Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 810/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia

SA Walentyna Łukomska-Drzymała

Sędzia:

Sędzia:

SA Elżbieta Patrykiejew

SA Jerzy Nawrocki (spr.)

Protokolant

sekr. sądowy Agnieszka Pawlikowska

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. w Lublinie na rozprawie

sprawy z powództwa Z. M.

przeciwko (...)" w W.

o ustalenie

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia
28 czerwca 2016 r., sygn. akt I C 240/15

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od pozwanego (...)"
w W. na rzecz powoda Z. M. kwotę 810 (osiemset dziesięć) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

I A Ca 810/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Lublinie po rozpoznaniu sprawy z powództwa Z. M. przeciwko (...) w W. o ustalenie, że Z. M. jest członkiem (...) w W. i nie zalega z opłatami na rzecz K., mającymi wynikać z uchwały nr(...) (...) (...) (...) z dnia 12 maja 2013 r. w kwocie 400,00 zł oraz z uchwały nr (...) (...) z dnia 29 maja 2011r. w kwocie 300,00 zł, ustalił, że Z. M. jest członkiem (...) w W. i oddalił powództwo w pozostałej części oraz zniósł wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami.

Sąd Okręgowy ustalił, że dniu 16 września 2013 r. Sekretarz (...) (...) (...) T. K. wystawił zaświadczenie, stwierdzające, że Z. M. jest całkowicie rozliczony z K., tak pod względem finansowym, jak również rzeczowym (kopia zaświadczenia - k. 27). Celem wystawienia powyższego zaświadczenia było umożliwienie powodowi przejście do innego k. (...) (zeznania świadków: W. D.-k. 112 , T. K.-k. 112).

W dniu 18 maja 2014r. Walne Zgromadzenie Członków (...) (...) (...) w W. podjęło na podstawie (...) statutu (...) uchwałę nr(...)o wykluczeniu Z. M. z K. — za rażące naruszenie zasad współżycia koleżeńskiego, dobrych obyczajów, zasad etyki, (odpis protokołu - k. 40, kopia wyciągu z uchwały - k. 71)

Z. M. odwołał się od tej uchwały (odwołanie - k. 68-70). Zarząd Okręgowy (...) w B. w dniu 19 stycznia 2015 r., nie uwzględnił jego odwołania (odpis uchwały-k. 41). Z. M. odwołał się do Zarządu Głównego (...), który Uchwałą nr(...)z dnia 28 września 2015 r.:

- uchylił uchwałę Zarządu Okręgowego (...) w B. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie nieuwzględnienia odwołania od uchwały (...) (...) (...) w W. z dnia 18 maja 2013 r. dot. wykluczenia Z. M. z K., oraz

- uchylił uchwałę Walnego Zgromadzenia (...) (...) (...) w W. z dnia 18 maja 2014 r. o wykluczeniu Z. M. z K.. (odpis uchwały — k. 106).

Pismem z dnia 27 maja 2014 r. pozwany wezwał powoda do uregulowania do dnia 18 czerwca 2014 r. należności finansowych względem K., na które składały się:

-

roczna składka członkowska do K. w kwocie 400zł, zgodnie z uchwałą nr (...) (...) nr (...) (...) z dnia 12 maja 2013r.,

-

opłata zamienna za niewykonanie prac gospodarczych w roku gospodarczym 2013/2014 w kwocie 300zł., zgodnie z uchwałą nr (...) (...) nr (...) (...) z dnia 29 maja 2011 r. (kopie wezwania z dowodem doręczenia k. 28, 105-105v).

W dniu 2 lipca 2014 r. Zarząd (...) nr (...) (...) na podstawie (...) Statutu (...) podjął uchwałę o skreśleniu Z. M. z listy członków tego K. - z powodu nieuiszczenia przez powoda opisanych wyżej dwóch opłat na łączną kwotę 700zł.

Doręczając powodowi odpis tej uchwały błędnie pouczono go o możliwości złożenia odwołania do Zarządu Okręgowego (...) w B. (odpis uchwały - k 104).

Powód odwołał się od tej uchwały pismem z dnia 21 lipca 2014 r., zgodnie z tym pouczeniem, do Zarządu Okręgowego (...) w B., (kopia odwołania k. 19-20, dowód doręczenia k. 142, zeznania powoda k. 144v).

Dopiero w dniu 23 lipca 2014 r., a więc po złożeniu przez powoda odwołania, doręczono mu odpis uchwały Zarządu (...) z dnia 2 lipca 2014 r. prawidłowo pouczając go o możliwości odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków K. ( k. 127-128, odpis protokołu - k. 44).

