Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X C 1360/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2017r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział X Cywilny,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Anna Kabzińska,

Protokolant: praktykant H. S.,

po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017r. w Olsztynie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa K. B.,

przeciwko S. P. i A. R.,

o zapłatę,

I. zasądza od pozwanej S. P. na rzecz powódki kwotę 100 (sto) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanej A. R. na rzecz powódki kwotę 100 (sto) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

III. oddala powództwo w pozostałej części w stosunku do obu pozwanych,

IV. znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami.

SSR Anna Kabzińska

Zarządzenie/

1. (...)

2. (...)

O., 28 lipca 2017r.