Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 200/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2015 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Krystian Markiewicz

Protokolant:

Grzegorz Pawelczyk

po rozpoznaniu w dniu 09 września 2015 r. w Katowicach

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta C.

o zapłatę i o ukształtowanie

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda na rzecz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.