Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXVC 871/14

POSTANOWIENIE

Dnia 2 października 2015r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXV Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Anna Pogorzelska

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2015r. roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko (...) Bank S.A w W.

o zapłatę

p o s t a n a w i a

zawiesić postępowanie w sprawie na zasadzie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. ze względu na śmierć powoda J. B.

UZASADNIENIE

Z załączonego do akt sprawy odpisu skróconego aktu zgonu o numerze (...) wynika, że powód J. B. zmarł w dniu 12.08. 2015r. w W..

Z uwagi na powyższe zgodnie z treścią art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c., który stanowi, że Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony, Sąd zawiesił postępowanie w sprawie do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego lub do czasu ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Z uwagi na powyższe Sąd postanowił jak na wstępie.

Z/ Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi pozwanego Banku. Odwołać termin rozprawy wyznaczony . na dzień 20 października2015r. , o czym powiadomić pełnomocnika pozwanego.