Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 1374/17

POSTANOWIENIE
z dnia 26 lipca 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:


Przewodniczący: Ewa Kisiel

Protokolant: Agata Dziuban


po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z udziałem
stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lipca 2017 r.
przez wykonawcę TPI Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego – Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w
Krakowie z siedzibą w Krakowie

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy TPI Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.Przewodniczący: ……………………..…

Sygn. akt: KIO 1374/17

U z a s a d n i e n i e

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą w
Krakowie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” lub
„Pzp” na dostawę 12 szt. odbiorników geodezyjnych GNSS.

Wartość zamówienia nie przekracza kwot, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 3 lipca 2017 r. wykonawca TPI Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (dalej:
„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 25 lipca 2017 r. do Izby wpłynęło oświadczenie Odwołującego o wycofaniu
odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie
zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka
w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło
przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie
posiada przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie
art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia
postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 6 750,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.
……………………..……