Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACa 508/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku – V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Artur Lesiak

Sędziowie:

SA Maryla Domel-Jasińska (spr.)

SO del. Teresa Karczyńska - Szumilas

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Joanna Makarewicz

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa K. R.

przeciwko Gminnej Spółdzielni (...) B. z siedzibą w T.

o uchylenie uchwały

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w S.

z dnia 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 301/15

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w S. do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Na oryginale właściwe podpisy

V ACa 508/16

UZASADNIENIE

Powódka K. R. pozwem z dnia 16 września 2015r. skierowanym przeciwko pozwanej Gminnej Spółdzielni (...) B. w T. domagała się uchylenia uchwały Zebrania Przedstawicieli tej spółdzielni o skreśleniu jej z listy członków spółdzielni z dnia (...). W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że w latach 2001- 2002 poważnie chorowała, w konsekwencji czego uzyskała prawo do renty. Powódka choruje do tej pory. Skreślenie jej z listy członków spółdzielni było podyktowane tym, że nie uzupełniła ona w określonym terminie wkładu członkowskiego. Zarzuciła, że nie otrzymała przedmiotowej uchwały, mimo wezwań kierowanych do pozwanej. Wykreślenie jej ze spółdzielni powódka uważa za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu. Podniosła, że powódka wytoczyła powództwo po upływie ustawowego terminu do zaskarżenia uchwały, co skutkowało w jej ocenie brakiem legitymacji procesowej czynnej powódki w niniejszej sprawie.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w S. oddalił powództwo i orzekł o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej powódce z urzędu, czyniąc następujące ustalenia faktyczne i rozważania prawne.

W dniu (...) na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli pozwanej została podjęta uchwała o podwyższeniu udziału członkowskiego z kwoty 100 zł do kwoty 200 zł. Członkowie spółdzielni, w tym również powódka, zostali zobowiązani do uzupełnienia udziałów członkowskich do końca grudnia 2001r., pod rygorem skreślenia z listy członków spółdzielni.

Pismem z dnia 28 grudnia 2001r. powódka i jej zmarły mąż E. R., będący wówczas również członkiem pozwanej spółdzielni, zwrócili się do zarządu pozwanej o rozłożenie uzupełniającej kwoty udziału członkowskiego na raty, po 50 zł miesięcznie, począwszy od stycznia 2002r. Zarząd pozwanej nie uwzględnił tego wniosku wskazując, iż nie może on zmieniać uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Powódka i jej mąż nie uzupełnili wkładów członkowskich ani do 31 grudnia 2001r., ani później, a w konsekwencji tego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia (...) zostali skreśleni z listy członków spółdzielni. O skreśleniu z listy członków powódka została zawiadomiona pismem, które zawierało uzasadnienie przyczyn skreślenia oraz pouczenie o sposobie odwołania. Powódka i jej mąż złożyli w terminie odwołanie do Zebrania Przedstawicieli pozwanej, które dokonało ich rozpoznania w dniu (...).

Na zebraniu Przedstawicieli w dniu (...). obecny był mąż powódki, który nie posiadał umocowania do tego, aby na tym zgromadzeniu reprezentować również powódkę. Powódka nie została zawiadomiona o terminie zebrania, nie doręczono jej także zawiadomienia o treści podjętej na tym zebraniu uchwały ani jej uzasadnienia.

Zebranie przedstawicieli pozwanej nie uwzględniło odwołania powódki i utrzymało w mocy decyzję Rady Nadzorczej z dnia (...) o skreśleniu powódki i jej męża z listy członków spółdzielni.

Przelewem z dnia 16 lipca 2002r. pozwana zwróciła równowartość wpłaconego wkładu powódce i jej mężowi.

W piśmie z dnia 17 czerwca 2002r., nadanym 18 czerwca 2002r., pozwana poinformowała powódkę, iż jej odwołanie zostało przez Zebranie Przedstawicieli pozwanej w dniu (...). rozpatrzone negatywnie.

Powódka jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 15,8391 ha użytków rolnych oraz 8,0738 ha przeliczeniowych.

