Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1358/17

POSTANOWIENIE
z dnia 21 lipca 2017 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 lipca 2017 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 03 lipca
2017 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Budimex
S.A. (ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa), Mostostal Kraków S.A.(ul. Ujastek 7, 30-969
Kraków) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. (ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia)
przy udziale Wykonawców:
- NDI Spółka Akcyjna (ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot) zgłaszającego
przystąpienie po stronie Odwołującego
- PORR S.A. (ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie po
stronie Zamawiającego

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Budimex S.A. (ul.
Stawki 40, 01-040 Warszawa), Mostostal Kraków S.A.(ul. Ujastek 7, 30-969
Kraków) kwoty 18000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: …………………………….

Sygn. akt: KIO 1358/17
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzi postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.:
„Rozbudowa Obrotnicy nr 2" prowadzonych w ramach projektu inwestycyjnego "Pogłębienie
toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia -Etap I".
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej w dniu 24 marca 2017 r., pod numerem 2017/S 059-110454.
Odwołujący - Konsorcjum firm w składzie: BUDIMEX S.A. oraz MOSTOSTAL Kraków S.A.,
wniósł odwołanie i zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez
zaniechanie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa
Obrotnicy nr 2”, mimo że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą,
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, polegającą na równoczesnym prowadzeniu wcześniejszego postępowania w
trybie przetargu ograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.
„Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - Etap I -
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 marca 2016 r. numer 2016/S 061-105735, obejmujące
tak jak Postępowanie II, budowę obrotnicy nr 2, co jednocześnie stanowi naruszenie art. 7
ust. 1 Pzp.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej i unieważnienia Postępowania II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.

21 lipca 2017 roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł pismo, w
którym oświadczył, że cofa odwołanie.

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.) postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8
zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).


Przewodniczący: ……………………..