Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO 1068/17
POSTANOWIENIE
z dnia 14 czerwca 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś
Członkowie: Agata Mikołajczyk
Aneta Mlącka
Protokolant: Piotr Cegłowski
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 14 czerwca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2017 r. przez wykonawcę: W. T. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą T.-B. Z. R.-B., (…)

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w G., (…)

przy udziale:
1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: B. D. prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą B. U. O. B. D., (…); D. S.A., (…) zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
2. wykonawcy A. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. I. A. K., (…)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1) umarza postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy: W. T. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
T.-B. Z. R.-B., (…) kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy)
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ……………………………

Członkowie: ….…………………………

…………………………….

Sygn. akt KIO 1068/17
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w G. – prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:
1. Zadanie nr 13749 - budowa garażu dla 15 pojazdów oraz budowa wiaty dla 5 pojazdów w
kompleksie wojskowym w R.; 2. Zadanie nr 13740 - budowa parku sprzętu technicznego na
terenie kompleksu wojskowego w R.; 3. Zadanie nr 13757 - budowa kontenerowej stacji
paliw w kompleksie wojskowym R.. Znak sprawy: 3/IV/2017 – na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „ustawa” lub
„Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 28172-2017 z dnia 20 lutego 2017 r.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwołujący – W. T. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą T.-B. Z. R.-B. z
siedzibą w P. – wniósł odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez wykonawcę A. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. I. z siedzibą
w L., zwany dalej wykonawca A. K. lub wykonawca. Wskazał, że wykonawca podlega
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta uznaniu za odrzuconą.
Zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy Pzp:
1. art. 24 ust. 1 pkt 12 przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy A. K., mimo że
wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale XI ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze SIWZ;
2. art. 24 ust. 1 pkt 16 przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy A. K., mimo że
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu, ewentualnie
art. 24 ust. 1 pkt 17 przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy A. K., mimo że
wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. art. 91 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 4 przez wybór najkorzystniejszej oferty podlegającej
uznaniu za odrzuconą;

4. art. 7 ust. 3 przez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej,
a przez to udzielenie zamówienia wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy
wykonawcy A. K., pomimo że złożona przez tego wykonawcę oferta powinna zostać
uznana za odrzuconą, jako złożona przez wykonawcę, który winien zostać wykluczony z
postępowania;
5. art. 7 ust. 1 przez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
niezapewniający uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przez
zaniechanie wykluczenia wykonawcy A. K., uznania za jego oferty za odrzuconą oraz
wybór jako najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy, a także przez zaniechanie wyboru
oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej;
6. art. 7 ust. 2 przez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
niezapewniający bezstronności i obiektywizmu przez zaniechanie wykluczenia
wykonawcy A. K., uznania jego oferty za odrzuconą oraz wybór jako najkorzystniejszej
oferty tego wykonawcy, a także przez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako
oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania,
2. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez
wykonawcę A. K.,
3. nakazanie Zamawiającemu wykluczenia z postępowania wykonawcy A. K.,
4. dopuszczenie i przeprowadzenie na rozprawie wskazanych w odwołaniu dowodów,
5. orzeczenie o kosztach postępowania według norm przepisanych oraz z uwzględnieniem
rachunków złożonych w toku postępowania odwoławczego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: B. D. prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą B. U. O. B. D. z siedzibą w P.; D. S.A. z siedzibą w P.
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego; oraz
wykonawca A. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. I. A. K. z siedzibą w L.
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego –
wobec spełnienia wymagań ustawowych przystąpienia – stali się uczestnikami postępowania
odwoławczego.

W dniu 12 czerwca 2017 r. zamawiający przesłał Krajowej Izbie Odwoławczej za
pośrednictwem faksu informację, „(…) że unieważnia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, tj. firmy P. I. A. K., (…), z dnia 22.05.2017 r., w związku z odwołaniem
wniesionym w dniu 29.05.2017 r., na czynność Zamawiającego, dotyczącą wyboru oferty

najkorzystniejszej i dokona czynności ponownego badania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (…)”.
W dniu 14 czerwca 2017 r. (przed rozpoczęciem posiedzenia z udziałem stron
i uczestników postępowania odwoławczego) odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej pismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie wniesione w dniu 29 maja
2017 r. Jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego i zwrot 90% wpisu
od odwołania na wskazany rachunek bankowy.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron
i uczestników postępowania odwoławczego, w obecności jedynie uczestnika
postępowania odwoławczego A. K., uznała, jak niżej.

Na skutek cofnięcia odwołania wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania
odwoławczego na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp (Odwołujący może cofnąć odwołanie
do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.
Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.).
Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu
zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane
z jego wniesieniem.
W takim przypadku, Izba jest zobowiązana do umorzenia postępowania
odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
Cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy (rozpoczęciem
posiedzenia), zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego
art. 187 ust. 8 ustawy Pzp i nakazała dokonanie zwrotu odwołującemu 90% wpisu.
Na marginesie sprawy Izba wskazuje, że oświadczenie złożone przez uczestnika
postępowania odwoławczego, wnioskującego o odrzucenie odwołania zgodnie z § 13 ust. 2
pkt 2 regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, na podstawie art. 181 (wł.
180) ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp z uzasadnieniem, że w postępowaniach o wartości zamówienia
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
(poniżej progów unijnych), odwołanie przysługuje wyłącznie od wyboru oferty
najkorzystniejszej, a tymczasem odwołanie wniesiono z powodu zaniechania zamawiającego
wykluczenia uczestnika postępowania odwoławczego z postępowania o udzielenie
zamówienia i zaniechania uznania jego oferty za odrzuconą – nie mogło zostać
uwzględnione. Również nie mógł zostać uwzględniony sprzeciw uczestnika postępowania

odwoławczego wniesiony na podstawie doręczonego mu pisma zamawiającego z dnia
12.06.2017 r., z którego wynika, że zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej (uczestnika postępowania odwoławczego), w związku z odwołaniem
wniesionym w dniu 29.05.2017 r. i dokona czynności ponownego badania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Informacja zamawiającego przekazana Izbie w dniu 12 czerwca 2017 r. za
pośrednictwem faksu o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej firmy P. I.
A. K. z dnia 22.05.2017 r., w związku z odwołaniem wniesionym w dniu 29.05.2017 r. na
czynność zamawiającego dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonaniu czynności
ponownego badania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nie stanowi
odpowiedzi zamawiającego na odwołanie uwzględniającej w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu w rozumieniu ustawy Pzp, zarówno co do formy, jak i treści informacji. Przepis
art. 186 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie.
Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Oświadczenie
zamawiającego o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu ma
charakter stanowczy i jednoznaczny, wskazujący uwzględnienie zarzutów w całości ze
skutkami wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu – co nie wynika z informacji
przekazanej za pośrednictwem faksu.
Ponadto, Izba wskazuje, że nawet skuteczne uwzględnienie przez zamawiającego
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i skuteczne wniesienie sprzeciwu przez
wykonawcę zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego, nie stanowi podstawy do merytorycznego rozpoznania odwołania,
w przypadku skutecznego cofnięcia odwołania przez odwołującego zgodnie z art. 187 ust. 8
ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10
z uwzględnieniem art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz.U. Nr 41 poz. 238, z późn.), nakazując dokonanie zwrotu odwołującemu
z rachunku Urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu (9 000 zł).


Przewodniczący: …………………………..

Członkowie: ………………………….

………………………….