Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 29/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Julita Aronowicz

Protokolant Krystyna Gołębiewska

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 r. w Wysokiem Mazowieckiem

sprawy z powództwa M. Z. (1)

przeciwko M. Z. (2)

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

I.  Ustanawia z dniem 01 kwietnia 2016 r. rozdzielność majątkową pomiędzy M. Z. (1) i M. Z. (2), małżonkami od dnia 31 maja 1997 r. , których akt małżeństwa został zapisany w księdze małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w N. za numerem (...) ;

II.  Odstępuje od obciążania pozwanego nieuiszczonymi kosztami sądowymi i koszty te przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt III RC 29/16

UZASADNIENIE

Powódka M. Z. (1) w pozwie skierowanym przeciwko M. Z. (2) domagała się ustanowienia rozdzielności majątkowej powódki i pozwanego, wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu 31 maja 1997 r. Powódka domagała się również zasądzenia na jej rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu podała, że strony zawarły związek małżeński w dniu 31 maja 1997 r. Pozwany od kilku lat nałogowo pije alkohol, a problem nasilił się od stycznia 2015 r. M. Z. (2) nie chce podjąć terapii, zachowuje się agresywnie wobec żony i dzieci, ponadto wedle powódki jest także uzależniony od pornografii. Dalej M. Z. (1) wskazała, że pozwany nie przyczynia się do utrzymania rodziny, trwoni pieniądze na alkohol, zabiera powódce pieniądze, które otrzymuje ona z opieki społecznej. M. Z. (2) podejmuje nieprzemyślane i nierozsądne decyzje, zaś powódka obawia się, że pozostanie z dziećmi bez środków do życia, a także zmuszona będzie do spłaty ewentualnych długów zaciągniętych przez pozwanego. M. Z. (1) podała również, że pozwany doprowadził do wyprzedania inwentarza, a także części maszyn z gospodarstwa, będącego własnością stron.

Pozwany M. Z. (2) w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu swego stanowiska podniósł, że powódka nie udowodniła, aby istniały ważne powody uzasadniające ustanowienie przymusowego ustroju majątkowego miedzy małżonkami. Przyznał, że ma problemy z alkoholem, ale nie w takim rozmiarze i skutkach, jak opisuje powódka. Wskazał, że dobrowolnie uczęszcza na terapię, nie jest agresywny wobec żony i dzieci, nie jest uzależniony od pornografii, nie trwoni pieniędzy na alkohol. Podał, że pracuje, zajmuje się malowaniem zniczy, a uzyskiwane wynagrodzenie przeznacza na potrzeby rodziny. Powódka nie pracuje i gdyby nie praca pozwanego rodzina stron nie miałaby środków na utrzymanie. Dalej M. Z. (2) wskazał, że nie ma żadnych zobowiązań i długów wobec osób trzecich, jego dotychczasowe zachowanie nie daje podstaw do obaw powódki o spłatę ewentualnie mogących powstać w przyszłości zobowiązań. Pozwany podniósł, że sprzedaży inwentarza z gospodarstwa dokonała powódka, ona też pobiera dopłaty unijne, czego pozwany nie podważa.

Na rozprawie w dniu 02 marca 2017 r. M. Z. (1) sprecyzowała, że domaga się ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wytoczenia powództwa - 01 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

Powódka M. Z. (1) i pozwany M. Z. (2) są małżeństwem od dnia 31 maja 1997 r. (k. 4). Strony mają czworo dzieci – R., M., B. i Z. (k. 5, 6). Ich majątek nieruchomy stanowi gospodarstwo rolne położone na terenie gminy N., które nabyli w drodze umowy o dożywocie (k. 7 - 9). Małżonkowie Z. nie zawierali umów majątkowych małżeńskich, pozostają w ustroju wspólności ustawowej.

Strony niniejszego procesu są skonfliktowane i pozostają w stanie separacji faktycznej. Aktualnie przez Sądem Okręgowym w Łomży toczy się sprawa z powództwa M. Z. (2) przeciwko M. Z. (1) o rozwód (sygn. akt I C 564/16), postępowanie jest zawieszone, jednakże powódka twierdzi, że jest zdecydowana na rozwód.