Orzeczeniem Powiatowego (...) w B. z dnia 9 lutego 2015r. powódka została zaliczona do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do dnia 28 lutego 2018r., zaś orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia 10 kwietnia 2015r. powódka została uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji do dnia 30 kwietnia 2019r.

W latach 2001 – 2002 powódka znajdowała się pod opieką Poradni Lekarza Rodzinnego, do której zgłosiła się siedemnaście razy. Nadto była konsultowana w Poradni (...) i przebywała na leczeniu w Szpitalu w B..

Pismem z dnia 9 czerwca 2015r. powódka wezwała pozwaną do przyjęcia jej w poczet członków spółdzielni i doręczenia jej uchwały o skreśleniu listy członków spółdzielni oraz uchwały o przyjęciu w poczet członków.

Pismem z dnia 22 lipca 2015r. powódka wezwała pozwaną do usunięcia naruszenia prawa, tj. bezczynności pozwanej, przejawiającej się w braku ustosunkowania się do wniosku w zakresie niedoręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków spółdzielni. Pismem z dnia 4 sierpnia 2015r. pozwana poinformowała powódkę, iż na Zebraniu Przedstawicieli w dniu (...). powódka została skreślona z listy członków spółdzielni w związku z nieuzupełnieniem udziału członkowskiego do dnia 31 grudnia 2001r. oraz o tym, że przekazem pocztowym z dnia 17 lipca 2002r. nastąpił zwrot udziału członkowskiego, w kwocie istniejącej na dzień 31 grudnia 2002r., na rzecz powódki i jej męża.

W ocenie Sądu Okręgowego powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd ten wskazał, że istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy powódka z zachowaniem ustawowego terminu zaskarżyła uchwałę o wykreśleniu jej ze spółdzielni. Dopiero w przypadku ustalenia, że powódka dochowała terminu należało rozważyć, czy istnieją przesłanki do uchylenia uchwały.

Sąd Okręgowy uznał, iż brak było w sprawie wiarygodnych dowodów na to, iż powódce zostało doręczone zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli pozwanej spółdzielni, wyznaczonym na dzień (...). Co prawda mąż powódki był obecny na tym zebraniu, jednak nie został on umocowany do reprezentowania powódki.

Nadto Sąd I instancji wskazał, że kwestię wykreślenia członka ze spółdzielni oraz zaskarżenia uchwały w tym przedmiocie należy badać w oparciu o przepisy art. 24 i 42 § 3 i 6 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, według stanu prawnego obowiązującego na dzień podjęcia uchwały, zaskarżonej przez powódkę w rozpoznawanej sprawie. Z art. 24 § 2 Prawa spółdzielczego, obowiązującego w dniu podjęcia uchwały, wynikało, że członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków spółdzielni, przy czym statut powinien określać bliżej przyczyny wykreślenia. Stosownie do treści art. 24 § 3 Prawa spółdzielczego wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia dokonuje się pisemnie, a zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

Wykluczenia lub wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu rada nadzorcza lub walne zgromadzenie spółdzielni. Jeżeli statut przewiduje właściwość rady nadzorczej, wykluczony lub wykreślony członek ma prawo odwołać się od jej uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu do walnego zgromadzenia oraz być obecny na jego obradach przy rozpatrywaniu tego odwołania i je popierać. O terminie walnego zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na siedem dni przed tym terminem.

Zgodnie z art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego członek spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia. Jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Sąd Okręgowy wskazał, że powołane przepisy stosuje się również do wykluczonego lub wykreślonego członka w wypadku zaskarżenia przez niego uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu.

Sąd I instancji powołał także art. 42 § 4 Prawa spółdzielczego, zgodnie z którym, jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w art. 42 § 3 biegnie od dnia tego zawiadomienia w sposób wskazany w statucie.

