Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1297/17
KIO 1301/17


WYROK
z dnia 11 lipca 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak
Członkowie: Agata Mikołajczyk
Aneta Mlącka
Protokolant: Piotr Cegłowski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2017 r. odwołań wniesionych do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej:
A) w dniu 26 czerwca 2017 r. przez Wykonawcę „H.-E.” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w S. przy ul. (…) (sygn. akt KIO 1297/17);
B) w dniu 26 czerwca 2017 r. przez Wykonawcę E. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w I. przy ul. (…) (sygn. akt KIO 1301/17);
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Grupową Oczyszczalnię Ścieków w
Ł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przy ul. (…)
przy udziale
Wykonawcy E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w I. przy ul. (…)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego
Wykonawcy C. E. S. C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przy ul.
(…) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1297/17 i
1301/17 po stronie Zamawiającego
Wykonawcy H.-E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przy ul. (…)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1301/17 po
stronie Zamawiającego

orzeka:

A. Oddala odwołanie wniesione przez Wykonawcę „H.-E.” Sp. z o.o. z siedzibą w S.
(sygn. akt KIO 1297/17);
B. Oddala odwołanie wniesione przez Wykonawcę E. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w I. (sygn. akt KIO 1301/17);
2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Wykonawców: H.-E. Sp. z o.o. w sprawie
odwołania o sygn. akt KIO 1297/17 i E. Sp. z o.o. w sprawie o sygn. akt KIO 1301/17 i:
2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40.000 zł 00 gr. (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Wykonawców: H.-E. Sp. z o.o.
(sygn. akt KIO 1297/17), E. Sp. z o.o. (sygn. akt KIO 1301/17), tytułem wpisów od
odwołań;
2.2 zasądza od Wykonawców: H.-E. Sp. z o.o. (w sprawie o sygn. akt KIO 1297/17), E. Sp. z
o.o. (w sprawie o sygn. akt KIO 1301/17) na rzecz Zamawiającego - Grupowej
Oczyszczalni Ścieków w Ł. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. kwotę 7.200 zł 00 gr. (słownie:
siedem tysięcy dwieście złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów stron poniesionych
w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika, w tym:
2.2.1 od Wykonawcy H.-E. Sp. z o.o. (sygn. akt KIO 1297/17) kwotę 3.600 zł 00 gr.
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy);
2.2.2 od Wykonawcy E. Sp. z o.o. (sygn. akt KIO 1301/17) kwotę 3.600 zł. 00 gr.
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy);

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Ł..


Przewodniczący: ………………………………


Członkowie: ………………………………

………………………………

Sygn. akt: KIO 1297/17
KIO 1301/17U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Grupową Oczyszczalnię Ścieków w
Ł. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł., w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację
Elektrociepłowni w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (nr
postępowania: E/001/17), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
2017/S 063-117744 w dniu 30 marca 2017 r., wobec czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, zostały wniesione w dniu 26 czerwca 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołania: Wykonawcy „H.-E.” Sp. z o.o. z siedzibą w S. (sygn. akt KIO
1297/17), Wykonawcy E. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. (sygn. akt KIO 1301/17).
O czynnościach Zamawiającego Wykonawcy zostali poinformowani w dniu 16 czerwca 2017
r. w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

I. Sygn. akt KIO 1297/17

W odwołaniu oznaczonym sygnaturą akt KIO 1297/17 Odwołujący – H.-E. Sp. z o.o. (dalej
jako Odwołujący H.) zarzucił Zamawiającemu dokonanie wyboru oferty C. E. S. Sp. z o.o.
(„C.”), z naruszeniem przepisów ustawy tj.:
1. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji poprzez nieodrzucenie oferty C. i w konsekwencji dokonanie jej
wyboru jako najkorzystniejszej pomimo tego, że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej
konkurencji polegający na sprzecznym z dobrymi obyczajami i naruszającym interes
innych przedsiębiorców (w tym Odwołującego H.) zaoferowaniu cen poszczególnych
składowych zamówienia podlegających ocenie kryterialnej w sposób nakierowany
wyłącznie na uzyskanie większej liczby punktów w rankingu wykonawców i uzyskanie
nieuzasadnionej przewagi nad konkurentami;
2. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez nieodrzucenie oferty C. i w konsekwencji dokonanie jej
wyboru jako najkorzystniejszej pomimo tego, że wykonawca przedstawił ofertę
nieodpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie
harmonogramu rzeczowo-finansowego serwisu agregatów (zał. C do formularza
ofertowego) w sposób nieuzasadniony grupując czynności serwisowe na poszczególnych
etapach, co wbrew wymogom SIWZ uniemożliwia Zamawiającemu na etapie realizacji
zamówienia ustalenie dokładnego kosztu serwisu na danym etapie,
a w konsekwencji

3. naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp poprzez wybór oferty C. jako najkorzystniejszej w sytuacji,
gdy podlegała ona odrzuceniu w uwagi na ww. okoliczności.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzenie ponownie czynności badania i
oceny oraz odrzucenie oferty C..
Podstawa faktyczna obu zarzutów dotyczy treści oferty wybranej C. w zakresie stanowiącym
podstawę oceny na podstawie ustalonego kryterium ceny brutto za zakup i dostarczenie
dwóch nowych agregatów kogeneracyjnych oraz za wykonanie dokumentacji projektowej
(waga 50%). Zamawiający w postępowaniu wprowadził dodatkowe kryteria oceny, tj. koszt
modernizacji budynku elektrociepłowni (waga 20%), koszt eksploatacji dwóch nowych
agregatów kogeneracyjnych (waga 10%), moc elektryczna agregatu (waga 10%),
deklarowana ilość mth pracy każdego agregatu (waga 10%).
Spośród siedmiu złożonych ofert Zamawiający poddał ocenie pięć (z pominięciem ofert
odrzuconych), przyznając punkty w poszczególnych kryteriach. Kluczowym okazało się
kryterium ceny dostawy dwóch agregatów prądotwórczych, w którym to obszarze
wykonawcy najsilniej konkurowali. Za najkorzystniejszą uznana została oferta C., w której
wykonawca zaoferować miał skrajnie nierynkowe warunki realizacji zamówienia tylko i
wyłącznie po to, aby wykorzystując mechanizm oceny sztucznie zawyżyć swoją punktację i
uzyskać pierwsze miejsce w rankingu wykonawców.
Wykonawca zaoferował dostawę dwóch agregatów prądotwórczych za cenę 3.077.000 zł,
dalece odbiegającą od cen rynkowych. Podobnie skrajnie nierynkowym zachowaniem jest
zaoferowanie modernizacji elektrociepłowni za cenę 3 274.604,40 zł., która jest wielokrotnie
wyższa, niż faktyczna wartość prac jakie przy ww. modernizacji należy wykonać. Podobnie,
niezwykle istotne wątpliwości budzi cena za serwis agregatów (kryterium nr 3 – 1.312.180,58
zł.), która w porównaniu z innymi ofertami i realiami rynkowymi jest bardzo wygórowana.
Wskazane okoliczności prowadzą do wniosku, iż C. dokonała w ofercie „inżynierii
finansowej” nakierowanej wyłącznie na uzyskanie pierwszej pozycji w rankingu
wykonawców. Składowe ceny za dostawę dwóch agregatów prądotwórczych przeniesione
zostały sztucznie do innych pozycji. W konsekwencji, w najwyżej punktowanym obszarze
oferta uzyskała nierealnie niską cenę, wyraźnie wygrywając z konkurentami. Jednocześnie,
słabsza pozycja C., po przeniesieniu części wynagrodzenia za agregaty do pozostałych
dwóch kryteriów cenowo-kosztowych, nie wpływała na zmianę pozycji w rankingu ofert. W
efekcie, jako najkorzystniejsza uznana została oferta droższa, aż o ok. 1,4 mln zł od oferty
Odwołującego, która prezentuje podobny poziom jakości.

