Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III AUa 234/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Ewa Naze (spr.)

Sędziowie:SSA Jolanta Wolska

SSA Maria Padarewska - Hajn

Protokolant: stażysta Agata Jóźwiak

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2012 r. w Łodzi

sprawy K. K. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

o emeryturę pomostową,

na skutek apelacji K. K. (1)

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt: IX U 1366/10;

oddala apelację.

Sygn. akt III AUa 234/12

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi oddalił odwołanie K. K. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. z 21 października 2010 r., którą odmówiono mu prawa do emerytury pomostowej, ponieważ nie przedłożył orzeczenia lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych.

Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego zapadło w następującym stanie faktycznym:

K. K. (1), urodzony (...), w okresie od 17 listopada 1976 r. do 21 sierpnia 1999 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę w (...) Zakładzie (...) z siedzibą w W.. W okresie od 1 kwietnia 1982 roku do 31 sierpnia 1984 roku pracował tam na stanowisku maszynista ciężkich maszyn, od 1 września 1984 roku do 31 lipca 1986 roku jako starszy maszynista maszyn i urządzeń specjalistycznych, od 1 sierpnia 1986 roku do 31 grudnia 1992 roku jako maszynista maszyn do robót ziemnych, od 1 stycznia 1993 roku do 28 lutego 1999 roku jako specjalista maszynista maszyn do robót ziemnych a od 1 marca 1999 roku do 21 sierpnia 1999 roku jako specjalista maszynista. Od 22 sierpnia 1999 r. wnioskodawca uzyskał prawo do okresowej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W okresie od 1 marca 2012 roku do 31 maja 2012 roku wnioskodawca pracował w wymiarze ½ etatu na stanowisku kierowcy w zakładzie (...) K. K. (2) w S..

Ubiegając się o emeryturę pomostową wnioskodawca złożył w organie rentowym zaświadczenie lekarskie z 9 września 2011 r., którego oryginał złożył na rozprawie przed Sądem Okręgowym 15 grudnia 2011 r.

Sąd Okręgowy uznał, że wnioskodawca nie przedstawił orzeczenia od lekarza medycyny pracy, a jedynie zaświadczenie lekarskie wydane przez Wojewódzki Szpital (...) w S. w ramach badań profilaktycznych, o czym świadczy treść pieczątki lekarskiej. Ponadto w zaświadczeniu tym stwierdzono, że wnioskodawca jest niezdolny do pracy na stanowisku specjalisty, maszynisty do robót ziemnych.

Zgodnie natomiast z art. 9 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej nabywa pracownik wykonujący prace maszynistów trakcyjnych wymienione w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy, któremu, przy spełnieniu pozostałych warunków, lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych.

Wobec tego dokument, na który powołuje się wnioskodawca, nie spełnia wymogu ustawowego i nie może być dowodem, stwierdzającym niezbędną okoliczność, warunkującą przyznanie prawa do emerytury pomostowej.

W apelacji od powyższego wyroku K. K. (1) wnosił o jego zmianę i przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej, zarzucając:

- sprzeczność ustaleń Sądu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym przez błędne przyjęcie, że nie można stwierdzić, że jest on niezdolny do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych wobec braku orzeczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego ten fakt,

- inne uchybienia, mające wpływ na wynik sprawy, to jest pominięcie zaświadczenia lekarskiego z 9 września 2011 r. i uznanie, że nie stanowi ono orzeczenia lekarza medycyny pracy w rozumieniu art. 9 pkt 3 ustawy o emeryturach pomostowych,

- błędną wykładnię art. 9 tej ustawy w związku z treścią pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy przez przyjęcie, że wyłącznie praca w charakterze maszynisty pojazdów trakcyjnych jest przesłanką do nabycia prawa do emerytury pomostowej podczas gdy w/w przepis jednoznacznie wskazuje, iż uprawnienie to przysługuje pracownikowi wykonującemu prace maszynistów pojazdów trakcyjnych wymienione w pkt 5 załącznika nr 2, w tym również maszynistów wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie jest uzasadniona.

Zgodnie z art. 9 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U.2008.237.1656) pracownik wykonujący prace maszynistów pojazdów trakcyjnych wymienione w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4-7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;

2) ma okres pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych wymienionej w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat;

3) lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych.

Treści odpowiedzi na odwołanie organu rentowego wskazuje na to, że poza sporem jest, iż wnioskodawca udowodnił wymagany 25-letni okres składkowy i nie składkowy i 15 lat pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych.

W ramach uzupełniającego postępowania dowodowego Sąd Apelacyjny przeprowadził na okoliczności związane z treścią zaświadczenia lekarskiego z 9 września 2011 r. dowód z zeznań świadka G. K. – lekarki wystawiającej to zaświadczenie.

Ustalono, że jest ona lekarzem medycyny pracy, zatem osobą kompetentną do wydania orzeczenia w świetle art. 9 pkt 3) powołanej ustawy. Tym niemniej nadal pozostaje niespełniony wymóg orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych. Z zaświadczenia wynika bowiem orzeczenie o niezdolności do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty maszynisty do robót ziemnych i zeznania świadka niczego w tej mierze nie zmieniły.

Apelujący powołuje się na treść załącznika nr 2 do ustawy pkt 5, twierdząc, że obsługiwał wieloczynnościowe i ciężkie maszyny do kolejowych robót budowlanych, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie Przedsiębiorstwa (...) z 21 lipca 2010 r. i w ramach tych prac zajmował także stanowisko specjalisty maszynisty maszyn do robót ziemnych wskazane w zaświadczeniu lekarskim z 9 września 2011 r.

We wskazanym załączniku podany jest wykaz prac w szczególnych warunkach a w pkt 5 wymienia się prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów.

Z zaświadczenia o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach z 21 lipca 2010r. ( k 27 akt rentowych ) wynika, że praca na stanowisku wymienionym w zaświadczeniu lekarskim, to jest specjalisty maszynisty maszyn do robót ziemnych a także - maszynisty maszyn do robot ziemnych wypełniała wnioskodawca tylko pewien okres pracy, natomiast wykonywał on również i inne rodzajowo prace związane z obsługą wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych. Z treści zaświadczenia lekarskiego, niezmienionego zeznaniami świadka, wynika, że wnioskodawca z całego spektrum prac wymienionych w pkt 5 załącznika nie jest zdolny do wykonywania pracy specjalisty maszynisty maszyn do robót ziemnych, co nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych, a taki wymóg wynika jednoznacznie z art. 9 pkt 3 powołanej ustawy.

Wychodząc zatem z wszystkich podanych wyżej założeń na podstawie art. 385 k.p.c. należało oddalić apelację jako bezzasadną.