Małżonkowie Z. nie prowadzą wspólnie gospodarstwa rolnego, ani innej działalności. Mają oddzielne kuchnie i sypialnie. Strony nie mają wspólnych pieniędzy, każde z nich samodzielnie dysponuje swoimi funduszami. Powódka ma oddzielne konto, na które wpływają świadczenia rodzinne, zaś pozwany ma oddzielne konto, do którego upoważnił siostrę, a nie żonę. W przeszłości M. Z. (2) miał długi wobec instytucji finansowych, KRUS, dostawcy energii, operatora telefonii z powodu nieterminowego regulowania zobowiązań. Powódka niejednokrotnie regulowała zadłużenia męża. Znaczne sumy z budżetu domowego pozwany przeznaczał na alkohol.

M. Z. (1) zajmuje się dziećmi, pozwany wykazuje nikłe zainteresowanie rodziną i dziećmi. Często przebywa poza domem, przez pewien okres czasu w roku 2016 nie mieszkał z powódką we wspólnym domu. M. Z. (2) nie łożył wystarczających środków finansowych na rzecz swych małoletnich dzieci, co było powodem wytoczenia przez M. Z. (1), reprezentująca dzieci, powództwa o zasądzenie alimentów. Nieprawomocnym wyrokiem częściowym z dnia 02 marca 2017 r., wydanym w sprawie III RC 30/16, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem zasądził alimenty od M. Z. (2) na rzecz jego małoletnich dzieci R. Z. i M. Z. (3) w kwocie po 300 zł miesięcznie, a na rzecz małoletnich B. Z. i Z. Z. (2) w kwocie po 200 zł miesięcznie, łącznie 1.000 zł za następujące okresy – kwiecień 2016 r., lipiec 2016 r. i 01 – 23 sierpnia 2016 r., zaś postępowanie w części dotyczącej żądania zasądzenia alimentów za okres od 24 sierpnia 2017 r. zostało zawieszone, stosownie do regulacji zawartej w art. 445 § 2 kpc.

Pozwany jest osobą uzależnioną od alkoholu. Przez tutejszy Sąd został zobowiązany do podjęcia leczenia odwykowego w formie ambulatoryjnej (postanowienie z dnia 08 grudnia 2016 r., sygn. akt III RNs 21/16, obecnie III Alk 10/17). M. Z. (2) zgłosił się do (...) od Alkoholu w W. Mazowieckiem (k. 29). Nadużywanie alkoholu przez pozwanego i jego nieprawidłowe zachowanie wobec rodziny było powodem wszczęcia przez tut. Sąd w dniu 11 kwietnia 2016 r. postępowania o ograniczenie M. Z. (2) władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (sygn. akt III Nsm 38/16). Postępowanie w tej sprawie jest zawieszone z uwagi na toczącą się sprawę o rozwód pomiędzy stronami, na zasadzie art. 445 1 § 2 kpc.

Powyższe ustalono na podstawie: wyjaśnień i zeznań powódki M. Z. (1) (czas nagr. od 00:06:47, k. 31 – 32, k. 78 v., czas nagr. od 00:02:14, k. 169 v.), zeznań świadków – M. G. (k. 78 v. – 79), G. T. (k. 79 – 78 v.), A. F. (k. 78 v.), D. K. (czas nagr od 00:01:46, k. 157 – 159), odpisu skróconego aktu małżeństwa stron (k. 4 ), odpisów skróconych aktów urodzeń dzieci stron (k. 5 - 6), wypisu aktu notarialnego Rep. A Nr (...) (k. 7 – 9), decyzji Wójta Gminy N. (k. 14, 30), decyzji Ośrodka Pomocy (...) w N. (k. 15 – 17), zaświadczeń PZP i (...) dot. pozwanego (k. 29),zaświadczenia o zadłużeniu w KRUS (k. 34),wezwań do zapłaty (k. 60 - 76), dowodu wpłaty na rzecz KRUS (k. 105), akt spraw tut. Sądu I. N. 38/16, III RC 30/16 i III Alk 10/17.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Roszczenie powódki o ustanowienie rozdzielności majątkowej zasługuje na uwzględnienie.

