Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 297/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 czerwca 2017r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

SO Wioletta Sychniak

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko K. B. i I. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 16 listopada 2016r. sygn. akt I C 455/16

1.oddala apelację;

2.zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. B. i I. B. kwoty po 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.