Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ko 516/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 września 2013 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Wojciech Kolanko

Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Kowalczyk

pod nieobecność Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 13.09.2013 r.

w sprawie z wniosku Ministra Sprawiedliwości

o stwierdzenie nieważności wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w K. z dnia 10 lutego 1949 r.

kwestii właściwości

na podstawie art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34 poz. 149) oraz art. 35 § 1 kpk

p o s t a n a w i a

stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu w T. Wydział II Karny

UZASADNIENIE

Do Sądu Okręgowego w K.wpłynął wniosek Ministra Sprawiedliwości o stwierdzenie nieważności wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w K. z dnia 10 lutego 1949 r. sygn. akt: Sr 71/49 wydanego wobec J. K.. Wniosek Ministra Sprawiedliwości wskazywał, iż przypisany skazanej czyn był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Stosownie do treści art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34 poz. 149) Miejscowo właściwy do twierdzenia nieważności jest sąd, w którego okręgu, określony przepisami obowiązującymi w dniu wejścia w życie ustawy, wydane zostało przez organ I instancji orzeczenie będące przedmiotem postępowania o unieważnienie. Objęty wnioskiem wyrok został wprawdzie wydany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w K., ale działający na sesji wyjazdowej w T.. Jako miejsce wydania wyroku wskazano T.. W tej sytuacji właściwym do wydania orzeczenia w sprawie jest Sąd Okręgowy w T., w którego okręgu zapadł wyrok będący przedmiotem postępowania o unieważnienie.

Mając na uwadze powyższe należało orzec, jak w sentencji.