Złożenie oferty C. stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i podlega odrzuceniu na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp. Odwołujący wywody prawne oparł na orzecznictwie KIO i
Sądów Powszechnych dotyczącym czynu nieuczciwej konkurencji, do jakiego może dojść w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, mieszczącego się w klauzuli generalnej
z art. 3 ust. 1 uznk – jako działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli
zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Rynek krajowy zespołów kogeneracyjnych zasilanych zarówno paliwem biogazowym jak i
gazem ziemnym jest rynkiem niszowym i na przestrzeni roku w Polsce jest sprzedawane
kilka do kilkunastu instalacji opartych o silniki gazowe lub biogazowe o mocy powyżej 0,6
MWe. Wykonanie silnika przystosowanego do pracy na biogazie wymaga zastosowania
droższych materiałów, które są bardziej odporne na korozję, gdyż paliwo tego typu
charakteryzuje się zawartością związków siarki, które uszkodziłyby silnik przeznaczony do
pracy na gazie. Silniki przeznaczone do pracy na biogazie są droższe o kwotę stanowiącą
około 3-5 % ceny urządzenia pracującego na gazie ziemnym. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt, iż Zamawiający wymagał dostarczenia zespołów z prądnicą wytwarzającą prąd o
napięciu 6,3 kV (tzw. średnie napięcie) zamiast prądnic standardowo stosowanych dla
napięcia niskiego, tj. 0,4 kV. Taka zmiana pociąga za sobą wzrost ceny urządzenia o ok. 15-
20%. Odwołujący wskazał na dostawy realizowane przez C. oparte na tym samym typie
agregatu, którego cena wyniosła wówczas za jeden zespół kogeneracyjny przystosowany do
pracy na biogazie lub gazie ziemnym 4.304.810,00 zł netto (str. 13 JEDZ wraz z listem
referencyjnym od V. P. S.A.) oraz dostawę agregatu typu (…) o wartości 2.152.500,00 zł
brutto (przystosowany do pracy na gazie oraz z prądnicą o napięciu 0,4 kV – str. 14 JEDZ
wraz z referencją od G. E. E.). Ponadto, wykonawca wskazał na dostawę agregatu
kogeneracyjnego o mocy o połowę niższej niż zaoferowane dla GOS w Ł. za kwotę
1.543.900,00 zł netto, co jest kwotą porównywalną z kwotą za jeden zespół o mocy 1,2
MWe, który powinien być minimum 1,5-2 razy droższy (str. 14 JEDZ oraz referencja MPWiK
G.).
Ofertę sporządzoną w oparciu o dokładnie ten sam typ silnika, tj. (...), złożyło w tym
postępowaniu konsorcjum firm I. S.A. oraz T. a.s. za kwotę 4.100.000,00 zł netto
(5.043.000,00 zł brutto).
Gdyby C. zaoferował urządzenie w cenie porównywalnej z ceną średnią dla tego typu
urządzeń i nie przeniósł znacznej części ceny urządzeń w koszt modernizacji pomieszczeń i
serwisu, ranking wykonawców prezentowałby się inaczej (wykonawca ten nie znalazłby się
na pierwszym miejscu). Złożenie oferty w kwestionowanym kształcie nie może być uznane
za zgodne z dobrymi obyczajami, w rozumieniu przywołanych tez prezentowanych przez KIO
oraz doktrynę. Treść oferty powinna być nakierowana na pełne zaspokojenie interesów

Zamawiającego. Zajęcie pierwszego miejsca w rankingu wykonawców powinno być
naturalną konsekwencją tego, że zwycięska oferta jest po prostu uczciwie najkorzystniejsza,
najlepsza ze wszystkich, dająca najwyższą jakość ocenioną przez pryzmat interesu
zamawiającego.
Zachowanie C. godzi w interes Odwołującego, którego oferta złożona została z
poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem uzasadnionych
potrzeb i interesów Zamawiającego. Ponadto, złożenie oferty przez C. godzi także w interesy
bezpośrednio klienta (zamawiającego). Jej przyjęcie nie było konsekwencją zaoferowania
obiektywie wyższej jakości przy wyższej o ok. 1,4 mln zł cenie.
Ad. Zarzut 2 i 3
Wykonawcy składali wypełniony formularz C – harmonogram rzeczowo-finansowy serwisu
agregatów prądotwórczych. Zakres usług serwisowych określony został, jako podlegający
tzw. prawu opcji. Zakres czynności serwisowych na etapie realizacji zamówienia
Zamawiający uzależnił od swoich faktycznych potrzeb. Także rozliczenia zostały uzależnione
od faktycznie wykonanych czynności (zakres usług serwisowych może być zmienny –
przykładowo: dany element urządzenia może, ale nie musi być wymieniony po określonym
czasie). By poznać ceny za poszczególne czynności serwisowe Zamawiający wskazał
przykład wypełnienia załącznika dla kontroli i regulacji luzów zaworowych oraz przeglądu
turbosprężarki. Należało zatem uznać, zgodnie z logiką, iż oczekiwał wskazania czasu
dokonania poszczególnych czynności oraz cen za każdą czynność wchodzącą w zakres
usługi serwisowej wykonywanej po przepracowaniu określonej ilości mth. Tylko takie
rozwiązanie pozwoliłoby ocenić koszt danej usługi serwisowej jako sumy wynagrodzenia za
wszystkie czynności realizowane w danym etapie.
C. przedstawiła harmonogram na poziomie zbyt ogólnym, niezgodnym z zaleceniami
Zamawiającego. Dokonano „pakietowania” czynności serwisowych wchodzących w zakres
jednej usługi serwisowej podając jedynie ogólną cenę za daną usługę. Z oferty nie wynika
kluczowy element – tj. sposób wyliczenia wynagrodzenia za usługę serwisową w przypadku
gdy nie wszystkie czynności wymienione w zakresie tej usługi zostaną przeprowadzone.
Sytuacja ta powinna być uznana za złożenie oferty niezgodnej z siwz.
Do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie Zamawiającego wykonawca C. E. S.
C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwany C.), a po stronie Odwołującego
Wykonawca E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwany E.).
Zamawiający w piśmie procesowym złożonym na posiedzeniu niejawnym złożył odpowiedź
na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości.

II. Sygn. akt KIO 1301/17
W odwołaniu oznaczonym sygnaturą akt KIO 1301/17 Odwołujący – E. Sp. z o.o. (dalej jako
Odwołujący E.) zarzucił Zamawiającemu dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty C.
E. S. Sp. z o.o. („C.”), z naruszeniem przepisów ustawy tj.:
1. Art. 90 ust. 1 Pzp poprzez brak wezwania wykonawcy H.-E. Sp. z o.o. do złożenia
wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej istotnej części składowej ceny za wykonanie
modernizacji budynku Elektrociepłowni oraz poprzez brak wezwania wykonawcy C. do
złożenia wyjaśnień w kwestii rażąco niskiej istotnej części składowej ceny za
świadczenie dostawy agregatów w ramach zamówienia, mimo że w obu przypadkach
oferty zawierają rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia;
2. art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez brak odrzucenia oferty wykonawcy H. oraz oferty
wykonawcy C. z uwagi na zawarcie w nich rażąco niskiej ceny w stosunku do
przedmiotu zamówienia;
3. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy H. z uwagi na
fakt, iż jej treść nie odpowiada treści siwz w zakresie braku wypełnienia części
załącznika C w części oznaczonej jako „deklarowany czas wyłączenia – godz”;
4. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odrzucenia
oferty wykonawcy H. oraz zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy C. pomimo faktu, iż
ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na sprzedaży usług i
towarów poniżej kosztów ich świadczenia/wytworzenia;
5. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 uznk poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy C. pomimo, iż wykonawca ten dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji,
czyli działania sprzecznego z dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes
innego przedsiębiorcy poprzez podanie niewiarygodnie wysokiej ilości godzin pracy
każdego agregatu w ciągu 24 miesięcy, co miało wpływ na zwiększenie punktacji tego
wykonawcy i wyższą pozycję w rankingu wykonawców.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie ofert wykonawców C. i H., dokonanie
ponownej czynności badania i oceny ofert, dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej.
W odniesieniu do oferty wykonawcy H.:
- zarzut rażąco niskiej ceny.
Odwołujący kwestionuje wysokość jednego ze składników cenowych – dotyczący kosztów
modernizacji elektrociepłowni (156.210,00 zł), jako rażąco niski, na co wskazuje porównanie