W ocenie Sądu Okręgowego powództwo nie było zasadne, gdyż trafnie pozwana podniosła zarzut wniesienia przez powódkę powództwa z uchybieniem ustawowego terminu. Według Sądu I instancji sześciotygodniowy termin do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia, o którym stanowi art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego, jest terminem zawitym prawa materialnego i nie podlega przywróceniu, w przeciwieństwie do terminów prawa procesowego.

Brak było podstaw do uznania, że powódka została prawidłowo zawiadomiona o terminie Zebrania Przedstawicieli, wyznaczonym na dzień (...)., na którym miało zostać rozpoznane jej odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej o wykreśleniu ze spółdzielni. Sąd Okręgowy zwrócił jednak uwagę, iż powódka posiadając informacje o treści uchwały nr (...) Zebrania Przedstawicieli pozwanej z dnia (...), po skierowaniu w dniu 28 grudnia 2001r. podania o rozłożenie dopłaty do udziału członkowskiego na raty, poczynając od 1 stycznia 2002r., w późniejszym czasie nie zainteresowała się w jaki sposób rozpatrzono jej wniosek, wiedząc przy tym jakie konsekwencje wiążą się z nieopłaceniem wkładu członkowskiego.

Zdaniem Sądu I instancji brak było dowodów, iż powódka przez zawity roczny okres od podjęcia przedmiotowej uchwały nie była w stanie podjąć działań zmierzających do uchylenia tej uchwały, tym bardziej, że upływ 13 lat od jej podjęcia potwierdza, że nie była ona zainteresowana sprawami spółdzielni i swoim w niej członkostwie. Nadto powódka i jej mąż nie kwestionowali otrzymania od pozwanej, a przesłanej im przekazem pocztowym, równowartości wpłaconego udziału członkowskiego, co w konsekwencji powinno wywołać ich reakcję w zakresie działań zmierzających do ustalenia, czy nie doszło do podjęcia – nawet z naruszeniem ich praw – krzywdzącej ich uchwały.

Powódka bezsprzecznie uchybiła terminowi do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały walnego zebrania przedstawicieli pozwanej, skoro uchwała została podjęta w dniu (...)., a pozew o jej uchylenie powódka wniosła w dniu 16 września 2015r. Termin określony przez ustawodawcę do zaskarżenia uchwały, przewidziany w art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego, jest terminem zawitym i kończy się z upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia, a to oznacza, że wraz z jego bezskutecznym upływem prawo zaskarżenia uchwały wygasa. Nadto w ocenie Sądu Okręgowego nie zaistniały przesłanki określone w art. 42 § 5 Prawa spółdzielczego w zakresie wystąpienia okoliczności usprawiedliwiających aż trzynastoletnie opóźnienie powódki w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały. Powódka takich okoliczności nie udowodniła. Według Sądu I instancji jedynie ustalenie, że powódka zachowała termin do zaskarżenia przedmiotowej uchwały mogłoby w okolicznościach niniejszej sprawy prowadzić do jej uchylenia z uwagi na pozbawienie powódki prawa do obrony w tak istotnej kwestii, jaką jest członkostwo w spółdzielni. Konsekwencją tego byłoby ustalenie, że powódce uniemożliwiono przedstawienie jej stanowiska przed członkami zebrania pozwanej. Brak jest dowodów jednoznacznie wskazujących na zawiadomienie powódki o terminie Zebrania Przedstawicieli z dnia (...). oraz późniejszego doręczenia jej zawiadomienia z uzasadnieniem, a zatem dowodu na to, iż prawa powódki jako członka spółdzielni były respektowane.

Wobec ustalenia, iż powódka nie dochowała rocznego terminu od dnia odbycia zgromadzenia do wytoczenia powództwa w rozpoznawanej sprawie, a jednocześnie brak było podstaw do uznania, że opóźnienie w zaskarżeniu uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne, Sąd Okręgowy powództwo oddalił, na podstawie art. 42 § 3 i art. 42 § 5 Prawa spółdzielczego, według stanu prawnego obowiązującego w czasie podjęcia zaskarżonej uchwały. O kosztach procesu rozstrzygnięto w oparciu o art. 98 § 1 k.p.c.