W odpowiedzi na powyższe powód pismem z dnia 24 lipca 2014 r. skierowanym do Zarządu (...) (...) (...) w W. domagał się, aby jego pismo z dnia 21 lipca 2014 r. traktować jako odwołanie do Walnego Zgromadzenia C. K. (...) (...) i podtrzymał dotychczasowe odwołanie. Przesłał jednocześnie kserokopię pierwotnego odwołania (pismo-k. 140, dowód doręczenia - k. 143).

Pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. Zarząd pozwanego poinformował powoda, że w związku z nieodwołaniem się powoda w sposób zgodny z postanowieniami statutu, uchwała Zarządu K. z dnia 2 lipca 2014 r. uprawomocniła się, co miało oznaczać, że z dniem 7 sierpnia 2013r. powód utracił członkostwo w K. poprzez skreślenie na podstawie (...) Statutu, (wezwanie - k 29).

Od dnia 26 września 2013 r. powód jest członkiem niestowarzyszonym (...)(zaświadczenia - k 93, 148).

Powyższy stan faktyczny był w sprawie bezsporny.

Sąd Okręgowy przywołał treść statutu (...), który stanowi m.in. :

-

w (...), że członek k. jest obowiązany terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez walne zgromadzenie

-

w (...), że zarząd k. może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie.

-

w (...), że wykluczenie członka z k. może nastąpić m.in. w przypadku, gdy członek k. rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej (zgodnie z (...) Statutu rozstrzygnięcie w tej sprawie należy do Walnego zgromadzenia)

-

w (...) , że członek skreślony lub wykluczony z k. jest obowiązany wpłacić zaległe składki członkowskie i inne opłaty na rzecz k. w terminie 30 dni od dnia utraty członkostwa, (niekwestionowana kopia statutu - k 82-89v).

Sąd Okręgowy uznał, że w niniejszym sporze dopuszczalna jest droga sądowa. Zgodnie bowiem z treścią art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, w brzmieniu od 21 kwietnia 2014 r., w sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego albo od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne stronom postępowania przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, odwołanie do sądu okręgowego, z zastrzeżeniem art. 42 da ust. 3. Od orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje.

Przed nowelizacją przepis ten miał następujące brzmienie:

„W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może - po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego - dochodzić swoich praw na drodze sądowej”.

W ocenie Sądu Okręgowego, pomimo braku jednoznacznego uregulowania tego zagadnienia, powód w sprawie niniejszej może wystąpić z powództwem o ustalenie zgodnie z art. 189 k.p.c. i na jego podstawie żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Z (...) Statutu Polskiego Związku Łowieckiego wynika, że od uchwał organów Zrzeszenia bądź k., podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje od uchwał zarządu k. do walnego zgromadzenia k., a od walnego zgromadzenia k. do zarządu okręgowego ( statut k. 87v).

O dopuszczalności drogi sądowej w sprawie niniejszej Sąd Okręgowy przesądził w oparciu o pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu z dnia 20 czerwca 2007r. , w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że roszczenie członka k. (...) o ochronę jego członkostwa przed niezgodnym z prawem lub statutem wykluczeniem z k. (...) podlegają rozpoznaniu na drodze sądowej. Nie ma przy tym znaczenia sam sposób sformułowania roszczenia zmierzającego do takiej ochrony w konkretnym przypadku. Drogi sądowej w omawianym zakresie nie wyłączają też przewidziane w art. 33 ust. 5 ustawy z 1995 roku - Prawo łowieckie kompetencje nadzorcze organów statutowych (...) w stosunku do uchwał kół łowieckich.

W konsekwencji Sąd uznał, że powodowi co do zasady przysługiwało powództwo o ustalenie, że pozostaje w stosunku prawnym członkostwa w (...), na podstawie art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego w zw. z art. 189 k.p.c.

Sąd Okręgowy dostrzegając problem związany z nierozpoznaniem odwołania złożonego przez powoda od uchwały z (...). stwierdził, że okoliczność ta skutkuje koniecznością zbadania w sprawie niniejszej zasadności uchwały Zarządu K. z dnia 2 lipca 2014r. o wykreśleniu powoda z listy członków K..

Sąd stwierdził, że wykładnia art. 33 ust. 6 ustawy z 1995 r. - Prawo łowieckie nakazuje przyjąć, że kognicja sądu powszechnego obejmuje także ocenę, czy zastosowana wobec członka k. (...) kara w postaci wykluczenia go z członkostwa w kole była odpowiednia do stwierdzonych uchybień i czy postawione członkowi zarzuty stanowią statutową podstawę wykluczenia. Ponadto Sąd był uprawniony do zbadania dolegliwości wymierzonego środka dyscyplinarnego i jego adekwatności w zaistniałej sytuacji, wskazując, że możliwość wykluczenia członka ze zrzeszenia musi być traktowana restrykcyjnie jako środek o charakterze zupełnie wyjątkowym.