z ofertami innych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Najniższa kwota
proponowana przez innego wykonawcę (Odwołującego) to 1.890.510,00 zł, a pozostałe
mieszczą się w przedziale 2,2 mln – 4,2 mln. Z powyższego wynika, iż kwota
zaproponowana przez H. odbiega w istotny sposób od wartości rynkowej proponowanej
przez pozostałych wykonawców. Odwołujący mógł zaoferować niższą cenę, gdyż znajdujące
się w posiadaniu Zamawiającego agregaty są dystrybuowane przez Odwołującego, co
powoduje, że koszty dostosowania mogą być niższe z uwagi na kompatybilność sprzętową.
Zamawiający był zobowiązany wezwać wykonawcę H. do złożenia wyjaśnień na podstawie
art. 90 ust. 1 Pzp, gdyż istotna część składowo ceny była istotnie niższa, niż wartość
zamówienia i średnia arytmetyczna wynikająca z pozostałych ofert, co powinno wywołać
wątpliwość Zamawiającego. W ocenie Odwołującego, trudno jest wyjaśnić tak niską cenę
przy uwzględnieniu opisanych w załączniku nr 1 do siwz prac modernizacyjnych. Co istotne,
koszty modernizacji miały obejmować pełen zakres prac opisanych w siwz i stanowiły
podstawę do przyznania punktów poszczególnym wykonawcom w ramach oceny ofert w
kryterium (pkt 16 siwz).
- brak danych
Oferta wykonawcy H. nie zawiera wypełnionego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
załącznika C, stanowiącego ofertę (zgodnie z pkt 7 siwz, str. 5). Znajdują się bowiem puste
pola w części dotyczącej „deklarowany czas wyłączenia –godz.” (od przeglądu nr 11 do nr
17). Brak ten ma wpływ na obliczenie punktacji w kryterium, gdyż od okresu pracy
urządzenia zależy również przyznanie określonej liczby punktów. Brak danych nie pozwala
na weryfikację deklarowanego czasu pracy urządzenia. Powyższe wskazuje, że oferta
powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, gdyż Zamawiający wyraźnie
wskazał, iż brak wypełnienia pól będzie skutkować odrzuceniem oferty. Brakujące dane nie
mogą być uzupełnione, gdyż dotyczą parametrów oferowanego sprzętu i jego obsługi.
Załącznik C nie miał służyć potwierdzeniu, iż określone dostawy spełniają wymagania
Zamawiającego, zatem nie był wskazany na podstawie art. 25 ust. 1pkt 2 Pzp i stanowi treść
oferty, ocenianą w kryterium techniczno-jakościowym.

W odniesieniu do wykonawcy C.:
- zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny za dostawę.
Odwołujący kwestionuje jako rynkowy składnik ceny dotyczący dostawy agregatów
(3.075.000,00 zł), który odbiega o ok. 35 % od średniej wszystkich cen zaproponowanych za
ten element w postępowaniu (4.695.809,55 zł). Odwołujący zaoferował te same agregaty
(pod inną nazwą), co jest wstanie stwierdzić, jako dystrybutor producenta C. E. S. (M.).

Zamawiający powinien powziąć wątpliwości, które powinny skłonić do wezwania wykonawcy
do złożenia wyjaśnień w sprawie podejrzenia rażąco niskiej ceny.
- deklarowana ilość mtg pracy każdego agregatu w ciągu 24 m-cy.
Odwołujący kwestionuje zadeklarowaną ilość motogodzin pracy każdego agregatu – 17.298
mtg, ocenianą w ramach kryterium oceny ofert, niemożliwą do osiągnięcia. Zadeklarowana
ilość godzin jest zbliżona do ilości obliczonej dla 365 dni w roku kalendarzowym i 24 godzin
na dobę (8.760) w ciągu dwóch lat (17.520 godzin pracy). Według wiedzy Odwołującego nie
jest możliwe aby urządzenie mogło pracować przez taki czas, przy uwzględnieniu czasu na
przeglądy techniczne oraz ewentualne awarie w okresie 24 miesięcy.
Wykonawca C. w załączniku C przedstawił plan serwisu agregatów, na który przewidział 198
mtg, co pozostawia na ewentualne awarie 24 mtg w okresie dwóch lat. Przyjmując, że
lokalizacja siedziby wykonawcy C. znajduje się w okolicach K. (ok. 3,5 godziny jazdy
samochodem) oraz biorąc pod uwagę fakt, iż serwis dopiero będzie diagnozował awarię na
miejscu, konieczny jest czas na zamówienie części zamiennych i czas ich dostawy od
producenta (wg doświadczenia Odwołującego dostawa jest możliwa na następny dzień
roboczy od chwili złożenia zamówienia). Wieloletnie doświadczenie wskazuje, że agregaty w
innych lokalizacjach są w stanie osiągnąć między 8.100 a 8.200 mtg rocznej bezawaryjnej
pracy i to pracując na gazie naturalnym, a nie na biogazie z oczyszczalni ścieków. Taki też
czas jest deklarowany w innych postępowaniach przetargowych. Postępowanie C. może być
kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji z art. 3 ust. 1 uznk.
- czyn nieuczciwej konkurencji.
Nie może budzić wątpliwości, iż samo oferowanie rażąco niskiej ceny za realizację
przedmiotu zamówienia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, co stanowi osobną przesłankę
odrzucenia oferty (art. 89ust. 1 pkt 3 Pzp).
Istnieje podejrzenie, że wykonawcy H. i C. dokonali pewnych manipulacji składnikami ceny w
taki sposób by w konkretnych składnikach uzyskać najwyższą punktację (w części
modernizacji – wykonawca H., a w części dostawy – wykonawca C.), co spełnia przesłanki
czynu nieuczciwej konkurencji. Swoje stanowisko Odwołujący poparł orzeczeniami KIO.
Do postępowania odwoławczego przystąpili po stronie Zamawiającego H.-E. Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz C. E. S. C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zamawiający w piśmie procesowym złożonym do akt sprawy na posiedzeniu niejawnym
odniósł się do zarzutów wnosząc o oddalenie odwołania w całości.

Stanowisko Izby

Do rozpoznania odwołań zastosowanie znajdowały przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), tj. po zmianie dokonanej ustawą z dnia 29 sierpnia
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U poz. 1232), zwanej dalej
„Ustawą”.
W pierwszej kolejności Izba odniosła się do wniosku Przystępującego H.-E. w sprawie KIO
1301/17 o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 Ustawy w związku z
brakiem umocowania dla osoby podpisującej i wnoszącej odwołanie. Przystępujący na
posiedzeniu wskazywał, iż w odniesieniu do odwołania E. sp. z o.o. zachodzi podstawa do
jego odrzucenia, jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony, do czego podstawę
wywodził z zakresu pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi L. N., przedłożonego wraz z
pełnomocnictwem dla radcy prawnego, który wniósł/podpisał odwołanie. W jego ocenie, treść
pełnomocnictwa nie uprawniała do tego, aby wskazany w nim Dyrektor mógł skutecznie
umocować radcę prawnego do wniesienia odwołania. Nie umocowuje ono bowiem do
reprezentowania Spółki przed Krajową Izbą Odwoławczą (określony rodzaj organów nie
uwzględnia KIO), a ponadto nie wynika, aby obejmowało ono legitymację do wnoszenia
środków ochrony prawnej, przewidzianych Ustawą, do czego konieczne byłoby przedłożenie
pełnomocnictwa rodzajowego. Nawet gdyby przyjąć, że Krajowa Izba Odwoławcza mieści się
w pojęciu organów wskazanych, to z treści pkt 11 pełnomocnictwa wynika uprawnienie do
delegowania wymienionych w pełnomocnictwie uprawnień na upoważnionego do tego
członka kadry kierowniczej spółki E. W odpowiedzi na ten wniosek, Odwołujący E. na
posiedzeniu przedstawiło oryginał pełnomocnictwa z dnia 28.06.2017 r., udzielonego przez
Członków Zarządu, wpisany w KRS, w którego treści wskazano na umocowanie dla radcy
prawnego W. W., który podpisał i wniósł odwołanie, do reprezentowania mocodawcy w
postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez obecnego Zamawiającego.
Ponadto, w treści potwierdzono umocowanie radcy prawnego do czynności już dokonanych
przez niego, w ramach wyżej wskazanego postępowania odwoławczego, w szczególności do
wniesienia odwołania.
Izba oddalając wniosek Przystępującego H.-E. uznała, iż w świetle przedłożonego na
posiedzeniu pełnomocnictwa, ewentualne wątpliwości, jakie mogło budzić pełnomocnictwo
załączone do odwołania, udzielone Dyrektorowi, straciły na znaczeniu. Ewentualne
niedopatrzenie Izby, która mogła wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa przed
skierowaniem odwołania na posiedzenie niejawne prowadzone z udziałem stron, nie stało na
przeszkodzie do tego, aby uznać za prawnie skuteczne i dopuszczalne w świetle przepisów
kodeksu cywilnego, potwierdzenie skuteczności jednostronnej czynności prawnej dokonanej

w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu (art. 104 k.c.).
Ważność takiej czynności uzależniona jest zatem od potwierdzenia przez osobę, w której
imieniu została dokonana, co w niniejszej sprawie nastąpiło poprzez udzielenie
pełnomocnictwa przez Członków Zarządu Spółki, w której imieniu odwołanie zostało
wniesione, w którego treści wprost potwierdzono umocowanie radcy prawnego do czynności
już dokonanych przez niego, w ramach wyżej wskazanego postępowania odwoławczego, w
szczególności do wniesienia odwołania. Skutkiem potwierdzenia czynności wniesienia
odwołania jest uznanie, iż odwołanie zostało wniesione przez podmiot uprawniony, a zatem
nie było podstawy faktycznej do tego, aby wniosek o odrzucenie odwołania mógł być
pozytywnie rozpatrzony.
Rozpoznając odwołanie Izba miała na uwadze stan faktyczny ustalony w oparciu o
dokumentację postępowania złożoną do akt sprawy w kopii poświadczonej za zgodność
przez Zamawiającego, w tym specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), protokół
wraz z załącznikami, w tym oferty.

