Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 715/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa H. (...) w W.

przeciwko J. G.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 10 stycznia 2017 roku, sygn. akt I C 623/16

oddala apelację.