Powódka złożyła apelację od powyższego wyroku, skierowaną przeciwko całości rozstrzygnięcia, zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj. art. 24 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2001r., nr 69, poz. 724) poprzez uznanie, że powództwo o uchylenie uchwały nr (...) Zebrania Przedstawicieli pozwanej z dnia (...). zostało wniesione przez powódkę z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego, podczas gdy powódka nie mogła uchybić termu terminowi, albowiem ze względu na niedoręczenie jej tej uchwały wraz z uzasadnieniem, termin ten nie rozpoczął w ogóle swojego biegu.

Wskazując na powyższy zarzut skarżąca domagała się zmiany zaskarżonego wyroku przez uwzględnienie powództwa, tj. uchylenie uchwały nr (...) Zebrania Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni (...) B. w T. z dnia (...). i zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu w S. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Apelująca w uzasadnieniu apelacji powołała się na poglądy orzecznictwa i doktryny, w świetle których w sytuacji, gdy członkowi nie doręczono zawiadomienia o wykluczeniu bądź wykreśleniu ze spółdzielni wraz z uzasadnieniem, to termin przewidziany do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały nie rozpoczyna swojego biegu. Okoliczność, że członek wiedział o treści uchwały nie wywiera w tym zakresie żadnych skutków prawnych. Pozwana wniosła o oddalenie apelacji podtrzymując swoje stanowisko, zaprezentowane w postępowaniu przed Sądem Okręgowym odnośnie do zaskarżenia przez powódkę uchwały po upływie ustawowego terminu.

Sąd Apelacyjny zważył:

Apelacja zasługiwała na uwzględnienie, gdyż zasadny okazał się zgłoszony w niej zarzut naruszenia prawa materialnego, tj. art. 24 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze.

Na wstępie rozważań należy stwierdzić, iż Sąd Okręgowy prawidłowo analizował przepisy art. 24 i art. 42 powołanej ustawy w ich brzmieniu z daty podjęcia zaskarżonej uchwały, gdyż zgodnie z art. 272 tej ustawy do roszczeń powstałych między członkiem a spółdzielnią przed dniem wejścia w życie ustawy, w tym także nowelizacji ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Wskazał Sąd I instancji na treść art. 24 § 2 Prawa spółdzielczego, według którego członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków spółdzielni oraz na treść art. 24 § 3 cyt. ustawy, zgodnie z którą wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia dokonuje się pisemnie, a zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

Powołał także Sąd Okręgowy treści art. 42 § 2 i § 3 Prawa spółdzielczego, stanowiące o możliwości zaskarżenia do sądu uchwały z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu, w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, a jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Nadto Sąd Okręgowy przytoczył zapis art. 42 § 4 Prawa spółdzielczego, według którego jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy, wskazany w paragrafie poprzedzającym (art. 42 § 3 cyt. ustawy) biegnie od dnia tego zawiadomienia w sposób wskazany w statucie, lecz nie wyprowadził z tego zapisu żadnych wniosków.

Wskazać należy, że art. 42 § 2 i § 3 Prawa spółdzielczego odnosi się do zaskarżenia uchwał organów spółdzielni w ogólności, jednakże zaskarżanie uchwał o wykluczeniu lub wykreśleniu ze spółdzielni, a zatem o pozbawieniu danej osoby członkostwa, z uwagi na żywotny interes takiej osoby w powzięciu wiedzy o uchwale i ewentualnym jej zaskarżeniu, obwarowane zostało specjalnymi rygorami, o których stanowią art. 24 § 3 i art. 42 § 4 cyt. ustawy. Wymagane jest, stosownie do treści art. 24 § 3 Prawa spółdzielczego pisemne zawiadomienie członka o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem, natomiast termin sześciotygodniowy, określony w art. 42 § 3 tej ustawy rozpoczyna bieg dopiero od dnia tego zawiadomienia.