Izba ustaliła i zważyła.
Zamawiający prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie pod nazwą
„Modernizacja Elektrociepłowni w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji
Miejskiej. W pkt 3 siwz (opis przedmiotu zamówienia) wskazał, iż przedmiot obejmuje
wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędną modernizację Elektrociepłowni, sprzedaż i
dostarczenie dwóch kompletnych fabrycznie nowych, kogeneracyjnych zespołów
prądotwórczych do produkcji energii z biogazu, montaż i uruchomienie zespołów
prądotwórczych, dostarczenie nowego systemu sterowania trzeciego istniejącego agregatu
(…) i dostosowanie do współpracy z nowymi agregatami, wymiana nadrzędnego systemu
sterowania elektrociepłownią (…), 24 miesięczny serwis agregatów (wg zakresu określonego
w załączniku do umowy – załącznik C do formularza ofertowego), zapewnienie części
zamiennych, które będą niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, remontów i napraw.
Zamawiający przewidział prawo opcji w zakresie 24 miesięcznego serwisu agregatów, przy
minimalnym poziomie całego zamówienia, liczonego dla każdego agregatu netto jako suma
należności za wykonane przeglądy dla 8 000 mtg i przy maksymalnym poziomie całego
zamówienia netto jako suma należności za wykonane przeglądy przewidzianych dla 16 000
mtg.
Cenę oferty należało wyliczyć według własnej kalkulacji zgodnie z formularzem ofertowym –
załącznikiem nr 2 do siwz. W formularzu Zamawiający wymagał wskazania ceny: za zakup i
dostarczenie dwóch nowych agregatów ko generacyjnych oraz za wykonanie dokumentacji
projektowej (Część I umowy Zakres I - § 3 wzoru umowy oraz Załącznik nr 1 do siwz) ze

wskazaniem na dwie składowe oraz cenę ogółem brutto (pkt 1), koszt modernizacji budynku
elektrociepłowni (Część I umowy Zakres II - § 3 wzoru umowy oraz Załącznik nr 1 do siwz) –
(pkt 2); koszt eksploatacji dwóch nowych agregatów kogeneracyjnych, liczony w okresie 24
m-cy od momentu przekazania do eksploatacji (pkt 3). Część I umowy została opisana we
wzorze (załącznik nr 5 do siwz) jako obejmująca zakres projektowania, montażu,
uruchomienia – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i obejmuje dwa zakresy:
Zakres I (16 tygodni od dnia zawarcia umowy):
a) dostarczenie dokumentacji projektowej do uzgodnień Zamawiającemu (dwa
egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) – do 10
tygodni od dnia zawarcia umowy;
b) opiniowanie przez Zamawiającego każdego zgłoszenia Wykonawcy, w terminie 7 dni
od daty otrzymania zgłoszenia;
c) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej uzgodnionej wersji dokumentacji
projektowej – 16 tygodni od dnia zawarcia umowy. Jeden egzemplarz w wersji
papierowej zostanie zwrócony Wykonawcy po zatwierdzeniu;
d) uzyskanie uzgodnień i decyzji administracyjnych, o ile będzie to wymagane;
e) zakup i dostarczenie dwóch nowych agregatów ko generacyjnych.
Zakres II (36 tygodni od upływu terminu wykonania Zakresu I) – modernizacja budynku
elektrociepłowni:
a) adaptacja budynku elektrociepłowni;
b) dostawa, wykonanie, montaż, zgodnie z warunkami przetargowymi, zakończonego 72
godz. Ruchem Próbnym potwierdzającym parametry oferowane przez Wykonawcę
oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi;
c) modernizacja istniejącego agregatu DEUTZ (trzeciego agregatu);
d) wykonanie i sprawdzenie „czarnego startu” i „pracy wysypowej”;
e) protokolarne przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Część II umowy dotyczy serwisu obejmującego 24 m-ce dla każdego agregatu, licząc od
przekazania do eksploatacji. Przewidywane terminy przeglądów wyznaczane będą zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy (załącznik C do formularza ofertowego). Zgodnie z § 5 ust. 3
wzoru umowy, wynagrodzenie za serwis będzie ustalane zgodnie z załącznikiem nr do
umowy (załącznik C do formularza ofertowego).
Rozliczenie za wykonanie części I umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi po
wykonaniu zakresu I i II według cen z formularza ofertowego (§ 6 wzoru umowy). Rozliczenie
za wykonanie część II umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi po wykonaniu
przeglądów (§ 7 wzoru umowy).

Zamawiający określił pięć kryteriów oceny ofert, według których przyznawał punkty
odpowiednio:
1. cena brutto (formularz oferty, pkt 1 – ogółem z VAT) – 50 pkt;
2. koszt modernizacji budynku elektrociepłowni w zakresie części I umowy zakres II
(formularz oferty, pkt 2 z VAT) – 20 pkt;
3. koszt eksploatacji (formularz oferty, pkt 3 z VAT) – 10 pkt;
4. moc elektryczna agregatu (załącznik nr A do formularza ofertowego, pkt 12) – 10 pkt;
5. deklarowana ilość mtg pracy dla każdego agregatu w ciągu 24 m-cy (formularz oferty,
pkt 7) – 10 pkt. Dla tego kryterium Zamawiający określił minimalną ilość 16 000 mtg.
Zgodnie z pkt 7 siwz ofertę stanowiły: wypełniony i podpisany formularz ofertowy z
załącznikami nr A, B, C, które należało wypełnić. Załącznik nr A zawierał dane techniczne
oferowanych agregatów, prezentowane w tabeli (19 pozycji). Załącznik nr B dotyczył kosztów
eksploatacji dwóch nowych agregatów kogeneracyjnych liczonych w okresie 24 miesięcy od
momentu przekazania do eksploatacji, przy założeniu czasu pracy agregatów – 32 000 mtg,
liczony: 8 000 mtg/1 rok/jeden agregat x 2 lata x 2 agregaty – 32 000 mtg. Wykonawcy mieli
wypełnić tabelę zawierającą dwie pozycje: koszt serwisu i koszt części zamiennych i
materiałów. Załącznik nr C prezentować miał wykaz przewidywanych serwisów w zakresie
zgodnym z dokumentacją techniczną i wymaganiami producenta agregatów w okresie do
remontu kapitalnego.
W postępowaniu złożone zostało siedem ofert, z których dwie Zamawiający odrzucił i
dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty C., z ceną całkowitą brutto 7.661.784,98 zł
(łącznie uzyskała 74,57 pkt), kolejną według punktacji przyznanej w kryteriach oceny jest
oferta Odwołującego H. z ceną 6.213.960,00 zł brutto (łącznie uzyskała 71,86 pkt), na
trzeciej pozycji została sklasyfikowana oferta Odwołującego E. z ceną brutto 6.448.725,18 zł
(łącznie uzyskała 60,5 pkt). Kolejne dwie oferty konsorcjum I./T. z ceną 8.868.300 zł brutto
oraz E.(2) 9.734.412,37 zł brutto uzyskały odpowiednio: 45,85 pkt oraz 50,7 pkt.
W ofercie C. w pkt 1 formularza ofertowego wskazało kwotę ogółem z VAT 3.075.000,00 zł w
tym za zakup i dostarczenie dwóch agregatów kogeneracyjnych kwotę netto 2.480.000,00 zł
oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 20.000,00 zł netto. Koszt modernizacji budynku
elektrociepłowni Wykonawca oszacował na kwotę brutto 3.274.604,40 zł (pkt 2 formularza
ofertowego). Koszty eksploatacji dwóch agregatów w okresie 24 miesięcy zostały wyliczone
na kwotę brutto 1.312.180,58 zł. (pkt 3 formularza ofertowego). Deklarowana ilość mtg pracy
każdego agregatu w ciągu 24 m-cy wynosi 17 298 mtg.
W ofercie H.-E. Sp. z o.o. w pkt 1 formularza ofertowego wskazało kwotę ogółem z VAT
5.526.390,00 zł w tym za zakup i dostarczenie dwóch agregatów kogeneracyjnych kwotę

