Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 750/16

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lutego 2017r.

Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział II Karny, w składzie:

Przewodniczący : S. A.

po rozpoznaniu sprawy R. W.

oskarżonego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk

z urzędu

w przedmiocie umorzenia postępowania karnego

p o s t a n a w i a

1.

na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk, art. 496 § 1 i 2 kpk, umorzyć postępowanie karne wobec R. W. , s. S. i N., zd. S., ur. (...) T.

albowiem

jak wynika z odpisu skróconego aktu zgonu oskarżony R. W. zmarł w dniu 31.01.2017r. w K., przy czym oskarżycielka prywatna pismem z dnia 09.02.2017r. odstąpiła od oskarżenia prywatnego wnosząc o umorzenie postępowania wobec zgonu oskarżonego;

2.

na podstawie art. 632a kpk w zw. z art. 622 kpk, zarządzić zwrot kwoty 30 zł (trzydzieści złotych) na rzecz oskarżycielki prywatnej J. B. uiszczonych przez nią tytułem zryczałtowanych wydatków.