Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1319/17

POSTANOWIENIE
z dnia 13 lipca 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 lipca 2017 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28
czerwca 2017 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., Firma Usługowa „KOSZ”
sp. z o.o. (ul. Straoprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski)
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Przygodzice (pl. Powstańców
Wielkopolskich 2, 63-421 Przygodzice)

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., Firma Usługowa „KOSZ” sp.
z o.o. kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Przewodniczący: …………………………….

s
Sygn. akt: KIO 1319/17

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Gmina Przygodzice prowadzi postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z
terenu Gminy Przygodzice. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z 08 kwietnia 2017 roku pod numerem 2017/S 070-133533.

Odwołujący – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Zakład
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., Firma Usługowa „KOSZ” sp. z o.o.
wnieśli odwołanie, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie: art. 8 ust. 1-3 w zw. z art.
7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, poprzez naruszanie zasady jawności postępowania i zaniechania ujawnienia
wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę P.W. „Kosz” B. N., a
także poprzez uznanie w sposób naruszający prawo, iż wykonawca objął przedstawione
wyjaśnienia tajemnicą przedsiębiorstwa, mimo iż wskazany wykonawca nie dokonał
skutecznie takiego zastrzeżenia; z ostrożności procesowej art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 1
i 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez
wykonawcę P.W. „Kosz” B. N. wyjaśnień i zaniechanie odrzucenia oferty, mimo iż oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; art. 24 ust. 1 pkt 12 i
ust.4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy P.W.
„Kosz” B. N. wobec niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i
zaniechanie uznania jego oferty za odrzuconą; wykonawca nie wykazał spełnienia warunku
określonego w Punkcie 8. Warunki udziału w postępowaniu, ust. 2 pkt 3) ppkt b) SIWZ tj.
wymogu wykonania co najmniej dwóch usług polegających na odbieraniu odpadów
komunalnych o łącznej wartości minimum 1 mln. zł. określonych jako warunek udziału w
postępowaniu; art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób
naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz
udzielenie zamówienia wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy wykonawcy P.W. „Kosz”
B. N. .

11 lipca 2017 roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł pismo, w
którym oświadczył, że cofa odwołanie.

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.) postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8
zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).


Przewodniczący: ……………………..