netto 4.423.000,00 zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 70.000,00 zł netto. Koszt
modernizacji budynku elektrociepłowni Wykonawca oszacował na kwotę brutto 156.210,00 zł
(pkt 2 formularza ofertowego). Koszty eksploatacji dwóch agregatów w okresie 24 miesięcy
zostały wyliczone na kwotę brutto 531.360,00 zł. (pkt 3 formularza ofertowego). Deklarowana
ilość mtg pracy każdego agregatu w ciągu 24 m-cy wynosi 17 000 mtg.
W ofercie E. w pkt 1 formularza ofertowego wskazało kwotę ogółem z VAT 3.874.500,00 zł w
tym za zakup i dostarczenie dwóch agregatów kogeneracyjnych kwotę netto 3.141.000,00 zł
oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 9.000,00 zł netto. Koszt modernizacji budynku
elektrociepłowni Wykonawca oszacował na kwotę brutto 1.890.510,00 zł (pkt 2 formularza
ofertowego). Koszty eksploatacji dwóch agregatów w okresie 24 miesięcy zostały wyliczone
na kwotę brutto 683.715,18 zł. (pkt 3 formularza ofertowego). Deklarowana ilość mtg pracy
każdego agregatu w ciągu 24 m-cy wynosi 16 222 mtg.
Uwzględniając powyższe Izba zważyła.

I. Odwołanie H.-E. (sygn. akt KIO 1297/17).
Oddala odwołanie.
Zarzuty Odwołującego dotyczyły oferty wybranej C., w stosunku do której Odwołujący
wskazywał na podstawy do jej odrzucenia z dwóch niezależnych przesłanek opisanych w art.
89 Ustawy, tj. pkt 2 i pkt 3 Ustawy.
Zaczynając od tej drugiej, tj. uznania, iż złożenie tej oferty stanowił czyn nieuczciwej
konkurencji Izba miała na uwadze w szczególności wytyczne Zamawiającego, jakie wynikały
z opisu przedmiotu zamówienia, kształtujące sposób kalkulacji ceny oferty, której składowe
były prezentowane w trzech pozycjach formularza ofertowego.
Zarzut został skonstruowany w oparciu o kalkulację ceny za dostawę dwóch agregatów
wyszczególnioną w pozycji pierwszej formularza ofertowego, która miała być zaniżona w
stosunku do rzeczywistych kosztów zakupu i dostawy, a przeniesionych do innych
elementów zamówienia (modernizacji oraz serwisu). Odwołujący dowodził tezy o „inżynierii
cenowej” w oparciu o porównanie cen oferowanych w tym postępowaniu przez konsorcjum
I./T. za generator zaoferowany z tym samym typem silnika (...) za cenę netto 4.100.000,00 zł
(5.043.000,00 zł brutto). Ponadto, dowodem na zaniżenie kosztów zakupu generatorów
miały być dostawy wskazane w referencjach załączonych do oświadczeń w JEDZ przez
wykonawcę C..
Dla zachowania precyzji, należy zauważyć, iż cena z pkt 1 formularza ofertowego C.
stanowiła składową zakupu i dostarczenia dwóch agregatów kogeneracyjnych oraz
wykonania dokumentacji projektowej. Rzeczywista cena zakupu i dostawy prezentowana w

lit. a poz. 1 formularza ofertowego – w ofercie C. wyniosła 2.480.000,00 zł netto (3.050.400
zł brutto), a w ofercie Odwołującego 4.423.000,00 zł (5.440.290 zł brutto). Odwołujący
prezentując zestawienie porównawcze ofert złożonych w postępowaniu nie skorygował kwot
oferowanych w pkt 1 o koszty wykonania dokumentacji projektowej. Powyższe nie miało
jednak wpływu na konstrukcję zarzutu oraz jego podstawę faktyczną, gdyż Odwołujący
odnosił się zasadniczo do kosztów zakupu agregatu kogeneracyjnego, który odpowiadałby
parametrom technicznym, jakie wymagał Zamawiający, prezentując dowody, które Izba
oceniła w zgodzie z wytycznymi, jakie towarzyszą swobodnej ocenie dowodów przez organ
rozstrzygający o zarzucie. Zasadniczym tłem dla zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji
miało być przekonanie, iż C. celowo prezentowało niższe koszty zakupu i dostawy
agregatów w poz. 1 formularza ofertowego, aby uzyskać większą ilość punktów w kryterium
„cena”, a koszty o jakie miała zostać zaniżona cena dostawy, miały być przeniesione do
dwóch pozycji kosztowych formularza ofertowego: modernizacja oraz eksploatacja
(zawierającą koszty przeglądów serwisowych).
Odnosząc się do dowodów powołanych przez Odwołującego, w szczególności referencji
oraz informacji pozyskanych ze strony internetowej C., Izba uznała, iż nie mają one waloru
istotnego dla uznania tezy o zaniżeniu kosztów zakupu agregatów kogeneracyjnych za
prawidłową. Ponieważ dostawy prezentowane w referencjach dotyczyły urządzeń o innej
konfiguracji, w szczególności dotyczącej silników, które stanowią zasadniczy element
agregatów, Izba uznała, iż wnioski jakie prezentował Odwołujący nie mogły być przyjęte jako
przekonujące. Dowody te mogły jedynie wskazywać na wyceny dokonywane na potrzeby
innych zamawiających, które były podyktowane warunkami pracy dla agregatów, w tym w
szczególności różnym paliwem. Izba oceniła również dowody, jakie złożył Przystępujący C.,
w tym informacje pozyskane od producenta agregatów spółki C. E. S. GmbH z siedzibą w M.
Przystępujący C. przedłożył mail z 6.7.2017 r. z potwierdzeniem ceny zakupu u producenta
agregatu G. (…) – Biogas – 6,3 kV za kwotę 276.500 euro/sztuka (1.116.830,00 zł) oraz
informację producenta kierowaną do wszystkich zainteresowanych o statusie C., jako
autoryzowanego partnera serwisowego wszystkich produktów C., oraz doświadczonego
partnera przy realizacji projektu związanego z linią produktową M. (mail z 18.11.2017 r.).
Złożone na rozprawie oświadczenia stron i uczestników, poparte dokumentami pozyskanymi
od producenta marek M. oraz C., tj. spółki C. wskazywały na fakt istnienia podobnych
warunków sprzedaży dla obu produktów, które są produkowane na dwóch liniach
produkcyjnych (niebieska i żółta) w tej samej fabryce w M. Wskazuje na to przede wszystkim
historia przejęcia produktów M. w 2013 r. przez C., która prowadzi strategię dwóch marek z
C. i M. Zarówno żółte agregaty C. jaki i rozwiązanie w zakresie wytwarzania energii są
oferowane i sprzedawane przez siec dealerską C., zaś niebieskie agregaty M. i rozwiązanie

