Pełny tekst orzeczenia

I ACz 2144/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 grudnia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Mariola Głowacka

SA Bogdan Wysocki

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko B. K.

o rozwód

na skutek zażalenia powódki

na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

z dnia 20 listopada 2013 roku, sygn. akt: I 2 C 1472/13

postanawia:

zażalenie oddalić.

SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA B. Wysocki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący zwrócił powódce pozew. W motywach rozstrzygnięcia wyjaśnił, że powódka nie uzupełniła braków formalnych pozwu poprzez przedłożenie odpisu pozwu, sprecyzowanie żądania w zakresie wysokości alimentów i sposobu ustalenia kontaktów pozwanego z dziećmi.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła powódka, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Zielonej Górze do dalszego prowadzenia. Skarżąca nie kwestionowała faktu, że braków nie uzupełniła w terminie, a takie jej postępowanie wywołane było chorobą.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się nieuzasadnione.

Stosownie do treści przepisu art. 130 § 2 kpc, przewodniczący zwraca pismo procesowe stronie, jeżeli nie może ono otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty. Kodeks nie określa bliżej używanego pojęcia warunków formalnych, niespełnienie których uzasadnia ich usunięcie w trybie określonym w art. 130 k.p.c. Na ogół zgodnie przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, że przez braki formalne, możliwe do usunięcia w omawianym trybie, rozumiane są wymagania ogólne pism procesowych, określone w art. 126-129 k.p.c. i warunki ustanowione dla poszczególnych rodzajów pism (np. art. 187 k.p.c.). Chodzi zatem o naruszenie warunków formalnych pisma procesowego.

Trafnie przyjął Sad Okręgowy, że przedłożony przez powódkę pozew był dotknięty brakami formalnymi, które należało uzupełnić. Ponieważ powódka nie uczyniła tego w zakreślonym terminie, to spełnione zostały warunki do dokonania zwrotu pozwu. Przyczyny, jakie spowodowały niewykonanie zobowiązania przez powódkę w terminie nie miały istotnego znaczenia.

Na marginesie zauważyć należy, że nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby po zwrocie pozwu wystąpić ponownie do Sądu z kolejnym powództwem o rozwód.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 398 k.p.c.

SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA B. Wysocki