Wobec powyższego stanowiska Sąd dokonał merytorycznej oceny uchwały z dnia (...) i uznał, że jest ona wadliwa gdyż w dacie podejmowania uchwał w sprawie opłat z tytułu członkostwa w K. nie znany był status członkostwa powoda ze względu na wcześniej podejmowane uchwały i nie było jasne, czy w związku z tym powód był zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz K.. Jednocześnie powód dysponował zaświadczeniem z dnia 16 września 2013 r. stwierdzającym, że jest całkowicie rozliczony z K., tak pod względem finansowym, jak również rzeczowym.

W tej sytuacji Sąd uznał, że zastosowanie wobec powoda środka w postaci skreślenia go z listy członków było niewspółmierne do jego postępowania i naruszało postanowienia statutu, na podstawie których go zastosowano.

Sąd wskazał także, że zgodnie z treścią (...) Statutu (...), o ile statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonych statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy (k. 87v). Tym samym, wobec nierozpoznania odwołania powoda do chwili obecnej, zachowuje on status członka K.. W sytuacji zaś kwestionowania przez pozwanego tego stosunku, powód ma interes prawny w uzyskaniu jego potwierdzenia.

Z tych względów Sąd uwzględnił żądanie ustalenia członkostwa powoda w pozwanym K.. Natomiast oddalił powództwo w pozostałym zakresie uznając, że powód nie ma obecnie interesu prawnego, co do pozostałych żądań gdyż interes prawny powoda podlega właściwej ochronie w ramach pierwszego z jego żądań, tj. dotyczącego statusu członkostwa w K..

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 100 zd. 1 k.p.c.

Apelację od tego wyroku wniosło pozwane Koło (...) zaskarżając wyrok w części dotyczącej pkt I i III i zarzucając mu:

1. naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 65 k.c. w zw. z § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego poprzez jego niezastosowanie, skutkujące w konsekwencji błędnym przyjęciem, że członek niestowarzyszony, niezrzeszony w kole łowieckim może być jednocześnie członkiem k. (...), w sytuacji w której zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu dwie wskazane sytuacje wykluczają się wzajemnie, bowiem członek zrzeszenia może być członkiem (...)lub niezrzeszonym w (...)członkiem niestowarzyszonym, co w związku z dobrowolnym wystąpieniem przez powoda Z. M. z pozwanego k. i zarejestrowaniem się z dniem (...) roku jako członek niestowarzyszony, niezrzeszony w(...), wyklucza możliwość jego przywrócenia jako członka pozwanego k. oraz pozbawiło go uprawnień do zaskarżenia uchwał;

2. naruszenie przepisów prawa procesowego, mających istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie:

a) art. 233 § 1 k.p.c. polegające na pominięciu w sprawie istotnej części zebranego materiału dowodowego, a w konsekwencji jego nierozważenie, a to poprzez zupełne pominięcie dowodu z dokumentu w postaci pisma Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w B. z dnia (...) roku, z którego to wynika fakt zarejestrowania się przez powoda Z. M. jako członka niestowarzyszonego, niezrzeszonego w k., która to okoliczność całkowicie wyklucza możliwość przywrócenia członkostwa Z. M. w pozwanym k., z uwagi na jego dobrowolną rezygnację w dniu (...) roku, a więc jeszcze przed jego formalnym wykluczeniem uchwałą pozwanego k.;

b) art. 233 § 1 k.p.c. polegające na zupełnym pominięciu okoliczności, które stanowiły podstawę skreślenia powoda Z. M. z listy członków pozwanegok., a to odmowy uiszczania przez powoda składek członkowskich oraz innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie, do spełnienia których to obowiązków finansowych powód był przez pozwane k. wielokrotnie wzywany, co zgodnie z przepisami statutu stanowi jedną z przesłanek skreślenia członka z listy członków k.i miało zastosowanie w niniejszym stanie faktycznym

c) art. 233 § 1 k.p.c. polegające na dokonaniu jednostronnej oraz dowolnej, a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a to poprzez przyjęcie, że postawione powodowi Z. M. zarzuty zalegania z uiszczaniem opłat na rzecz pozwanego k. nie stanowiły wystarczającej podstawy do wykluczenia go jako członka pozwanego k., w sytuacji w której powód był przez pozwane koło wielokrotnie wzywany do uiszczenia należności finansowych względem k., celowo odmawiając ich uiszczania, a twierdzenia powoda, co do rzekomego niekorzystania z przywilejów członka k. (...) w 2013 roku w świetle załączonych do akt sprawy i wydanych powodowi upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych za wskazany okres, należy uznać za niewiarygodne.