w zakresie wytwarzania energii, sprzedawane są na rynku bezpośrednio oraz przez
istniejącą sieć dystrybucji M..
Odnosząc powyższe do oferty C., zaoferowane agregaty z linii produktów M. (…), stanowią
produkt dostępny bezpośrednio u producenta lub przez istniejącą sieć dystrybucji.
Wypowiedzi pełnomocników z rozprawy pozwalają stwierdzić, iż produkt z linii M. różni się od
odpowiedniego produktu z linii C., jedynie kolorem. Powyższe pozwalało uwzględnić ceny
obu produktów, jakie zostały w tym postępowaniu zaoferowane, co prezentowało szerszy
obraz, niż samo odniesienie się do jednej z czterech ofert, które również były sporządzone w
oparciu o produkty C..
Stąd, poza wyjaśnieniami samego wykonawcy C. oraz dowodem złożonym na rozprawie,
pozostawały do porównania ceny oferowane w tym postępowaniu za urządzenia dwóch
marek, które nie różnią się zasadniczymi elementami. W oparciu o zgodne wyjaśnienia stron
i uczestników marki M. oraz C. Izba uznała, iż stanowią one produkty tej samej firmy C. i
produkowane są na dwóch liniach produkcyjnych (żółta i niebieska) w tej samej fabryce w M.
Z oświadczenia producenta M. GmbH wynika, że agregaty występujące pod dwoma
nazwami są technicznie całkowicie identyczne (oświadczenie z 5.09.2013 r.). Podobnie
producent C. SARL w oświadczeniu z 22.06.2017 r., który przejął w październiku 2011 r.
firmę M., potwierdził, iż produkty marki C. serii CG i produkty M. serii TCG są identyczne pod
względem sprawności i konserwacji (…). Obie linie produkcyjne posiadają taką samą
gwarancję producenta.
Izba uwzględniła ceny jakie zostały zaproponowane za produkty z tej samem rodziny, tj.
agregaty marki C. serii CG i produkty M. serii TCG. C. zaoferował agregat (...) za cenę
zakupu dwóch sztuk wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – 3.075.000,00 zł. brutto;
Odwołujący zaoferował urządzenie innego producenta (…). Dla linii produktów C. oferty
złożyli: E. jako przedstawiciel C. – spółki matki i zaoferowała za cenę brutto 3.874.500,00 zł
(włączając koszt wykonania dokumentacji projektowej) oraz E. S. za cenę brutto
9.915.323,44 zł; Konsorcjum I./T. zaoferowało produkt serii M. za cenę brutto 5.043.000,00
zł; Jak wynika z powyższego różnica w cenie jest zasadnicza zarówno w odniesieniu do
produktów serii C. jak i TCG, co można upatrywać w różnej polityce sprzedaży
przedstawicieli producentów, lub inne pozycji negocjacyjnej z uwagi na posiadany status, co
wpisuje się w praktykę handlową powszechnie stosowaną dla sieci sprzedaży produktów.
Powyższe porównanie nie daje zatem jednoznacznej odpowiedzi i wskazania, iż cena C. jest
nierynkowa.
W ocenie Izby, sposób kalkulacji ceny był podyktowany rozbudowaną konstrukcją formularza
ofertowego, który uwzględniał zakres przedmiotu zamówienia, który obejmował nie tylko

dostawę agregatów, jako zasadniczego elementu świadczenia, ale również istotną jego
częścią miała być modernizacja budynku oczyszczalni wymagająca zaprojektowania
rozwiązania opartego na agregatach kogeneracyjnych. Zamawiający wyjaśniał, iż w cenie, w
pozycji 1, za zakup agregatów, należało uwzględnić koszt silnika plus generatora, a
pozostałe elementy i urządzenia towarzyszące związane z odbiorem ciepła tzw. kogeneracji,
tj. system odprowadzania spalin (komin i przewody), instalacja do zasilania biogazem,
podłączenie elektryczne mogły być zaadoptowane, stąd koszty dostarczenia agregatów, przy
takiej możliwości, mogły być niższe niż te, jakie prezentuje Odwołujący, wliczając do kosztu
urządzenia między innymi cały układ odzysku ciepła.
Powyższe zasadniczo dotyka ważnego aspektu kalkulacji ceny ofertowej, co miało swój
wyraz również w kryteriach oceny, w których obok kosztów zakupu i dostawy agregatów
Zamawiający wprowadził dwa kryteria dotyczące kosztów, tj. modernizacja oraz eksploatacja
(serwis). Nie budziło zastrzeżeń uczestników postępowania odwoławczego oraz samych
stron wskazanie przez Zamawiającego, iż na potrzeby wykonania zamówienia możliwa była
adaptacja posiadanych już instalacji, wykorzystywanych na potrzeby kogeneracji. Stąd opis
przedmiotu zamówienia (pkt 3 ppkt 4 załącznika nr 1 do siwz), na jaki wskazywał
Odwołujący, zawierający się w pojedynczym zdaniu: dostawa i montaż dwóch kompletnych,
fabrycznie nowych zespołów prądotwórczych z silnikami spalinowymi tłokowymi zasilanymi
biogazem z oczyszczalni wraz z modułami odzysku ciepła z chłodzenia silnika i spalin oraz
układu chłodzenia (wymagania dotyczące każdego zespołu prądotwórczego określono w
załączniku A do specyfikacji), nie dawał pełnego obrazu zakresu zamówienia. Odwołujący z
opisu, w którym Zamawiający wskazał na moduł odzysku ciepła, wywodził wniosek o
konieczności dostawy (a zatem ujęcia w cenie zakupu agregatu kogeneracyjnego) pełnej
infrastruktury układu odzysku ciepła, jako integralnej części zespołu kogeneracyjnego.
Tymczasem Zamawiający w załączniku nr 1 do siwz, w pkt 4 wytyczne do projektowania
wskazał między innymi na wykonanie i modernizację instalacji i układów odbioru ciepła oraz
włączenie do istniejących systemów wraz z modernizacją istniejącego systemu awaryjnego
odbioru ciepła.
W ocenie Izby, należało zatem przyjąć, iż cena dostawy agregatu kogeneracyjnego
prezentowana w pkt 1 formularza ofertowego nie musiała obejmować ceny zakupu całego
zespołu kogeneracyjnego, a koszty wykonania i modernizacji modułów odzysku ciepła mogły
zostać wskazane w pozycji 2 formularza ofertowego koszt modernizacji budynku
elektrociepłowni (Część I umowy Zakres II - § 3 wzoru umowy oraz Załącznik nr 1 do siwz).
W trakcie rozprawy, również Odwołujący wprost przyznał, iż kalkulacja pozycji 2 formularza
ofertowego była dowolna, a wykonawcy mogli różnie określić potrzeby związane z
modernizacją budynku elektrociepłowni.

W § 3 wzoru umowy opisane został terminy z podziałem na zakresy dla części I umowy
obejmującej projektowanie, montaż i uruchomienie (12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).
Część ta została opisana dwoma zakresami, w tym zakres I obejmuje, obok wykonania
dokumentacji projektowej wraz z czynnościami towarzyszącymi (opiniowanie, uzgodnienia
uzyskanie decyzji), zakup i dostarczenie dwóch nowych agregatów kogeneracyjnych (lit.e).
Natomiast zakres II tej części, na który przewidziane jest 36 tygodni od upływu terminu
wykonania zakresu I, dotyczy modernizacji budynku elektrociepłowni. Porównując formularze
ofertowe w tym kalkulacje ceny za zakup i dostarczenie dwóch nowych agregatów
kogeneracyjnych oraz za wykonanie dokumentacji projektowej (poz. 1) oraz koszty
modernizacji budynku elektrociepłowni (poz. 2), wszyscy z wyłączeniem Odwołującego
przyjęli podobny sposób prezentacji łącznej kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia
opisanego w załączniku nr 1 do siwz. Podobieństwo dotyczy rozłożenia kosztów pomiędzy
pozycją 1 i 2 formularza ofertowego, gdzie wszyscy wykonawcy (z pominięciem
Odwołującego H.-E.) wskazali wysokie koszty modernizacji. Koszty modernizacji przyjęte w
sześciu ofertach mieszczą się w przedziale od 1.890.510,00 zł brutto do 4.202.012,10 zł.
brutto (w tym przedziale oferta C. wynosi - 3.274.604,40 zł. brutto). Na tym tle, to oferta
Odwołującego H.-E., w której poziom kosztów modernizacji został ustalony na kwotę
156.210,00 zł, wydaje się zaskakująco niski, a należy zauważyć, że pozwolił uzyskać w tym
kryterium oceny maksymalną ilość punktów, tj. 20. Jednocześnie, pozostałe oferty otrzymały
punkty w przedziale od 0,74 do 1,65 pkt. C. otrzymało w tym kryterium jedynie 0,94 pkt.
Już tylko to czyni zarzut, rzekomej „inżynierii cenowej” niezasadny. Odnosząc się jednak do
samej ceny zakupu i dostawy agregatu kogeneracyjnego, w ocenie Izby prezentowane ceny
stanowią najlepsze odniesienie do tego aby ustalić, czy cena zakupu wskazana przez C. w
poz. 1, jest ceną rynkową za urządzenie oferowane na potrzeby konkretnego
Zamawiającego i pracującej już oczyszczalni ścieków. Nawet uwzględniając różnice w
wycenie kosztów wykonania dokumentacji projektowej, oferta C. była jedną z trzech, w
których cena została skalkulowana na poziomie ponad 3 mln. złotych, chociaż byłą najniższą
spośród złożonych w postępowaniu (3.075.000,00 zł bruto). W pozostałych dwóch ofertach
zaoferowano cenę 3.591.600,00 zł (B.-s. – oferta odrzucona) oraz 3.874.500,00 zł (E.). W
ocenie Izby, cena prezentowana w pkt 1 formularza ofertowego nie była „sztucznie” zaniżona
i znajdowała odzwierciedlenie we wskazanej powyżej informacji o uzyskanej cenie zakupu
zaoferowanego agregatu kogeneracyjnego. W świetle powyższego, zarzut popełnienia czynu
nieuczciwej konkurencji nie znalazł potwierdzenia, w szczególności brak było dowodów który
skłaniałyby do przyjęcia, iż C. dokonał „inżynierii cenowej” w celu uzyskania większej ilości
punktów w kryterium „cena”.