Trafnie powołała się skarżąca w apelacji na stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone m.in. w wyroku z dnia 12 października 2001r. V CKN 461/00 (OSNC 2002/9/110) i w wyroku z dnia 21 stycznia 2004r. IV CK 342/02 na podstawie przepisów obowiązujących w dacie podjęcia uchwały o wykreśleniu powódki ze spółdzielni, według którego zgodnie z art. 42 § 4 w zw. z art. 32 § 4 Prawa spółdzielczego termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli), utrzymującej w mocy uchwałę rady nadzorczej o wykluczeniu członka ze spółdzielni, biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale walnego zebrania przez doręczenie mu odpisu tej uchwały wraz z jej uzasadnieniem, zaś w sytuacji, gdy członkowi nie doręczono zawiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem, przewidziany w art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego termin sześciotygodniowy nie rozpoczyna biegu.

Według prawidłowych ustaleń Sądu I instancji powódka nie została zawiadomiona o treści uchwały zebrania przedstawicieli pozwanej spółdzielni o wykreśleniu jej ze spółdzielni, przez doręczenie jej tej uchwały wraz z jej uzasadnieniem, niezależnie od okoliczności, że nie brała udziału w zebraniu przedstawicieli w dniu (...)., na którym uchwała została podjęta. Pozwana nie twierdziła nawet, że sporną uchwalę z uzasadnieniem powódce doręczyła, zaś pismo pozwanej z dnia 17 czerwca 2002r. (k. 75) informujące ogólnie o „negatywnym załatwieniu” odwołań powódki i jej męża od uchwały rady nadzorczej o wykreśleniu, gdyby nawet zostało powódce doręczone, nie spełniało wymagań dotyczących zawiadomienia członka o uchwale o jego wykluczeniu lub wykreśleniu ze spółdzielni, określonych w art. 24 § 3 Prawa spółdzielczego, gdyż nie dołączono do tego pisma uchwały, ani też jej pisemnego uzasadnienia.

W tej sytuacji nie można było uznać, że w rozpoznawanej sprawie winien być zastosowany przepis art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego, w oderwaniu od przepisu art. 42 § 4 tej ustawy. Powódka nie otrzymała prawidłowego pisemnego zawiadomienia o uchwale zebrania przedstawicieli z dnia (...). i uzasadnienia tej uchwały, a zatem termin do zaskarżenia tej uchwały, określony w art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego, nie rozpoczął dla powódki biegu niezależnie od okoliczności, czy powódka wiedziała o treści tej uchwały.

Sąd Okręgowy przyjmując, iż powódka uchybiła terminowi do zaskarżenia uchwały określonemu w art. 42 § 3 Prawa spółdzielczego i oddalając powództwo z tej tylko przyczyny, nie rozpoznał istoty sprawy.

Powyższe stanowiło podstawę do uchylenia zaskarżonego wyroku w oparciu o art. 386 § 4 k.p.c. i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.

Ponownie rozpoznając sprawę Sąd Okręgowy zbada podstawę merytoryczną dochodzonego przez powódkę roszczenia, określoną w art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego, tj. ewentualną niezgodność tej uchwały z prawem lub postanowieniami statutu.

Nie można zgodzić się z oceną Sądu I instancji, wyrażoną w pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że samo ustalenie, iż powódka zachowała termin do zaskarżenia do Sądu przedmiotowej uchwały mogłoby prowadzić do uchylenia tej uchwały, z uwagi na pozbawienie powódki prawa do obrony w tak istotnej kwestii, jaką jest członkostwo w spółdzielni, tj. braku możliwości przedstawienia swojego stanowiska przed członkami zebrania przedstawicieli pozwanej. Uchybienia dotyczące braku doręczenia powódce pisemnego zawiadomienia o uchwale, jak również braku doręczenia uzasadnienia tej uchwały odniosły ten skutek, że powódka miała otwarty termin do zaskarżenia uchwały, natomiast jako takie nie przesądzają o istnieniu podstaw do uchylenia uchwały. Ewentualne podstawy do uchylenia uchwały lub ich brak Sąd Okręgowy winien ustalić biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy w odniesieniu do przesłanek zaskarżenia uchwały, określonych w art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego.