Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IVU 38/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lipca 2017r.

Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2017r.w Łomży

na rozprawie

sprawy z odwołania A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

o jednorazowe odszkodowanie

na skutek odwołania od decyzji z dnia 01.12.2016r. znak: (...)

Zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala iż odwołująca się A. S. w dniu 20.08.2016r. uległa wypadkowi przy pracy , wyniku którego doznała

3 % długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i w związku z tym przyznaje odwołującej się tytułem jednorazowego odszkodowania kwotę 2.340 ,-( dwa tysiące trzysta czterdzieści ) złotych.