Odnośnie drugiej podstawy mającej uzasadniać zarzut zaniechania odrzucenia oferty C., tj.
sposobu wypełnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego serwisu agregatów Izba
ustaliła, że Zamawiający w siwz przewidział prawo opcji w zakresie 24 miesięcznego serwisu
agregatów, przy minimalnym poziomie całego zamówienia, liczonego dla każdego agregatu
netto jako suma należności za wykonane przeglądy dla 8 000 mtg i przy maksymalnym
poziomie całego zamówienia netto jako suma należności za wykonane przeglądy
przewidzianych dla 16 000 mtg (pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia). W załączniku nr 1 do
siwz (część techniczna specyfikacji), jako przedmiot zamówienia wskazany został między
innymi serwis nowych dostarczonych agregatów prądotwórczych w okresie 2 lat, tj. po min.
16000 godzin każdy, w zakresie zgodnym z określonym w załączniku C do specyfikacji
(dostawa i wymiana części przewidzianych do wymiany podczas przeglądu wraz z
czynnościami serwisowymi). Koszt przeglądów serwisowych miał być uwzględniony w
koszcie eksploatacji dwóch nowych agregatów kogeneracyjnych, prezentowanym w pkt 3
formularza ofertowego – zgodnie z wykazem przewidywanych przeglądów serwisowych w
okresie 24 m-cy od momentu przekazania do eksploatacji, wg załącznika nr B do formularza
ofertowego. W załączniku nr C miał być wypełniony i podpisany przez wykonawcę oraz
zawierał wykaz przewidywanych serwisów w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną i
wymaganiami producenta agregatów w okresie do remontu kapitalnego. Załącznik ten
zawierał kolumny dotyczące czynności do wykonania, typu - nazwy kolejnych przeglądów
oraz kosztów (robocizna wraz z materiałem). Zgodnie z uwagą zamieszczoną przed tabelą,
wykonawca miał wypełnić puste pola, a niewypełnienie skutkować miało odrzuceniem oferty.
Zamawiający przedstawił przykładowy sposób wypełnienia tabeli dla czynności: kontrola i
regulacja luzów (ze wskazaniem czasu pracy agregatu w mtg) oraz przeglądu
turbosprężarki.
C. przedłożył wypełniony formularz C, wskazując na czynności oraz czas pracy agregatu dla
poszczególnych typy przeglądów (E10, E30, E40, E50, E60, E70, TC01, TC02), a także
koszty netto przeglądów (łącznie 36 pozycji).
Odwołujący zarzucił niezgodność harmonogramu z siwz, uzasadniając to tym, że został on
sporządzony na poziomie zbyt ogólnym, niezgodnym z zaleceniami Zamawiającego.
Dokonano „pakietowania” czynności serwisowych wchodzących w zakres jednej usługi
serwisowej, podając jedynie ogólną cenę za daną usługę. Z oferty nie wynika kluczowy
element – tj. sposób wyliczenia wynagrodzenia za usługę serwisową w przypadku, gdy nie
wszystkie czynności wymienione w zakresie tej usługi zostaną przeprowadzone.
Oddalając w tym zakresie odwołanie Izba uznała, iż siwz nie zawiera szczególnych
wytycznych, do jakich odnosi się Odwołujący. Można wnioskować, iż z podanego przykładu
wywiódł on, iż każda czynność serwisowa powinna być oddzielnie opisana i wyceniona, co

jednak nie zostało w taki sposób przez Zamawiającego wskazane. Tym samym, budowanie
w oparciu o niewyartykułowane wymagania co do szczegółowości opisu pozycji, wnioski o
zakazie grupowania czynności serwisowych, nie mogły odnieść skutku. Podany przykład
miał w ocenie Izby pomóc w wypełnieniu formularza i zrozumieniu koncepcji Zamawiającego,
a nie zawierać opis precyzujący stopień szczegółowości informacji, jakie należało w nim
podać.
W świetle powyższego zarzuty podniesione w odwołaniu Izba w całości oddaliła.

II. Odwołanie E. (sygn. akt KIO 1301/17).
Oddala odwołanie.
Zarzuty dotyczą dwóch ofert, wybranej C. oraz drugiej w rankingu oferty H. – E.
Zarzut wspólny w odniesieniu do obu ofert, tj. zaniechania wezwania do złożenia wyjaśnień
w zakresie istotnych części składowych ceny Odwołujący wywodził z porównania ceny za
dostawę agregatów (oferta C.) oraz kosztu modernizacji budynku elektrociepłowni (oferta H.-
E.). Każda z tych składowych stanowiła element oceny ofert w odpowiednim kryterium oceny
ofert.
Odnosząc się łącznie do wspólnej koncepcji uzasadnienia zarzutu Izba uwzględniła opisany
wcześniej zakres przedmiotu zamówienia, wskazujący na pozostawiony dla wykonawców
sposób zweryfikowania zakresu prac modernizacyjnych, co w konsekwencji doprowadziło do
przyjęcia odmiennej koncepcji wyceny kosztów. Jak wynika z wyjaśnień H.-E.
prezentowanych na potrzeby własnego odwołania, zakładał on w kalkulacji ceny zakupu
agregatów szerszy zakres elementów związanych z układem odzysku ciepła, natomiast C.
przyjęło w pozycji pierwszej formularza ofertowego koszt zakupu agregatów, prezentując
koszty modernizacji w tym adaptacji posiadanej infrastruktury w pozycji drugiej formularza
ofertowego. Tym samym nie było prawidłowym porównywanie kosztów pomiędzy
poszczególnymi pozycjami formularza ofertowego i przyrównywanie ich do innych ofert, gdyż
wykonawcy mogli przyjąć odmienny sposób realizacji przedmiotu zamówienia (np. z
wykorzystaniem nadających się do zaadaptowania elementów systemu kogeneracyjnego, co
było możliwe przy zaoferowaniu urządzeń, kompatybilnych z zainstalowanymi w zakładzie
Zamawiającego). Z wyjaśnień złożonych na rozprawie Izba ustaliła, iż Odwołujący E. oraz
Wykonawca C. oferowali urządzenia tego samego producenta, ale z dwóch różnych linii
produkcyjnych, które nie różnią się między sobą w istotnym zakresie, a Zamawiający
posiada i eksploatuje obecnie instalację zbudowaną na linii produktów M. Również sam
Odwołujący przyznał, iż mógł wyliczyć niższe koszty modernizacji, gdyż znajdujące się w
posiadaniu Zamawiającego agregaty są dystrybuowane przez Odwołującego, co powoduje,

