Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Kz 156/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas

Protokolant : sekr. sąd. Klaudia Talar

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie B. J.

po rozpoznaniu w sprawie przeciwko

R. M., s. H. i M. zd. (...), ur. (...) w K.

oskarżonemu o przestępstwo z art. 284 § 2 k.k.

zażalenia oskarżonego wniesionego w dniu 24 lutego 2017r.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 21 lutego 2017r., sygn. akt II Ko 1399/16, II K 240/15

w przedmiocie podjęcia warunkowo umorzonego postępowania

na podstawie art. 437 §1 k.p.k.

postanawia

zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Lublińcu na podstawie art. 68 § 1 k.k. podjął postępowanie karne wobec R. M., warunkowo umorzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 22 października 2015r., sygn. II K 240/15.

Postanowienie to w całości zaskarżył oskarżony, który zarzucił mu obrazę art. 7 k.p.k., bowiem w ocenie skarżącego zostało wydane w sposób dowolny, a nie swobodny, „gdyż Sąd nie uwzględnił sytuacji bytowej i materialnej oskarżonego, a także faktu, że oskarżony kontaktował się z pokrzywdzonym celem rozłożenia nawiązki na raty, ale ten nie wyraził aprobaty, nie zgadzając się na spłaty w systemie ratalnym, a jedynie wymagał całości kwoty”. Skarżący wniósł o zmianę postanowienia lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Treść zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że w niniejszej sprawie zaistniały okoliczności wskazane w art. 68 § 1 k.k., które musiały skutkować obligatoryjnym podjęciem postępowania karnego wobec R. M..

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 22 października 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt II K 240/15, warunkowo umorzono postępowanie karne wobec R. M. o czyn z art. 284 § 2 k.k. na roczny okres próby, a ponadto R. M. został zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego K. N. kwoty 1000 złotych w terminie 8 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 21 listopada 2015 roku, a zatem okres próby trwał do 21listopada 2016 roku.

W tym okresie R. M. został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 14 listopada 2016r., sygn. II K 566/16 za umyślne przestępstwo z art. 157 § 1 k.k., popełnione w dniu 11 września 2016r. – na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 złotych.

Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 30 listopada 2016 roku.

Ponadto R. M. skazany został prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 25 października 2016r., sygn. II K 359/16, za umyślne przestępstwo z art. 178a § 4 k.k., popełnione w dniu 2 czerwca 2016 r. – na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, orzeczeniem dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 10.000 złotych.

Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 2 listopada 2016 roku.

Zgodnie z treścią art. 68 § 1 k.k. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.

Przesłanka obligatoryjnego podjęcia postępowania została w art. 68 § 1 ujęta wąsko i wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch warunków:

1.  sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne

2.  za to przestępstwo został prawomocnie skazany

przy czym o ile samo przestępstwo musi zostać popełnione w okresie próby, o tyle uprawomocnienie się skazania nie musi się już w tym okresie mieścić, ale musi jednak nastąpić przed upływem 6 miesięcy od zakończenia tego okresu (art. 68 § 4 kk).

Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku skazania R. M. przez Sąd Rejonowy w Lublińcu wyrokiem z dnia 14 listopada 2016 roku, który to wyrok uprawomocnił się już po upływie okresu próby, bo w dniu 30 listopada 2016 roku (okres próby upłynął w dniu 21 listopada 2016 roku), ale przed upływem dalszych sześciu miesięcy, które upływają dopiero z dniem 21 maja 2017 roku.

W powyższej sytuacji, jak już wspomniano na wstępie, podjęcie postępowania karnego wobec R. M. miało charakter obligatoryjny. Oznacza to, że sam fakt popełnienia w okresie próby przestępstwa umyślnego, za które R. M. został skazany, musiał prowadzić do automatycznego podjęcia warunkowo umorzonego postępowania karnego przez Sąd Rejonowy w Lublińcu w sprawie o sygn. akt II Ko 1399/16, IIK 240/15, bez potrzeby badania innych okoliczności dotyczących osoby skazanego i przebiegu okresu próby.

Zgodnie z treścią art. 68 § 4 k.k., warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, a zatem zaskarżone postanowienie, aczkolwiek wydane już po zakończeniu okresu próby, mieści się w tym okresie dalszych sześciu miesięcy, który upływa z dniem 21 maja 2017 roku.

Mając na uwadze wskazane okoliczności, Sąd Okręgowy nie uwzględnił zażalenia i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.