Art. 52 § 1 kro stanowi, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Z kolei § 2 tego artykułu stanowi, że rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Ustawa nie definiuje pojęcia ważne powody zawartego w powołanym powyżej przepisie, jego rozumienie kształtuje doktryna i judykatura. Ważne powody dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej to okoliczności sprawiające, że w konkretnej sytuacji wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego małżonka i dobru założonej przez małżonków rodziny. Mogą to być okoliczności natury majątkowej, takie jak trwonienie majątku, nieprzyczynianie się do powstania majątku wspólnego, zatrzymanie majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczanie współmałżonka do korzystania z niego oraz okoliczności natury niemajątkowej, powodujące, że wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Taką sytuacją jest stan faktycznej separacji małżonków, jeżeli nie ma charakteru przejściowego.

Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że zaistniały ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami, z datą, jak żądała powódka – 01 kwietnia 2016 r.

Sąd analizując materiał dowodowy zebrany w sprawie doszedł do wniosku, że już w dacie 01 kwietnia 2016 r. i w dalszym okresie czasu, aż do wydania wyroku, małżonkowie Z. pozostawali w separacji faktycznej. Pozwany M. Z. (2) nadużywał alkoholu, co powodowało rozkład pożycia rodzinnego i negatywnie wpływało na budżet domowy stron, bowiem pozwany znaczne sumy pieniędzy przeznaczał na alkohol. M. Z. (2) w odpowiedzi na pozew sam przyznał, że ma problem z alkoholem, jednakże zaprzeczył, aby trwonił pieniądze na alkohol. Fakt nadużywania alkoholu przez pozwanego wynika przede wszystkim z materiału dowodowego zebranego w aktach sprawy III Alk 10/17, a także z zeznań świadków – M. G., G. T., A. F., D. K.. Świadek G. T. zeznała, że M. Z. (2) miał długi w sklepach zaciągnięte na alkohol i papierosy, jeden z tych długów w kwocie ok. 100 zł spłaciła powódka (k. 79 – 79 v.). Sąd nie znalazł podstaw, aby zeznaniom tym odmówić waloru wiarygodności. Pozwany M. Z. (2), jak wynika z dokumentów złożonych przez powódkę (k. 60 – 76) wielokrotnie nie spłacał różnego rodzaju zadłużeń, wzywany był do uregulowania należności. M. Z. (1) twierdziła, że spłacała długi męża, na ten cel pożyczała pieniądze od M. G., a następnie oddawała ze środków pochodzących z dopłat unijnych. Twierdzenia powódki potwierdziła w swych zeznaniach świadek M. G..

Za ustanowieniem rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami przemawia również fakt finansowego rozdzielenia się stron, jak również brak wspólnego łoża i stołu. Rozdzielenie się stron w zasadzie we wszystkich aspektach życia małżeńskiego potwierdzają przesłuchanie świadkowie – M. G. („…Relacje pomiędzy małżonkami są bardzo złe…, pozwanego całymi dniami nie ma w domu…, z tego co mówi powódka to małżonkowie rozdzielili się ze wszystkim…”), G. T. („…Małżonkowie Z. żyją ze sobą bardzo źle…, Większość czasu pozwany spędza poza domem…, Z tego co widzę i z tego co mówi M. to strony nie żyją jak małżeństwo…”), A. F. („…Rodzina jest skonfliktowana. Był taki czas, że pan Z. wyprowadził się…, Małżonkowie mają oddzielne finanse. Pan Z. ma oddzielne konto, pani Z. oddzielne, na które wpływają środki…”), D. K. („…do siostry się wyprowadził. Ale w domu tez przebywał na weekendy…, Wystawiła ma łóżko do kuchni. Nie wróciła sytuacja z przed separacji…”) Sąd nie znalazł podstaw, aby te zeznania kwestionować.

Reasumując, Sąd uznał, że separacja faktyczna małżonków Z., ich skonfliktowanie, brak wspólnych finansów, interesów, inwestycji, brak wspólnego pożycia, problem alkoholowy pozwanego stanowią ważne powody do ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami, istniejące już w dacie 01 kwietnia 2016 r. W ocenie Sądu ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami nie sprzeciwia się dobru ich rodziny. Nie zostało też w sprawie wykazane, aby istnieli wierzyciele, których interesy naruszone zostałyby poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w wyroku na podstawie art. 52 § 1 i 2 kro.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.