonowego w K.sygn. akt I C(...); - 3.416 zł 26 gr stanowiąca koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie sygn. akt Km (...) (k.73v-74).

Oznacza to zdaniem Sądu, iż powód Z. F. roszczenie swoje wywodzi z art. 417 1 § 2 k.c. zgodnie z którym jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Natomiast z art. 424 1a § 2 k.p.c. wynika, że orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia, która stanowi podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa musi mieć oczywisty charakter. Nadto tylko w razie, gdy prawomocne orzeczenie narusza prawo w sposób rażący i jest niewątpliwie sprzeczne przepisami niepodlegającymi różnej wykładni, z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć, albo wydane zostało przy zastosowaniu szczególnie rażąco błędnej wykładni, czyli wykazuje cechy tzw. bezprawia judykacyjnego można uznać go za sprzeczne z prawem. Bezprawność jurysdykcyjna nie może być przy tym traktowana jako podstawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa w odniesieniu do każdego wadliwego wyroku (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2015-10-27 sygn. akt SK 9/13, Dziennik Ustaw rok 2015, poz. 1791; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2015-11-05 sygn. V CSK 122/15; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2015-11-25 sygn. akt IV CNP 9/15; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2016-04-08 sygn. akt I CNP 21/15).

Należy także zauważyć, iż wyrok kasatoryjny Sądu Najwyższego nie przesądza automatycznie o tym, że uchylone orzeczenie Sądu drugiej instancji jest orzeczeniem niezgodnym z prawem w rozumieniu art. 417 1 § 2 k.c. W sytuacji określonej w art. 424 1a § 2 k.p.c. sąd oceniając przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 417 1 § 2 k.c. dokonuje kwalifikacji uchybień sądu drugiej instancji stwierdzonych przez Sąd Najwyższy w wyroku kasatoryjnym, jeżeli oczywista niezgodność orzeczenia z prawem nie została wyraźnie stwierdzona przez Sąd Najwyższy (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2015-11-05 sygn. V CSK 122/15).

W niniejszej sprawie dokonując oceny treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego, jak i uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w K.z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...) nie można uznać, aby uchylenie powyższego wyroku Sądu Okręgowego w K. nastąpiło z przyczyny oczywistego i rażącego naruszenia prawa lub wydane zostało przy zastosowaniu szczególnie rażąco błędnej wykładni. Sąd Najwyższy bowiem w uzasadnieniu wyroku z dnia 3.10.2012r. sygn. akt II CSK (...) wskazał, że zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy w K. art.365 § 1 k.c. okazał się trafny, gdyż uznał, że w niniejszym procesie o zapłatę kwoty stanowiącej, według twierdzeń pozwu, równowartość nakładów poczynionych przez córkę stron w lokalu spółdzielczym, którą to wierzytelność powódka nabyła przez przelew, pozwany może nie tylko kwestionować wysokość wierzytelności, ale również jej istnienie. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 3.10.2012r. sygn. akt II CSK (...)przedstawił także swoje stanowisko i wykładnię w tym zakresie, uznając równocześnie, iż nietrafne było odmienne stanowisko Sądu Okręgowego w K., który przyjął, że podnoszone przez pozwanego kwestie nie mogą być w sprawie niniejszej badane, jak również przypisujące znaczenie prejudycjalne dla niniejszej sprawy rozstrzygnięciom wydanym w sprawie o podział majątku dorobkowego i w sprawie o wydanie lokalu. Sąd Najwyższy przy tym nie wytknął Sądowi Okręgowemu w K. żadnych oczywistych i rażących naruszeń prawa oraz zastosowania szczególnie rażąco błędnej wykładni.

W tej sytuacji należy zdaniem Sądu jedynie ubocznie zauważyć, iż bezzasadne jest roszczenie powoda dotyczące zasądzenia kwoty 300.000 zł tytułem zadośćuczynienia, za okres od 2002r., za krzywdy, które powód doznał od urzędników państwowych, także sądowych oraz dotyczące zasądzenia kwoty 2.222 zł 26 gr stanowiącej koszty poniesione przez powoda w sprawie Sądu Rejonowego w K. sygn. akt I C (...), gdyż nie zachodzi żaden związek przyczynowy pomiędzy wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia 1.04.2011r. sygn. akt I 1 Ca (...), a tymi roszczeniami powoda. Nadto należy uznać, iż powód nie wykazał, aby w okresie od kwietnia 2006r. do czerwca 2014r. musiał wynajmować mieszkanie i w związku z tym poniósł koszty na kwotę 115.200 zł oraz nie wykazał, aby różnica pomiędzy aktualną wartością mieszkania powoda, a kwotą otrzymaną od komornika wynosiła 76.000 zł (por. art. 6 k.c.). Natomiast, w odniesieniu do żądania powoda dotyczącego zasądzenia kwoty 3.416 zł 26 gr stanowiącej koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie sygn. akt Km (...), to należy zauważyć, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w K. M. W. postanowieniem z dnia 28.01.2014r. sygn. akt Km (...)zakończył postępowanie egzekucyjne, ustalił koszty postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.765 zł 46 gr, która została wyegzekwowana od dłużnika Z. F. oraz ustalił koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 1.800 zł, przy czym ostatecznie to postępowanie było prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego: wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 17.05.2011r. w sprawie sygn. akt VIII Ca(...)oraz wyroku Sądu Okręgowego wK.z dnia 17.11.2011r. w sprawie sygn. akt I C (...).

Wobec powyższych rozważań Sąd oddalił powództwo Z. F. jako bezzasadne (punkt 1 wyroku).

Natomiast na podst. art. 99 k.p.c. i § 6 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 roku, poz. 461) Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (punkt 2 wyroku).

Sąd Okręgowy w K.w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 22.05.2015r. zwolnił powoda Z. F. w całości od kosztów sądowych (k.19). Następnie prawomocnym postanowieniem z dnia 5.11.2015r. Sąd Okręgowy w K. cofnął powodowi w niniejszej sprawie zwolnienie od kosztów sądowych (k.72,103). Wobec powyższego Sąd na podst. 110 uksc w zw. z art. 113 ust. 1 uksc nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w K. kwotę 24.842 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych, przy czym kwota ta stanowi opłatę sądową od pozwu (punkt 3 wyroku).

Andrzej Nawrocki