że koszty dostosowania mogą być niższe z uwagi na kompatybilność sprzętową. Powyższe
okoliczności nie mogły być pominięte przy ocenie zasadności zarzutu, który był oparty na
wybiórczej prezentacji kosztu dwóch pozycji formularza ofertowego, które dopiero łącznie
dawały obraz wysokości ceny za wykonanie całości prac wraz z dostawą urządzeń.
Zsumowanie wartości dwóch pierwszych pozycji formularza ofertowego wskazywało na
porównywalny poziom ceny ofert, co do których Odwołujący formułował zarzuty oraz
zbliżoną ilość punktów. Odwołujący uzyskał bowiem w dwóch kryteriach 41,33 pkt,
Wykonawca H.-E. 47,82 pkt, a Wykonawca C. 50,95 pkt.
W konsekwencji powyższego, również zarzuty naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy
wywodzony z analizy składowych ceny, nie zasługiwały na uwzględnienie.
Zarzut zaniechania odrzucenia oferty H.-E., jako niezgodnej z treścią siwz Izba oddaliła,
mając na uwadze, iż „deklarowany czas wyłączenia – godz.”, nie stanowił kryterium oceny
ofert, a zatem uzasadnienie dla tego zarzutu, jakie prezentował Odwołujący nie miało
podstaw w stanie faktycznym. Odwołujący podnosił bowiem, iż brak wypełnienia części pól w
załączniku C ma wpływ na obliczenie punktacji w kryterium, gdyż od okresu pracy
urządzenia zależy również przyznanie określonej liczby punktów. Brak danych miał zatem
nie pozwalać na weryfikację deklarowanego w formularzu oferty czasu pracy urządzenia.
Odnosząc się do tej argumentacji Izba uznała, iż sposób wypełnienia załącznika nie był
powiązany z oceną oferty Wykonawcy w kryterium deklarowana ilość mtg pracy każdego
agregatu w ciągu 24 m-cy, dla której podstawę stanowiło oświadczenie z formularza
ofertowego. Uwaga zamieszczona na załączniku C o skutku braku jego wypełnienia nie
mogła w sposób automatyczny prowadzić do odrzucenia oferty. Wykonawca H.-E. wypełnił
bowiem formularza C, pozostawiając część pól pustych, co jednak nie wpływało na zakres
zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty. Mając na uwadze, iż Zamawiający wymagał
zapewnienia co najmniej 16 000 mtg, aby móc stwierdzić, że brak wypełnienia części pól
prowadził do niezgodności treści oferty z siwz, należałoby wykazać, że ilości czasu
wyłączenia podana w godzinach, uniemożliwiałaby osiągnięcie wymaganego minimalnego
czasu pracy dla każdego agregatu. Odwołującego takiego wywodu nie prowadził, a jedynym
argumentem oprócz kwestii związanej z kryterium oceny ofert, był zapis na wzorze
formularza C, iż brak wypełnienie pól będzie prowadził do odrzucenia oferty. Przy tych
podstawach Izba stwierdziła, iż brak jest związku pomiędzy oświadczeniem z formularza
oferty, a załącznikiem C takiego rodzaju, aby móc stwierdzić, że oferta jest niezgodna
merytorycznie z treścią siwz, która w obszarze związanym z zarzutem wskazywał na
minimalną ilość mtg dla każdego agregatu.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 uznk poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy C. Izba oddaliła.
Podstawa faktyczna, w której Odwołujący upatrywał popełnienia czynu nieuczciwej
konkurencji, jako działania sprzecznego z dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza
interes innego przedsiębiorcy, dotyczy podania niewiarygodnie wysokiej ilości godzin pracy
każdego agregatu w ciągu 24 miesięcy, co miało wpływ na zwiększenie punktacji tego
wykonawcy i wyższą pozycję w rankingu wykonawców. C. wskazało w formularzu ofertowym
w pkt 7 deklarowaną ilość mtg pracy każdego agregatu w ciągu 24 m-cy 17298 mtg.
Zamawiający przyjął tą deklarację przy weryfikacji oferty, a na rozprawie wskazywał, iż ilość
zadeklarowanych mtg mieści się w ilości możliwej do przepracowania w ciągu roku
kalendarzowego godzin. Odwołujący przedłożył między innymi informację ze strony C. z
tabelą przykładowych zysków z zastosowania systemu kogeneracyjnego, prezentującej
koszty wyliczone dla modułu przy założonej ilości 8200 mtg. Ponadto, przedstawił fragment
poradnika inwestora cz. I – podstawy Kogeneracji, w którym wskazano, że oczywiście
absolutną fikcją jest dobieranie CHP w taki sposób, aby czas pracy wynosił 8.760 godzin w
ciągu roku (takie analizy niestety też się spotyka). Agregat kogeneracyjny, jak każdy silnik
spalinowy, musi podlegać przeglądom, konserwacjom oraz planowym remontom. Jak każde
urządzenie podlega również awariom. Każdy przegląd CHP lub naprawa wiąże się z jego
wyłączeniem i odczekaniem aż ostygnie i dopiero wtedy możliwej jest wykonywanie
wszelkich prac serwisowych. W związku z powyższym we wszystkich analizach
przyjmujemy, że średni czas pracy CHP w ciągu roku wynosi 8.250 godzin.
C. przedłożyło listy referencyjne od użytkowników urządzeń, w tym między innymi
wystawiony w dniu 3.07.2017 r. list od B. B. Sp. z o.o., w którym potwierdza się, że
dostarczone i zainstalowane przez firmę C. E. S. „C.” sp. z o.o. agregaty kogeneracyjne firmy
M. model (…) o mocy elektrycznej 1200 kW oraz model (…) o mocy elektrycznej 600 kW
przepracowały w okresie ostatniego roku odpowiednio: (...) – 8517 motogodzin (…) – 8432
motogodzin.
Jak wskazano wcześniej C. zaoferowało agregaty M. (...) o mocy silnika 1239 kW (załącznik
nr A do formularza ofertowego).

Oddalając zarzuty Izba miała na uwadze treść siwz, zgodnie z którą wykonawcy mieli podać
deklarowaną ilość mtg pracy w ciągu roku. Odwołujący prezentując wyliczenia godzin
możliwej pracy urządzenia z uwzględnieniem planu serwisu agregatów, na który Wykonawca
przewidział 198 mtg, wskazał na ilość mtg, jaka pozostaje na ewentualne awarie (24 mtg) w
okresie dwóch lat. Powyższe wskazuje zatem, iż deklarowana ilość mtg pozwalać będzie na
przeprowadzenie planowanych prac serwisowych (konserwacji, przeglądów), jak również
zawiera pewien margines (znikomy) czasu na ewentualne awarie nowego urządzenia.

Oczywiście, ani Izba, ani żaden uczestnik postępowania nie mógł powołać dowodu, z
którego wynikałoby, jak duża ilość awarii może się zdarzyć w ciągu roku pracy agregatu w
konkretnych warunkach jego pracy (co może być wywołane, np. złą jakością paliwa).
Ponieważ Zamawiający nie oczekiwał podania średniej ilości godzin pracy w roku dla
oferowanego urządzenia, to wnioski płynące z analizy materiału przedstawionego przez
Odwołującego, a wskazujące na przyjmowany poziom ok. 8200 mtg, nie mogły być
uwzględnione przez Izbę. Izba uwzględniła natomiast dowody przedłożone przez C. –
referencje dotyczące osiąganych, rzeczywistych przepracowanych w roku 2016 motogodzin,
jako uwiarygadniające deklarację Wykonawcy. Co istotne, jedna z referencji dotyczyła
urządzenia tego samego modelu i mocy silnika, której dotyczy deklarowana ilość mtg.
Odwołujący zaprzeczał możliwości tak długiej pracy urządzenia (17.298 mtg/2 lata)
wskazując na własne doświadczenie dotyczące agregatów w innych lokalizacjach, które są w
stanie osiągnąć między 8.100 a 8.200 mtg rocznej bezawaryjnej pracy (pracując na innym
paliwie, tj. gazie naturalnym, a nie biogazie z oczyszczalni ścieków). Łącznie uznawał zatem
za wiarygodną ilość mtg na poziomie 16.200 – 16.400 mtg dla dwóch lat pracy, co jest
zbieżne z jego deklaracją złożoną dla 16.222 mtg. W ocenie Izby, to stanowisko w żaden
sposób nie mogło przesądzać o nierealności deklaracji C. Wyliczenia Odwołującego były
zasadniczo sprowadzone do ilości, którą Zamawiający określił jako minimalną i konieczną do
zaoferowania, co prowokuje do uznania, iż Zamawiający przyjął średnią ilość godzin, jaką
również ustalił w oparciu o doświadczenie, jakie posiadał z tytułu kilkunastoletniej
eksploatacji agregatów w pracującym zakładzie oczyszczalni. Złożony przez C. dowód
potwierdzał natomiast rzeczywistą ilość godzin tego modelu urządzenia w okresie roku
pracy, która wyniosła 8517 mtg. Zatem deklarowana ilość mtg dla okresu dwóch lat może dla
tamtego urządzenia wynieść 17.034 mtg. Porównując z nią zadeklarowaną ilością 17.298
mtg/2 lata nie można wskazać, aby była ona niewiarygodna. Zasadniczo to wyliczenie
Odwołującego można ocenić jako subiektywne, podyktowane założeniami własnymi, które
przy braku dowodów, które podważałyby wyliczenia C., nie mogły mieć waloru
rozstrzygającego w tej sprawie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz
art. 192 ust. 10 w zw. z art. 186 ust. 6 pkt 3 i 4 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu
o przepisy § 3 i § 5 ust. 3 oraz § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238. ze
zm.). Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpisy wniesione w sprawach połączonych do
wspólnego rozpoznania, a także koszty wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego w obu

sprawach w wysokości ustalonej na podstawie rachunków złożonych przez zamknięciem
rozprawy i obciążyła nimi odpowiednio Odwołującego H. w sprawie o sygn. akt KIO 1297/17
oraz Odwołującego E. w prawie o sygn. akt KIO 1301/17.Przewodniczący: ……………………….
Członkowie: ………………………..
………………………...