Pozwany wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa. Zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych. Ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I Instancji do ponownego rozpoznania pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Powód wnosił o oddalenie apelacji.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje. Apelacja pozwanego nie jest uzasadniona, chociaż z innych przyczyn aniżeli wskazał w swym uzasadnieniu Sąd Okręgowy.

Na samym początku wskazać należy, że powód wniósł powództwo o ustalenie jego członkostwa w pozwanym K.. Powództwo to zostało wytoczone na podstawie art. 189 kpc, który stanowi, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w sytuacji gdy powód jednoznacznie określa swoje żądanie jako żądanie ustalenia swojego członkostwa w Kole (...), wobec podważania przez Zarząd jego prawa jako członka, i wskazuje jako podstawę swojego żądania art. 189 kpc, to oczywistym jest, że droga sądowa jest w sprawie dopuszczalna. Wynik zaś takiego postępowania ma przesądzić czy powód jest członkiem K. , czy nie. Jednakże kognicja Sądu w takiej sprawie ogranicza się wyłącznie do badania tego zagadnienia, o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia.

Postępowanie niniejsze jako oparte na art. 189 kpc należy odróżnić od postępowania wszczętego wskutek odwołania członka K. od uchwały organów K. w sprawie utraty członkostwa wk.wszczętego na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.

Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy przepis ten wprowadzony został na podstawie ustawy nowelizacyjnej, która weszła w życie 21 kwietnia 2014r. [Dz.U.2014.228 ].

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie IV CZ 102/16 stwierdził, że odwołanie w sprawie utraty członkostwa w kole łowieckim oraz nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowickiem wniesione w trybie art. 33ust.6 ustawy prawo łowieckie, sąd okręgowy rozpoznaje jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o apelacji.

Jak wskazał dalej Sąd Najwyższy użycie w art. 33 ust. 6 prawa łowieckiego formuły "odwołanie", przy jednoczesnym przełamaniu wynikającej z art. 16 k.p.c. zasady domniemania właściwości rzeczowej sądów rejonowych i ustanowieniu właściwości rzeczowej sądu okręgowego, oznacza wprowadzenie w sprawach z zakresu prawa łowieckiego swoistego środka zaskarżenia, obwarowanego terminem, przysługującego od decyzji organów korporacyjnych, inicjującego postępowanie sądowe. Wyraźne wyłączenie skargi kasacyjnej od orzeczenia sądu okręgowego oznacza w sposób niewątpliwy, że sąd ten działa jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o apelacji (art. 367 i nast. w związku z art. 3981 § 1 k.p.c.).

W ocenie Sądu Apelacyjnego wobec powyższego poglądu stwierdzić należy, że po nowelizacji prawa łowieckiego ustawą z dnia 12 grudnia 2013r., która weszła w życie z dniem 21 kwietnia 2014r. , możliwość badania przez Sąd merytorycznej zasadności uchwały K. (...)w sprawie wykreślenia dotychczasowego członka k. z listy członków, jest dopuszczalne wyłącznie w trybie postępowania wszczętego na podstawie art. 33 ust. 6 prawa łowieckiego, a więc w sprawie odwołania się od takiej uchwały do Sądu, w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie i to po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego.

Uchwała o wykreśleniu powoda z listy członków k. (...)została podjęta w dniu (...) co oznacza, że jej merytoryczna zasadność mogła zostać poddana badaniu przez Sąd wyłącznie w trybie art. 33 ust. 6 prawa łowieckiego. Takie jednak postępowanie w sprawie się nie toczyło.

Spór pomiędzy stronami niniejszego procesu nie dotyczył – bo nie mógł, zasadności czy bezzasadności wykreślenia powoda z listy członków K..

Powód wnosząc pozew o ustalenie, że nadal pozostaje członkiem K. wskazywał okoliczności, z których wynikało, że uchwała z dnia (...) o wykreśleniu go z listy członków K. jest nieprawomocna. Pozwany zaś kwestionował to stanowisko twierdząc, że uchwała z dnia (...) uprawomocniła się wobec jej niezaskarżenia przez powoda (pismo K. z dnia (...)).

W tym stanie sprawy uznać należy, że powód miał interes prawny w rozumieniu art. 189 kpc do wystąpienia z powództwem o ustalenie jego członkostwa w pozwanym K. w celu wyeliminowania niepewności co do jego statusu prawnego.

