Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 930/17

POSTANOWIENIE
z dnia 19 maja 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 19 maja 2017 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 08
maja 2017 r. przez Wykonawcę GE Medical Systems Polska sp. z o.o. (ul. Wołoska 9, 02-
583 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Uniwersytecki
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku (ul. J. Waszyngtona 17,
15-274 Białystok)

przy udziale Wykonawcy TMS sp. z o.o. (ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa)
zgłaszającego przystąpienie do postepowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawcy GE Medical Systems Polska sp. z o.o. (ul. Wołoska 9, 02-583
Warszawa) kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Białymstoku.


Przewodniczący: …………………………….

Sygn. akt: KIO 930/17

U z a s a d n i e n i e
Zamawiający Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
dostawa tomografu komputerowego 64-rzędowego w zestawie z 2 stacjami lekarskimi wraz z
instalacją.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 26 kwietnia 2017 roku w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 081-155808.
Odwołujący – GE Medical Systems Polska sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił
Zamawiającemu, że dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty oraz w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje
określonych rozwiązań technicznych, charakterystycznych dla wyrobów konkretnego
producenta, czym uniemożliwił złożenie oferty Odwołującemu; określił sposób oceny ofert w
kryterium „parametry techniczne” w sposób nieobiektywny, nieproporcjonalny, sprzeczny z
zasadą przejrzystości, równego traktowania i uczciwej konkurencji. Odwołujący zarzucił
Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP, a także art. 5 k.c.
w zw. z art. 14 ustawy PZP.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmian w SIWZ zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia odwołania.
18 maja 2017 roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł pismo, w
którym oświadczył, że cofa odwołanie.
Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.) postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8
zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).


Przewodniczący: ……………………..