Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1035/17
KIO 1037/17

POSTANOWIENIE
z dnia 9 czerwca 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak
Członkowie: Aneta Mlącka
Andrzej Niwicki
wobec cofnięcia w dniu 8 czerwca 2017 r., przed otwarciem rozprawy odwołań wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A) w dniu 25 maja 2017 r. przez Odwołującego MAXTO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Willowa 87, 32-085
Modlniczka (sygn. akt KIO 1035/17);
B) w dniu 25 maja 2017 r. przez Odwołującego Asseco Data Systems Spółka
Akcyjna, ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia (sygn. akt KIO 1037/17)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Ministerstwo Sprawiedliwości, Al.
Ujazdowskie 11, 02-567 Warszawa
przy udziale
wykonawcy Asseco Data Systems Spółka Akcyjna, ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1035/17 po
stronie Odwołującego
wykonawcy MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-
Akcyjna, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczk zgłaszającego przystąpienia do postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 1037/17 po stronie Odwołującego
wykonawcy Comarch Polska Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1035/17 oraz
sygn. akt KIO 1037/17 po stronie Zamawiającego

postanawia:
1. Umarza postępowanie odwoławcze w sprawach połączonych z odwołań wniesionych
przez wykonawców: MAXTO Sp. z o.o. Sp. k-a z siedzibą w Modlniczce (sygn. akt KIO
1035/17), Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni (sygn. akt KIO 1037/17).
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 27 000 zł 00
gr. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonych
wpisów, w tym kwoty 13 500 zł. 00 gr. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy) na rzecz Odwołującego MAXTO Sp. z o.o. Sp. k-a z siedzibą w Modlniczce oraz
kwoty 13 500 zł. 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz
Odwołującego Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………
Członkowie: ……………………………
……………………………

Sygn. akt: KIO 1035/17
KIO 1037/17

U z a s a d n i e n i e
W postępowaniu odwoławczym wywołanym odwołaniami na czynności Zamawiającego –
Ministerstwa Sprawiedliwości w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw
sądowych w sądach powszechnych (nr referencyjny BA-F-II-3710-13/17), ogłoszonym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2017 r., 2017/S 064-110058,
Odwołujący – MAXTO Sp. z o.o. Sp. k-a z siedzibą w Modlniczce (sygn. akt KIO 1035/17),
oraz Odwołujący - Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni (sygn. akt KIO 1037/17),
złożyli oświadczenia o wycofaniu odwołań wniesionych w dniu 25.05.2017 r. na treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczenia złożone zostały przez Odwołujących się w sprawach połączonych do
wspólnego rozpoznania przed otwarciem rozprawy, tj. w dniu 8 czerwca 2017 r. przez osoby
umocowane do reprezentowania spółek.
Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając złożone odwołania na posiedzeniu niejawnym
prowadzonym bez udziału stron w dniu 9 czerwca 2017 r. stwierdziła, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.), Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołujących 90% kwoty
uiszczonych w łącznej wysokości 30.000,00 zł. wpisów.


Przewodniczący: ………………………………
Członkowie: ………………………………
………………………………