Jednakże w postępowaniu tym Sądowi nie przysługiwała kognicja do badania merytorycznej zasadności podjętej uchwały o skreśleniu powoda z listy członków, gdyż taka ocena mogłaby być przeprowadzona jedynie w przypadku odwołania powoda od uchwały z dnia (...) w trybie art. 36 ust. 6 ustawy prawo łowieckie.

Sąd winien ograniczyć badanie żądania powoda do ustalenia czy podjęta w dniu (...)uchwała zarządu K. jest prawomocna wobec jej niezaskarżenia przez powoda , czy nie jest prawomocna. I w oparciu o to ustalenie wydać wyrok.


Z poczynionych w sprawie ustaleń Sądu Okręgowego jednoznacznie wynika, że uchwała zarządu K. z dnia (...) nie jest prawomocna gdyż została doręczona powodowi z wadliwym pouczeniem o sposobie wniesienia odwołania. Powód zgodnie z pouczeniem jakie otrzymał wraz z uchwałą, zaskarżył ja w trybie wewnątrzorganizacyjnym, ale jego odwołaniu nie nadano biegu i nie rozpoznano go w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym.

Sąd Okręgowy zasadnie przywołał orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie I A Ca 387/13 SA w Lublinie, w którym Sąd Apelacyjny wyraził pogląd, że skierowanie odwołania w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym do organy niewłaściwego zobowiązuje organ, który otrzymał odwołanie, do przekazania go organowi właściwemu do rozpoznania tego rodzaju spraw w celu jego rozpoznania. Sąd Apelacyjny w obecnym składzie pogląd ten podziela.

W okolicznościach sprawy niniejszej stanowisko jest tym bardziej uzasadnione, że po ponownym doręczeniu powodowi uchwały z dnia (...) już z prawidłowym pouczeniem, powód odpowiedział na nie wnioskując o przekazanie i rozpoznanie złożonego przez niego odwołania w trybie właściwym, czego zarządK.nie uczynił.

W tym stanie sprawy stwierdzić należy, że wobec nie nadania biegu odwołaniu powoda od uchwały Zarządu K. z dnia (...) o wykreśleniu powoda z listy członków K., uchwała ta nie jest prawomocna. Zgodnie bowiem z treścią (...) Statutu (...), złożenie odwołania w trybie i terminie określonych statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy.

Skoro zatem powód wniósł odwołanie od uchwały o wykreśleniu go z listy członków K. w trybie, o jakim został pouczony przy doręczeniu uchwały, uznać należy, że skutecznie zaskarżył uchwałę i do czasu rozpoznania jego odwołania przez organ odwoławczy uchwała nie podlega wykonaniu. Powód zatem nadal pozostaje członkiem K..

Nie jest uzasadniony zarzut nieuwzględnienia przez Sąd pisma Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w B. z dnia (...) roku, z którego to wynika fakt zarejestrowania się przez powoda Z. M. jako członka niestowarzyszonego, niezrzeszonego w kole łowieckim.

Z treści cytowanego dokumentu [k. 93], wynika jedynie, że powód od dnia 26 września 2013r. jest zarejestrowany w rejestrze niestowarzyszonych

członków (...). Nie przesądza jednak o tym aby powód zrzekł się członkostwa w K.. Sam powód taką okoliczność podważył i zaprzeczył, aby zrzekł się członkostwa w K..

Co więcej członkostwo powoda w K. było już wcześniej przedmiotem sporu pomiędzy stronami co wynika z ustaleń faktycznych. Powyższe zapisy mogły zatem wynikać z faktu wcześniejszych, nieprawomocnych uchwał dotyczących wykluczenia powoda z K., które ostatecznie zostały uchylone.

Wreszcie wskazać należy, że gdyby powód sam zrzekł się członkostwa w K. we wrześniu 2013r., to brak jest logicznego uzasadnienia podejmowania przez Zarząd K. uchwały o jego wykreśleniu w dniu (...)

W tym stanie sprawy wyrok Sąd Okręgowego uwzględniający roszczenie powoda o ustalenie jego członkostwa w K., jest zgodny z prawem. Apelacja pozwanego jest zatem bezzasadna, co skutkowało jej oddaleniem na podstawie art. 385 kpc.

Na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w zw. z art. 108 § 1 kpc i w zw. z § 20 i § ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie [Dz.U. 2015. 1800] Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda 810zł tytułem kosztów pomocy prawnej, przyjmując stawkę minimalną w kwocie 1080zł, tak jak w przypadku innych roszczeń niemajątkowych.